دانلود پایان نامه

ؤال تحقیق
مشخص نوع مطالعه و روش موضوع آموزش گروه محقق و هدف
شبیه سازی به پرورش قضاوت بالینی کمک می کند میانگین و انحراف معیار خیر گزارش شده ندارد 68 دانشجو و 16 استاد دارد کیفی و کمی.
برگزاری کارگاه برای اساتید در خصوص ارزیابی قضاوت بالینی دانشجویان و اجرای یک جلسه شبیه سازی مهارت های قضاوت بالینی Dillard و همکاران.
اساتید و دانشجویان
نمرات مربوط به دانش،
بعد از شبیه سازی به طور قابل توجهی بالاتر بود.
در حالی که نمرات
مربوط به اعتماد به نفس از لحاظ آماری بعد از
شبیه سازی قابل توجه
نبود. دانشجویان در هر دو گروه میزان رضایت بالایی را از شرکت در این تمرین و همکاری
به عنوان یک عضو تیم سلامت گزارش کردند تی زوج بله.حجم کم نمونه در گروه دانشجویان
فارغ التحصیل، انجام نمونه گیری آسان و
فقدان گروه کنترل و عدم انتخاب تصادفی نمونه ها گزارش نشده ندارد 11 دانشجوی
فارغ التحصیل و
107 دانشجوی در حال تحصیل در دوره کارشناسی دارد کمی (قبل و بعد از مداخله).
سخنرانی در خصوص مدیریت بحران و ایست قلبی. تعلیم
مهارت های لازم برای مدیریت ایست قلبی و در پایان اجرای
جلسه شبیه سازی نحوه اداره ایست قلبی براساس دستورالعمل با کمک شبیه ساز اداره ایست قلبی Bruce و همکاران.
دانشجویان پرستاری فارغ التحصیل و در حال تحصیل دوره کارشناسی
تغییر نگرش دانشجویان در خصوص بیماران
مبتلا به دیابت و افزایش درک دانشجویان از تأثیر روانی اجتماعی دیابت بر زندگی افراد، افزایش اعتماد به نفس
دانشجویان داروسازی در خصوص مهارت های
آموزش خودمراقبتی به بیماران دیابتی تی استیودنت مستقل و وابسته بله. عدم ارزیابی رسمی پذیرش فعالیت های شبیه سازی توسط دانشجویان، عدم
انتخاب تصادفی گروه کنترل، انجام نشدن ارزیابی گروه کنترل
قبل از شروع مطالعه،
میزان پاسخگویی کمتر دانشجویان در گروه کنترل، عدم بررسی
تأثیرات طولانی مدت شبیه سازی یک هفته زندگی با دیابت گزارش شده دارد 77 دانشجوی سال سوم داروسازی به عنوان گروه مطالعه و 110
دانشجو به عنوان گروه کنترل دارد کمی، تجربی، بررسی گروه های مطالعه و شاهد قبل و بعد از
مداخله. برگزاری سخنرانی مرسوم در خصوص دیابت و جلسات
آزمایشگاهی برای هر دو گروه و برگزاری یک هفته شبیه سازی
زندگی با دیابت و انجام وظایف خودمراقبتی در زمینه دیابت در کمپ دیابت نوع دو و آموزش
خودمراقبتی دیابت Delea و همکاران دانشجویان سال سوم داروسازی
افزایش میزان اعتماد
به نفس و رضایتمندی دانشجویان درصد خیر گزارش نشده ندارد 64 دانشجوی
پرستاری دارد کمی. برگزاری کلاس سخنرانی و طراحی یک آزمایشگاه شبیه سازی برای انجام آموزش خودمراقبتی به مادران و مهارت های مراقبت از شیرخوار قبل از شروع کار بالینی آموزش
خودمراقبتی به مادران پس از زایمان و
مهارت های مراقبت از شیرخوار به مادران و خانواده Wagner و همکاران.
