ذایی شیر میباشد (ابراهیمی و نجفپور، 1388).
1-5-1- بررسی روشهای مختلف تصفیه زیستی جهت حذف بار آلودگی از فاضلاب کارخانجات لبنی:
در تصفیه زیستی فاضلاب لبنی دو مشکل عمده وجود دارد که تا حدودی در سیستم تصفیه زیستی ایجاد اختلال میکند. اول اینکه در فاضلاب صنایع لبنی به دلیل وجود لاکتوز، مواد قابل تجزیه زیستی به سرعت تحت تصفیه زیستی قرار گرفته و محصولات جدیدی را تولید می کنند. یکی از این محصولات اسیدلاکتیک بوده که منجر به پایین آوردن pH در محیط میگردد و لذا فعالیت زیستی محیط را به تأخیر میاندازد و یا در ادامه تصفیه زیستی ایجاد اختلال میکند. میزان مواد آلی قابل تجزیه زیستی فاضلاب صنایع لبنی در حدود دو برابر فاضلاب خانگی میباشد. دوم در کانالهای جمع آوری فاضلاب لبنی رشد باکتریهای اسفارتیلوس به چشم میخورد. میکروارگانیزمهای فیلامنتوس در روی بسترها در شرایطی که نسبت پروتئین به کربوهیدرات پایین باشد، رشد میکنند. این موجودات زنده در واحدهای تصفیهخانه فاضلاب و فاضلابروها ایجاد اشکال مینماید (ابراهیمی و نجفپور، 1388).
1-5-1-1- بررسی روشهای تصفیه زیستی هوازی17:
1-5-1-1-1- برکههای تثبیت:
برکههای تثبیت حوضچههای گودی هستند که توسط سدهای خاکی محصور شدهاند و فاضلاب صنایع لبنی و هر نوع فاضلاب دیگر، میتواند به طور کاملاً طبیعی در آنها تصفیه شود. برترین کاربردهای این روش تصفیه نسبت به روشهای دیگرعدم نیاز به کاربرد وسایل مکانیکی و افراد متخصص برای نگهداری این وسایل، عدم مصرف نیروی الکتریسیته و یا مواد سوختی و استفاده بیشتر از انرژی تابشی نور خورشید و ارزانتر بودن هزینه ایجاد تأسیسات برکههای تصفیه فاضلاب میباشد. با وجود مزیتهای فراوان، برکههای تثبیت دارای معایبی میباشند که باید در هنگام استفاده از آنها در نظر گرفته شود از جمله آنکه در صورت طراحی یا نگهداری نادرست از تأسیسات احتمال بروز آلودگی زیستمحیطی به وجود میآید. ایجاد بو و پرورش حشراتی مانند پشه و مگس نیز از جمله معایبی است که میتواند به گسترش بیماریها منجر شود. بزرگترین عیب برکههای تثبیت نیاز به زمین فراوان است که در مناطقی که با کمبود زمین مواجه هستند استفاده از برکههای تثبیت را به عنوان یک گزینه تصفیه فاضلاب غیر عملی میسازد (ابراهیمی و نجفپور، 1388).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-5-1-1-2- صافی چکنده:
به طور کلی صافیهای چکنده دارای کاهش خوبی در مقدار BOD5 و هزینههای اپراتوری نسبت به لجن فعال هستند، اما احتیاج به زمین قابل ملاحظهای داشته و لجن تولیدی در آنها زیاد است. دفع این لجن نیز مشکل بوده و احتیاج به یک نظارت خوب و دقیق برای عملکرد مناسب دارد و در صورت اپراتوری با طراحی ضعیف مشکلاتی از قبیل گرفتگی صافی، مگس و حشرات و بوی نامطبوع به وجود خواهد آمد. بر اساس موارد فوق و منابع موجود صافی چکنده برای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی چندان قابل توصیه به نظر نمیرسد (ابراهیمی و نجفپور، 1388).
