ن 1+ و 1- بین هـر زوج ازمعیارها تعریف شده است که برای هم افزایی ها مقادیر مثبت و برای تداخلها مقـادیر منفـیاختیار می کند و برای معیارهایی که تأثیر متقابل بر یکدیگر ندارند، این مقـدار معـادل صـفراست.
طراحی مدل بهینه سازی برای انتخاب سبد اقدامات: مدل طراحی شده در این گام، برگرفته از مدل شخصی نیائی، شیری پور، شکوری و ایرانمش (2015) اسـت کـه بـرای مسـئله مـوردبررسی در این مقاله توسعه داده شده است. در مدل پیشنهادی، ملاحظات دیگری مـد نظـرقرار گرفته است که عبارت اند از:
در نظرگیری بعد زمان (فازهای مختلف پروژه) درانتخاب گزینه ها (خواسـته هـای ذینفعان)؛
امکان انتخاب بخشی از گزینه ها (تأمین درصد معینی از خواسته ها)؛
درنظرگیری اهمیت نسبی گروهی از گزینهها (اهمیـت نسـبی ذی نفـع مـرتبط بـاخواسته ها)؛
افزودن محدودیت زمان در انتخاب (زمان لازم برای تأمین انتظارات).
مدل پیشنهادی سعی دارد سبد بهینه ای از اقدامات لازم را با هدف مـاکزیمم سـازی رضـایتکل ذی نفعان و با در نظر گـرفتن وزن هـر ذی نفـع، وزن معیارهـا، روابـط هـم افزایـی و تـداخلمعیارهای مختلف، هزینه و زمان مورد نیاز اقدامات و اعمال تیـپ شخصـیتی ذی نفعـان تشـکیلدهد. در ادامه، علائم و نشانههای به کاررفته در مدل معرفی شده است.
اندیس های به کاررفته در مدل ریاضی مجموعه ذینفعان مختلف jمجموعه خواستههای هر ذینفع
پارامترهای مدل ریاضی
اهمیت نسبی ذینفعi ام بهطوری که 1≤≤ 0 و 1=∑
اهمیت خواستهjام برای ذینفعi ام بهطوری که 1≤≤ 0 و 1 =∑
اهمیت برآوردهسازی انتظارات ذینفعiام با توجه به تیپ شخصیتی فـرد مسـئول در ایـنگروه ذی نفع به طوری که 1≤≤ 0
هزینه مورد نیاز برای تأمین خواسته j ام ذینفعi ام Tزمان مورد نیاز برای تأمین خواسته jام ذی نفع iام کل هزینه در دسترس برای مدیریت ذینفعان کل زمان در دسترس برای تأمین خواستههای ذینفعان
’ ’S میزان همافزایی یا تداخل بین خواستهj ام ذینفعi و خواسته j’ ذی نفع i’ به طـوری کـه
−1 ≤ S ’ ’ ≤ 1S
متغیرهای مدل ریاضی
سطح تأمین انتظار jام ذی نفع iام، به طوری که 1≤0 ≤ x
مطلوبیت حاصل برای کل ذی نفعان با احتساب همافزایی یا تداخلهای حاصل
رابطه 1 تابع هدف مدل و دارای دو رکن شامل میزان کل انتظارات تأمین شده و میـزان کـلهم افزایی یا تداخل های حاصل است.
رابطه 1) +=
رابطه 2 محدودیت سقف هزینه قابل تخصیص در حوزه مدیریت ذی نفعان را نشان می دهد و رابطه 3 برای اعمال محدودیت زمان های قابل تخصیص در این حوزه است.
رابطه 2) ≤
رابطه 3) ≤
پیاده سازی نرم افزاری سیستم پشتیبان تصمیم: گام های 1 و 2 در نرم افزار Expert Choice پیاده سازی شده است. گام های 3 تا 8 نیز در نرم افزار Excel ثبت و محاسبه شده انـد تـا درمحیطی کاربرپسند، امکان تبادل اطلاعات با نرم افزارهای استفاده شـده دیگـر مقـدور باشـد. پس از طراحی مدل ریاضی، برای حـل آن از نـرمافزار هـای GAMS و CPLEX Solver استفاده شده است که از موتورهای حل بهینه سازی بسیار قوی به شـمار مـیرو نـد. شـکل 4 ارتباط بین اجزای این سیستم را به تصویر می کشد.

شکل 4. چارچوب پیاده سازی سیستم پشتیبان تصمیم پیشنهادی
نمونه موردی
سیستم پشتیبان تصمیم طراحی شده، در طرح توسعه سامانه به سما1 پیاده سازی شـده اسـت. ایـنطرح شامل شش پروژه توسعه و راه اندازی زیرسامانه برای شـش طـرح ملـی در زمینـه کـاهشمصرف سوخت در کشور ـ طرح های ماده 12 قانون رفع موانع تولید ـ اسـت کـه در ایـن بخـشپروژه توسعه و راه اندازی زیرسامانه طرح ارتقای کارایی موتورخانه های ساختمان هـای مسـکونی، اداری و تجاری بررسی شده و گام های پیاده سازی در ادامه توضیح داده شده است.
گام 1. شناخت ذینفعان: در این مرحله ذینفعان پروژه در چـارچوب هشـت گـروه مـد نظـربررسی و تحلیل شده است و با توجه به شرایط پروژه مورد بررسی، هر یک از ذی نفعان تطبیق و نمایندگان ایشان شناسایی شدند که به شرح زیر هستند:
سرمایهگذار پروژه: مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران؛
مجری پروژه: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت؛
مصرفکنندهها: شرکتهای عامل صرفهجویی طرح ارتقای کارایی موتورخانه ها؛
کاربران پروژه: مالکان ساختمان ها، شرکت های تأمین کننده و مؤدیان حقیقی و حقوقی صحهگذاری،مدیر و تیم پروژه؛
پیمانکار اصلی: مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی؛
سایر تأمین کنندهها: شرکت پارس آنلاین
جامعه: انجمن بهینه سازی مصرف سوخت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.behsama.ir
گام 2. تعیین وزن یا همان اهمیت نسبی ذی نفعان: اهمیـت نسـبی ذی نفعـان بـا اسـتفاده ازمقایسه هـای زوجـی در دو بعـد قـدرت و رغبـت (مسـ تخرج از روش مـاتریس قـدرتـ رغبـت PMBOK) محاسبه شده است. برای انجام این مقایسه های زوجی (دو به دو)، تیمی شامل مدیر پروژه، مشاوران مدیر پروژه، مدیران بخش های توسعه نرم افزار و کسب وکار پروژه سامانه به سـماهمکاری داشته اند. نتایج انجام این مقایسه ها در نرمافزارهای Expert Choice در شکل 5 ارائـ ه شده است.

0/266
0/176
0/057
/
0
07
0/154
0/151
0/052
0/075
OWNER
PROJECT
EXECUTIVE
CONSUMER
S
OPERATORS
PROJECT
MANAGER
AND TEAM
CONTRACT
OR
OTHER
SUPPLIERS
PUBLIC

0/266