دس وًوًَِ ّایِ ND تثلََس هدذد صصٍدتشٍدتش ؿشؿشٍعٍع ؿذُ ٍ وؼش ضًدَوًی داً ّای تثلَس هدذد یافت ًؼثتِ ت و ًوًَِّای ED تیؾتش هی تاؿذ. ّن زٌٌیی دس و ّایِ ED هی تَاىِ ؿاّذ ضضَس تٍاًًذّای تشٍؿی تَد .هًٍغَالًؼات صَست گشفت تَػظ دل ٍال=25< پیشص پشاد= 26<ًـاى هیدّّذ، تثلَس هدذد دیٌٌاهیه ًاپی ػت تش سٍٍی دٍ للَییّ ّای فـاسی دٍٍتایی ػاهل اصلی ایی پذیذ هیتاؿذ. آىّا تیاى وشٍدًذ و د لل َییّای دٍتایی ػُثه خْت گیشی هٌٌاػه صفطاتِ لاػذُ تشای لغضؽ آػاى دس تاًذ تشؿی هی گشدًًذ.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 2- ریس ساختار حاصل از آزهَى فشار در ًرخ کرًش 1-s 1 وًَوًَِ ED در کرًش ّای الف( 1/0، ب( 4/0؛ وًَوًَِ ND در کرًش ّای ج( 1/0 دً( 4/0
ؿىل 3 ًـاىِ دّ ذُ سیض ػاختاسّای ضاصل اص آصهَى فـاس وًوًَِ سیخت گشی ؿذؿذُ دس ًشظ وشًًؾ ّای 1-s 01/0 1-s 1 هی تاؿذٍ .ّواى گ و هـاّ ذُ هیٍ ؿَد، تا افضایؾ وشًًؾ ًشظ وشًًؾًَِ وؼِش ضدوی د للَییّ ّا افضایؾ یافت اػتِ. تٌٌاتشایی هی تَاى گفت: هىِاًًیضم غاله تغییش ؿىل اضی پلاػتیه تا تٌٌؾ تیـیٌ، دٍ لل یی ت دُ اػت.
تا ت ختَخِ تتِ تصاتصاٍیشٍیش ؿىلّ ّای 3-الف ٍ 3-ج، تؼذادی اًذٍوی اص داً ّا داسای د للَیی ّای ػذػٍی ؿىل )د للَیی وــِیٍ( هی تاؿٌٌذ .دلیل افضایؾ د للَیی دٍس دهای C° 250 ون تش اص آى تا افضایؾ هیضاى وشًؾ ًشظ وشًًؾ )ؿىل 3-)ب ٍ د((، هشتَط ت ؿىل پزیشیِ ضؼیف هٌٌیضین آلیاطّایؾ دس دهاّّای پاییی هی تاؿذ .ت ػلت ایی وِ دس دهاّّای پاییی، فمظ لغضؽِ لاػذ دٍ للَیی ّا ت دلیل تٌٌؾ تشؿی ون تش ًؼثت ت ػیؼُتنٍ ّای لغضؽ غیشلاػذُ ، هی ت اً ٌذ ت ْا هىاًًیضم تغییش ؿىل تاؿٌٌذ=2, 3, 27<.

ّن زٌٌیی تشسػی ّای سیضػاختاس ؿىِل 3 ًـاىِ هی دّذ و ػلاٍ تشِ دٍ للَیی رسات فاص ثاً ی دس هشص داً داخل تشخی اصُ داًِ ّا ًیض خَد داسد .تا ت خ ت تصاٍیش هٍـاّ ذٍُ هی ؿَد و ه سف لَطی ایی رسات، وِشٍٍی ؿىل ت دُ داسای اًذاصُ تؼیاس سیضیِ ؼتٌّؼتٌذٌذ. ایی رسات هیت اًٌذ فٍاص 12β-Mg17Al تاؿٌٌذ و ت عَس دیٌٌاهیىی دس هشصداً ّا ًیض دسدسٍىٍى داًداًِ ّا تـىیل ؿذؿذُاًذ. تشسػیّ ّای صَست گِشفت تَػظ خیاًًگ ّوىاساًؾ=28< ًـاى داددادُ اػت و ایی سػَتات دیٌٌاهیىی، فاص 12β-Mg17Al هی تاؿٌٌذ و ضیی تغییش ؿىل داؽ هی ت اًٌذ تـىیل ؿ ًذ. دلیل تـىیل ایی سػَتات ضیی تغییٍش ؿىل گشم هؼوَلا دس تیدِ توشوض وشًًؾ ؿذیذ تَصیغ غیش یىٌ َاخت ػٌٌاًصش آل هی یَم دس سیض ػاختاس گضاسؽ ؿذُ اػت .دس آلیاطّای هٌٌیضین تا همادیش آل هی یَم تیؾ تش اِص 6% ضِیی تغییش ؿىل، تدوغ ًاتداییّ ّا دس داً ّا هٌٌدش ت خ اً صًی سػَتات هی گشدد. ّن زٌٌیی ت دلیلِ پاییی

شکل 3- ریس ساختار حاصل از آزهََى فشار در دهٍای C° 250 ٍ ًرخ کرًًش 1-s 01/0 ٍ کرًش ّای )الف( 1/0، )ب:( 2/0؛
ًرخ کرًش 1-s 1 کرًش ّای )ج:( 1/0 )د:( 2/0