1-5-1-1-3- تماس دهندههای زیستی چرخان (RBC):
صفحههای زیستی چرخان عمدتاً مشابه صافیهای چکنده هستند. سیستم RBC احتیاج به زمین کمتر و هزینههای بهرهبرداری پایینتر (مخصوصاً از نظر انرژی) نسبت به واحدهای لجن فعال داشته و به دلیل وجود مقادیر زیاد از جرم میکروبی، سیستم در برابر شوکهای وارده به خوبی مقاومت میکند. بر اساس تحقیقات انجام شده این سیستم راندمان بسیار بالایی در تصفیه فاضلاب لبنی دارد (ابراهیمی و نجفپور، 1388).
1-5-1-1-4- سیستم لجن فعال:
فرآیند لجن فعال حداقل به ده شیوه مختلف قابل اجرا است که هر کدام تحت یک نام خاص معروف شده است. در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی شیوههای مختلف لجن فعال به کار گرفته شدهاند که عموماٌ در راهبری مناسب کارایی بالای 90 تا 95 درصد نشان دادهاند. اما برای تصفیه فاضلاب صنعتی و مخصوصاٌ صنایع لبنی روش هوادهی گسترده، اکسیژن خالص و ستونی عمیق مطلوبتر هستند. مزیت دوم تولید میزان لجن کمتر است، زیرا تعدادی از باکتریها در حوضچه هوادهی هضم میشوند. این دو مزیت سبب میشود که اداره و گرداندن این سیستم از سایر اشکال سادهتر باشد. همچنین باید توجه کرد که راندمان 99 درصد این سیستمها، هنگامی است که سیستم مناسب طرح شده و راهبری مناسب همراه با کار کرد سیستمهای تعبیه شده را داشته باشد که در صورت نقص موارد بالا راندمان به شدت کاهش مییابد. مشکلات معمول این سیستمها، نظیر بالکینگ و عدم تهنشینی لجن، ایجاد کف زیاد (که در کارخانه شیر پاستوریزه باعث جلوگیری از ورود هوا شده)، شک بار و مواد سمی، مواردی است که کاربری و راندمان واقعی این سیستمها را منوط به وجود بهرهبردار با تجربه نموده است (ابراهیمی و نجفپور، 1388).
1-5-1-2- تصفیه بیهوازی18 صنایع غذایی:
پس از روشهای هوازی، گزینه دوم برای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی روشهای بیهوازی میباشد. در این روش مواد آلی موجود در فاضلاب بدون حضور اکسیژن محلول و انجام عمل هوادهی، توسط باکتریهای بیهوازی تثبیت میشود. روشهای بیهوازی برای تصفیه فاضلاب زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که بار آلی فاضلاب زیاد بوده و BOD5 فاضلاب بالای 2000 میلیگرم در لیتر باشد (ابراهیمی و نجفپور، 1388).
1-6- بیان مسأله:
صنعت لبنیات در میان صنایع غذایی بیشترین آلودگی را به دلیل مصرف بالای آب دارد. ویژگیهای این پساب شامل غلظت بالای مواد آلی و مغذی است که عمدتاٌ از کربوهیدرات، پروتئین و چربی ناشی از شیر میباشند (آندرید19 و همکاران، 2014). افزایش مداوم تقاضا برای شیر منجر به رشد ثابت در محصولات شیر به ازای هر رأس گاو میشود، که در بسیاری از کشورها منجر به پیشرفت علم دامپزشکی شده که متعاقباٌ منجر به رشد ثابت در محصولات شیر گردیده که این امر عامل رشد عظیم صنعت شیر در بیشتر کشورهای جهان است که در نتیجه آن میزان پساب ایجاد و تخلیه شده از این صنایع افزایش پیدا کرده است. مشخصات پساب کارخانه لبنیات توسط غلظت اکسیژنخواهی بالای زیستی و اکسیژنخواهی شیمیایی مشخص میشود و همچنین شامل چربی، مواد مغذی و لاکتوز و به همان اندازه