دانشجویان پرستاری سال آخر
تقویت تفکر انتقادی در آموزش از راه دور با کمک شبیه سازی – ارزیابی تفکر انتقادی تنها از طریق انجام یک شبیه سازی منفرد، انجام پرسش و پاسخ دانشجو بدون مشارکت استاد و عدم انجام ارزیابی موفقیت ها و چالشهای یادگیری دانشجو،
محدودیت های ناشی از آنالیز داده ها با استفاده از چهارچوب ادراک تفکر انتقادی
Scheffer and
Rubenfeld – – 33 دانشجوی
پرستاری دارد کیفی. انتخاب دو گروه سپس دریافت آموزش از طریق یک نوار ویدیویی در یک گروه و دریافت آموزش زنده از طریق اینترنت در یک شبیه سازی با استفاده از یک شبیه ساز انسانی و تخته سیاه اینترنتی مهارت های تفکر انتقادی Rush و همکاران.
دانشجویان پرستاری دیپلم به لیسانس
بهبود نمرات 95% از دانشجویان بعد از مداخله.
بهبود تفکر انتقادی و مهارت های کاربردی تست
کای اسکوئر،
تست تی زوج، میانگین، انحراف معیار، درصد بله. عدم انجام پیگیری اثرات طولانی مدت مداخله، کوتاه بودن
دوره تجربه شبیه سازی، فقدان مشارکت بین رشته ای دانشجو گزارش نشده ندارد 42 دانشجوی
داروسازی دارد کمی. قبل و بعد از مداخله. جلسه سخنرانی و شرکت در یک
سناریوی کودک بستری و یک
کودک سرپایی با استفاده ار یک شبیه ساز پیشرفته کودک بیمار.
ارزیابی میزان دانش و یادگیری دانشجویان قبل و بعد از مداخله داروسازی اطفال Tofilو همکاران.
دانشجویان سال سوم داروسازی
شبیه سازی بستری
برای حمایت از آموزش بین حرفه ای
دانشجویان پرستاری فراهم می کند – گزارش نشده – – 48 دانشجوی
پرستاری دارد کیفی. گروه گروه شدن، قرار گرفتن دانشجویان سال های مختلف در یک تیم و مدیریت
یک سناریوی شبیه سازی بزرگسال
و یک کودک همکاری بین
حرفه ای Leonard و همکاران.
دانشجویان سال سوم
و چهارم پرستاری

تأثیر مثبت شبیه سازی
در کاهش اشتباهات در زمان تجویز دارو تست
کای اسکوئر، نسبت تعمیم پذیری، تفاوت محیط های بالینی در پذیرش دانشجویان،
مربیان متفاوت بالینی گزارش دهنده خطاها گزارش شده
دارد 24 نفر در گروه مداخله و 30 نفر در گروه کنترل دارد کمی. فراهم شدن یک تجربه
بالینی شبیه سازی شده برای گروه مداخله و انجام ارزیابی قبل و بعد از آن، شرکت گروه کنترل در
برنامه مرسوم و انجام ارزیابی فقط در پایان کار ایمنی تجویز دارو Sears و همکاران.
دانشجویان سال دوم پرستاری
بهبود همکاری و
ارتباطات بین رشته ای با کمک شبیه سازی آمارهای
توصیفی، تست
تی مستقل،
آنالیز فاکتور گزارش نشده گزارش شده ندارد 13 دانشجوی پرستاری و 15 دانشجوی پزشکی دارد کمی کیفی. قرار گرفتن
دانشجویان پرستاری و پزشکی در قالب گروه های 4 نفره، تمرین تجربه مراقبت از یک بیمار قلبی و یک بیمار پس از جراحی همکاری بین
حرفه ای Reese و همکاران.
دانشجویان پرستاری سال آخر و
دانشجویان سال سوم پزشکی
افزایش دانش، توانایی و اعتماد به نفس در تجویز دارو – نداشتن گروه کنترل،
عدم انجام ارزیابی قبل و بعد از مداخله، امکان
استفاده از فقط داروهای تزریقی برروی شبیه ساز – – گروه های دانشجوی پرستاری سال اول دارد کیفی. مطالعه توصیفی اکتشافی.
