ـده در شـکل (٨) نشـانداده شده است. در ای ن مراحل t برابر با تعداد دورههایی است که در مدل اصلی درنظر گرفته شده است. برای شـروع کـار t وM مساوی یک درنظر گرفته شده است. عدد مکس٢٢ برابـربا تعداد تکرارهای موردنظر برای بهدست آوردن جواب بهی نـه مسأله است که از قبل توسط محقـق مشـخص شـده و قابـلتغییر است. در ابتدا به تعـداد دوره هـای معلـوم شـده سـلولایجاد میشود و پس از ایجاد سلولها، ماشینآلات به سلولها و سپس قطعات به ماشینآلات تخصـ یص مـ ییابنـد. پـس ازبهدست آوردن هزینه کل، هزینه تمامی تکرارها با هم مقایسـهشده و در آخر کمترین هزینه بهعنـوان هزی نـه بهینـه انتخـابمیشود. باید توجه شود که این هزینه لزومًاً بهینه نیست چـراکه امکان دارد با تعـداد تکرارهـای بی شـتری بتـوان بـه بهی نـه بهتری رسید.
در این تحقیق فرض شده است که تمام کـف کارگـاه بـهقسمتهای مشخصی تقسیمبندی شده است و از قبل جایگاه هر سلول مشخص است. قابل ذکر است که در هر دوره ایـ ن جایگاهها ثابت است و در هیچ دورهای تغییر نمیکند. شـکل
(٩) شمای شماتیکی از کارگاه را نشان میدهد.
در ای ن مث ال ف رض ش ده اس ت ک ه ح داکثر تع داد سلولهایی که در هر دوره میتواند ایجاد شـود برابـر بـا ١٠ است و بنابر فر ض مسأله این امکان وجود دارد کـه در یـ ک دوره تنها یک سلول ایجاد شود و بقیه قسـمت هـای کارگـاه خالی بماند.

۵- تحلیل نتایج
در این تحقیق ابتدا مدل برای مثالهایی توسط الگوریتم هـای بهینهسازی برمبنای جغرافیای زی سـتی و همچنـین الگـوریتم ژنتیک با دادههایی با مقادیر کوچک و بزرگ حل شده اسـتو دادههای بهدست آمده در جدول (١) نشان داده شده است. از این جدول میتـوان بـرای مقایسـه عملکـرد دو الگـوریتم استفاده کرد. اعداد موجود در جدول براسـاس ۵ بـار اجـرایهر مثال بهدست آمده است و زمان محاسباتی نیز میانگین ۵ بـاراجـرا اسـت. جـدول (١) بـا جمعیـت اولیـه ۵٠ و ٣٠٠ تکـرار بهدست آمده است. با استفاده از نتایج ارائه شده در جـدول (١) میتوان نتیجه گرفت که از نظر زمانی الگوریتم ژنتیک، برای این مسأله، الگوریتم کاراتری است. همچنین در میـانگین عملکـرد نیز الگوریتم ژنتیک در همه مسـائل بـهغیـر از مسـأله شـماره ۴ عملکرد بهتری از خود نشان داده است. حتـی در همـین مسـألهشماره ۴ بهترین جوابی که الگوریتم ژنتیک بهدست آورده بهتـراز الگـوریتم بهینـهسـازی بـرمبنـای جغرافیـای زیسـتی اسـت. درمجموع میتوان گفت برای این مسأله خاص الگوریتم ژنتیک در مقایسه الگوریتم بهینهسازی برمبنـای جغرافیـای زیسـتی، هم از نظر زمانی و هم از نظـر کیفیـت جـوابهـا ، عملکـرد

هزینه

محاسبه

هزینه

محاسبه

هزینه

محاسبه

هزینه

محاسبه
کل

هزینه

محاسبه

دور

در

سلول

تشکیل

ه