شویندهها و عوامل بهداشتی میباشد. به دلیل بار آلودگی بالا تخلیه پساب لبنیات در فرآیند شیر تصفیه نشده یا نیمه تصفیه شده باعث مشکلات جدی زیست محیطی میشود (مصطفی20، 2013). پساب ناشی از صنعت لبنیات شامل مقدار زیاد مواد آلی میباشد، که این امر باعث تصفیه سریع و مناسب این پساب قبل از تخلیه به محیطزیست میشود (چاودا و رانا21، 2014). پساب از واحد پردازش شیر ناشی میشود و بیشتر در فرآیند پاستوریزه کردن، هموژنیزه کردن شیر مایع و محصولات لبنی مانند کره، پنیر، شیرخشک و… تولید میشود (پاچپوت22 و همکاران، 2014). بدون شک شیرو فرآوردههای لبنی یکی از مناسبترین و متداولترین غذاهایی است که انسان در طول روز مصرف میکند و همین امر موجب گسترش روز افزون صنایع فراوری شیر و در پی آن حجم عظیمی از فاضلاب شده است که ورود آنها به محیطزیست و منابع آبی به عنوان یک تهدید جدی تلقی خواهد شد (مصداقی نیا و همکاران، 1388). کارخانه پلاره واقع در کیلومتر 15 جاده همدان است که تولید کننده انواع محصولات لبنی مانند پنیر سفید، شیر، دوغ، پنیر پیتزا، ماست میباشد. سیستم تصفیهخانه لجن فعال با هوادهی ممتد است. به جهت بارآلودگی بالا این صنعت بررسی راندمان تصفیهخانه در رفع آلایندهها قبل از تخلیه به محیط زیست ضروری میباشد.
1-7- اهداف تحقیق:
1-7-1- هدف کلی:
بررسی کمی و کیفی پساب کارخانه پنیر و لبنیات پلاره.
1-7-2- اهداف جزیی:
– مقایسه میانگین غلظت BOD5، COD، 23TKN، PH، TSS، نیترات و دما با مقادیر استاندارد سازمان حفاظت محیطزیست ایران.
– تعیین غلظت نیترات موجود در پساب کارخانه پلاره.
1-8- فرضیه‌ها:
– میزان TSS پساب خروجی از واحد تصفیه از مقدار استاندارد بالاتر است.
– تصفیه خانه کارخانه قادر به حذف پنجاه درصد BOD5 میباشد.

2 فصل دوم:
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور:
مطالعهای با عنوان بررسی آلودگیهای زیست محیطی فاضلاب صنایع لبنی با تطبیق شاخصها و استانداردهای زیست محیطی (مطالعه موردی کارخانه پگاه گلپایگان) انجام شد. دما، BOD5، COD، PH، TDS، TSS، NH4، DO، نیترات و فسفات اندازهگیری شدند و نتایج حاصل از تحقیق با استانداردهای موجود نشان داد که فاکتورهایی که برای آنها استاندارد در نظر گرفته شده است در حد نرمال میباشد (کماسی و همکاران، 1391).
در تحقیقی تصفیه فاضلاب شبیه سازی شده صنعت لبنیات با استفاده از فرآیند انعقاد به کمک ترکیبات معدنی آلوم و سولفات فرو در شرایط بهینه و سپس ترکیب مناسب ترین ماده منعقدکننده با دو منعقدکننده آلی در حذف COD و کدورت مورد بررسی قرار گرفت. سایر پارامترها مانند هدایت الکتریکی و کلرور در pH بهینه و مقدار بهینه منعقد کننده اندازه گیری شدند. pH بهینه 5 و غلظت بهینه 1000 میلیگرم بر لیتر برای دو ماده منعقدکننده بدست آمد. نتایج پژوهشی با عنوان استفاده از فرایند انعقاد در تصفیه فاضلاب صنعت لبنیات با استفاده از ترکیبات معدنی آلوم و سولفات فرو در حذف COD نشان داد کاهش COD به ترتیب 86 و 84 درصد بدست آمد (لؤلؤیی و علیدادی، 1391).
نتایج پژوهشی با عنوان بررسی میزان مصرف آب و کیفیت فاضلاب تولیدی در کارخانجات لبنیا