شرکت در 3 سناریوی بیمار واقعی پس از جراحی در طی 3 جلسه در
اتاق شبیه سازی تجویز دارو و Bearnson .همکاران
دانشجویان پرستاری سال اول
تأیید کارایی
شبیه سازی به عنوان
یک استراتژی آموزشی مؤثر برای همکاری
بین حرفه ای، رضایت کارکنان از آموزش با کمک شبیه سازی میانگین و انحراف معیار، درصد نمونه گیری آسان،
امکان سوگیری در
گزارش توسط خود فرد در زمان پرکردن پرسشنامه، تأثیر تجربه قبلی شبیه سازی افراد،
محدودیت برای آموزش تعدادی از افراد
شرکت کننده در کارگاه یک روزه گزارش شده ندارد 163 نفر از کارکنان بهداشتی،
73% پرستار دارد کمی- کیفی. برگزاری یک روز کارگاه شبیه سازی برای آموزش همکاری بین حرفه ای به عنوان یک استراتژی آموزشی، سنجش
میزان کارایی و رضایت مشارکت کنندگان همکاری بین
حرفه ای و Prentice .همکاران
کارکنان بهداشتی

افزایش یادگیری،
رضایت و نمره اعتماد به نفس دانشجویان آنالیز
واریانس یک طرفه محدودیت تعمیم پذیری به علت انجام مطالعه در یک دوره آموزش پرستاری در یک
دانشگاه، عدم پیگیری رفتار دانشجویان در محیط های واقعی گزارش شده ندارد 79 دانشجوی
پرستاری دارد کمی. شرکت دانشجویان در 3 بخش 4 ساعته و یادگیری
محتوای آموزشی برروی 4 مانکن
شبیه ساز، در پایان ارزیابی رضایت، اعتماد به نفس و یادگیری
دروس داخلی جراحی Swenty و همکاران.
دانشجویان پرستاری سال سوم
تسهیل یادگیری دانشجو در زمینه مهارت های حل
مسأله در روش شبیه سازی نسبت به سخنرانی. بهبود اعتماد به نفس و مهارت برقراری ارتباط. عدم تفاوت میزان کسب دانش میانگین و انحراف
معیار، تست
ویلکاکسون، تست تی زوج فقدان گروه کنترل گزارش نشده ندارد 125 نفر دانشجوی پرستاری سال اول دارد کمی. قبل و بعد از مداخله. شرکت در
یک جلسه سخنرانی 2 ساعته و ارزیابی
از طریق پرسشنامه یک هفته بعد سپس شرکت در یک دوره سه ساعته
شبیه سازی از طریق اجرای دو سناریوی شبیه سازی و ارزیابی با پرسشنامه یک هفته بعد مهارت های حل مسأله Burns و همکاران.
دانشجویان پرستاری سال اول
آگاهی دقیق، افزایش
یادگیری فردی، کاهش اضطراب در روابط بین شخصی و ایجاد
همکاری و مشارکت در داخل گروه میانگین و انحراف معیار گزارش نشده گزارش نشده ندارد 10 دانشجوی
پرستاری دارد کمی کیفی. شرکت در یک
سناریوی شبیه سازی شده تلاش برای خودکشی در یک مجموعه بستری روان پزشکی و ارزیابی کمی و کیفی تجربه روان پرستاری و Hermanns .همکاران
دانشجویان پرستاری
تأثیر مثبت هر سه نوع شبیه سازی در عملکرد نهایی دانشجویان شمارش فراوانی،
میانگین و انحراف
معیار، آنالیز
واریانس یک طرفه نمونه گیری آسان،
تفاوت های ذاتی میان شرکت کنندگان در گروه های مختلف،
فقدان روایی و پایایی پرسشنامه پیگیری، تأثیر زمان در بلوغ دانشجویان، امکان
سوگیری در گفته ها یا اعمال به نمایش
گذاشته شده توسط دانشجویان گزارش شده ندارد 114 دانشجوی پرستاری دارد کمی. تجربی، ارزیابی فقط بعد از مداخله.
تقسیم تصادفی دانشجویان به 3 گروه
سپس بررسی یک مورد در یک گروه با سؤال از دانشجو و راهنمایی معلم، در
گروه دیگر ارزیابی یک بیمار شبیه سازی شده توسط دانشجویان و شروع انجام مراقبت های پرستاری با کمک معلم، در گروه سوم بررسی یک بیمار شبیه سازی
شده توسط یک داستان و سناریو. ارزیابی عملکرد، رضایت و اعتماد به نفس در پایان شبیه سازی