ذا هر چه از مناطق بـا سابقه چرایی کمتر به منـاطق بـا سـابقه چرایـی بیشـت ر حرکـتمیکنیم، چرای دام تاثیر بیشتری بر تنوع میگذارد. نتـایج نشـان داد شاخص غنای مارگالف بین منـاطق نصـف ظرفیـت چـ را و بدون چرا، برابر ظرفیت چرا و بدون چرا، برابر ظرفیـت چـ را و دو برابر ظرفیت چرا در سطح یک درصد بـا همـدیگر اخـتلاف معنیداری دارند.
همچنین نتایج شاخص غنـای منهینیـک نشـان داد کـه بـین شرایط نصف ظرفیت چرا و بدون چرا، نصف ظرفیت چرا و دوبرابر ظرفیت چرا در سطح یک درصد اختلاف معنیداری با هم
126873903224Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:14 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.12.1 ]