تَدى ًشظ فَر آل هی یَم دس هٌ یضینِ، صهاى وافیٍ تشای ضل ؿذى اتن ّای آل هی یَم دس صهیٌ هٌٌیضین ّن زٌٌیی تَصیغ یى َاخت آل هی یَم ضل ؿذُ عی ػولیات ّوگی ػاصی دس دهایِ C° 415 ت هذت 3 ػاػت خَد خ اّّذ داؿت. دس تید هىاى ّای صیادی تا غلظت آل هی یًَم تالا خَد خ اّّذ داؿت ایٍی اهش هَخه سػَب گزاسی دیٌٌاهیىی غیش یىٌ َاخت ت تًَتِ خَد، هَضؼی ؿذى وشًًؾ هی گشدد=21<.
تحلیل بافتِ بافت وَ اکستراکسترٍدٍد ضذُ
ؿىل 4 ًـاى دّ ذُ تافت وًوًَِ اوؼتشٍٍد ؿذُ هی تاؿذ، و دس آى صفطات لاػذُ ػَوَد تش خْت َسد )RD ; خِْت َسد;خْت اوؼتشٍٍد( لشاس گشفت اًذ. ّواى گگًَِ و دسً ؿىل هـاّ ذُ هی ؿَد، صفطات لاَػًذ (2000) ت هیضاى °30-10 ت ػوِت TD )خْْت ػشضیُ( خْت گیِشی وشدوشدُاًًذ، تتِ عَسِی و هطَس c داً ّا ػوَد تش خْت اوؼتشٍد هی تاؿذ .ایی سٍیذاد هوىی اػت ت دلیلِ خَد تاًًذّای تشؿی دس وًوًَِ تاؿذ. ایی تاًذّّا دِس صا ی °35 ًؼثت ت صفط ًَسَدً ٍ هَاصی تا خْت ػشضی تـىیل هی ؿ ًذ=29<.

شکل 4- تصاٍٍیر قطٍبی آلیاش هٌٌیسین AZ63 اکسترٍد شدُ

2381371084247

تا ت ختَخِ تتِ ؿىل 5-الف هـاّ ذُ هی ؿَد ووِ دس اتتذا صفطات لاػذلاػذُ هَاصی تا خْت فـاس لشاس گشفتگشفتِ اػت، ػلت تافت لاػذُ ای ؿذیذ هی ت اًذ هشتَط تتِ د للَیی وــی ٍ لغضؽ لاػذُ تاؿذ. دس اتتذای فشآیٌٌذ تغییش ؿىل، فمظ لغضؽ لاػذُ ای ٍ د للدٍللَییَیی وــی {2101} هی ت اًٌذ تـىیل ؿ ًذ .زَی ٍ وىاساًّوىاساًؾًؾ=18< فؼال ؿذى دٍ للَیی وــی ٍ لغضؽ لاػذُ ای سا دس اتتذای تغییش ؿىل پلاػتیه ضیی آصهایؾ فـاس دس خْت ًَسدَسد ٍسق آلیاط هٌٌیضین AZ31 هـا ذهـاّذُ وشدًذ. ّواى گگًَِ ووِ دس ؿىل 5-ب هـاّ ذهـاّذُ هی ؿَد، تا اػوال وشًؾ تیؾ تش دٍ للَیی ّای وــی تیؾ تشی فؼال ؿذُ ٍ هٌٌدش تتِ تغثیک وشًًؾ پلاػتیه دس ساػتای هطَس c هی ؿَد .تا اػوال وشًؾ تیؾ تش )ؿىل 5-ب( د للَیی ّای وــی تیؾ تشی فؼال ؿذُ ٍ هٌٌدش تتِ تغثیک وشًًؾ پلاػتیه دس ساػتای هطَس c هی ؿَد. تا ت ختَخِ تتِ ایی ووِ خْت اػوال فـاس ػوَد تش هطَس c هی تاؿذ، دٍ للَیی ّای فؼال ؿذُ اص ًَعَع د للَیی وــی هی تاؿٌٌذ ووِ هٌٌدش تتِ زشخؾ صفطات ؿثىؿثىِ تتِ هیضاى°86 ًؼثت تتِ خْْت گیشی ا لیاٍلیِ هی گشدد، تتِ عَسی ووِ لغه ّای لاػذُ تتِ ػوت RD هتوایل ؿذُ ٍ ػوَد تش خْت فـاس لشاس هی گیشًًذ=30<.

شکل 5- تصاٍٍیر قطبی وًَوًَِ ّای ED حاصل از
آزهََى فشار گرم در ًرخ کرًًش 1-s 1 ٍ کرًًش ّای الف(

06/0 ب( 1/0

ؿىل 6، تاثیش ًشظ وشًؾ ضیی آصهَى فـاس گشمٍ و ّای ED سا تش تغییشات تافتِ دس دهای °C 250 وًشًًَؾً 1/0 ًـاى هی دّّذ. دس ساتغِ تا تاثیش ًشظ وشًًؾ تش سٍٍی تافت هی تَاى تیاى وشد و تا افضایؾ ًشظ وشًًؾ دٍ للَیی ّای وــی تیؾ تشی تـىیل ؿذُ گؼتشؽ یافت اػت. تٌٌاتشایی، ّواى گ و دس ؿىل 6-)الف، ب( هـاِّ ذُ هی ؿَد تا افضایؾ ًشًِظِ وِشًؾ ؿذت لغه ّای لاػذُ دس RD ت گ ای داًؼیت لغه صفطات لاػذُ دس خْت ػوَد تش خْت تٌٌؾ فـاسی تمَیت هی گشدد ،افضایؾ هی یاتذ .تمَیٍت تافت لاػذُ تا افضایؾ ًشظ وشًؾ تَػظ اػتیضیٌٌؼىی وىاساّوىاساًؾًؾ=31< گضاسؽ ؿذُ اػت.

شکل 6- تصاصاٍیرٍیر قطبی آزهََى فشار گرم وًَوًَِ ّای ED در کرًش 1/0 ٍ ًرخ کرًًش ّای الف( 1-s 1/0
1 s-1 )ب

  • 2