انتخاب شده در روش فراترکیب ماهیت غیرتصادفی دارند. ابزار گزینش اسناد علمی منتخب، روش ارزیابی و انتخاب حیاتی (CASP) است. بنابراین در فرایند فرات رکیب نمونهگیری با مقـالات ی کـه اولویت بیشتری در متدولوژی ارزیابی و انتخاب حیاتی دارند، آغاز می شود و با رسیدن به کفایـتتئوریک به پایان می رسد.
بخش دوم این پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی اجرا میشود. با توجه بـه اینکـه روشدلفی فازی از جمله روشهای تصمیمگیری است، لزوم بهره مندی از نظر خبرگان حوزه بازاریـابیویروسی در زمینه صنعت نرم افزارهای کاربردی بسیار مبـرهن اسـت . محققـان بـر اسـاس روشنمونه گیری تصادفی گلوله برفی، 30 نفر خبره را شناسایی کردنـد کـه در زمینـه هـایی همچـون بازیهای تلفن همراه و برنامههای کاربردی مختلف تلفن همراه از تخصص لازم برخوردار بودند.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقهای اکتشافی است؛ به این معنا که ابتدا محقق عوامل مؤثر بـرموفقیت بازاریابی ویروسی را کشف یا شناسایی می کند و از آنجا که با استفاده از روش فراترکیب ـ که یک روش کیفی است ـ این عوامل شناسایی شـدهانـد، از نـوع تحقیقـات کیفـی محسـوب میشود. در گام بعدی، محقق بر آن است تا به کمک پرسشنامه که یک ابزار کمی است، اهمیـتهر یک از معیارها را بسنجد. بنابراین پژوهش حاضر از دو روش کیفی و کمی استفاده میکنـد و جزء پژوهشهای آمیخته است.
روش فراترکیب
فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطلاعات و یافتههـای اسـتخراج شـده از مطالعـ ات کیفـیدیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی می کند. در نتیجه، نمونه انتخاب شده برای فراترکیـب ، از مطالعات کیفی موضوع مد نظر نیست. همچنین، تجزیه و تحلیـل داده ثانویـه و داده اصـلی ازمطالعه منتخب نیست؛ بلکه تحلیل یافتههای این مطالعات است. به بیان دیگر فراترکیب، ترکیب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Googlescholar

Science direct
تابستان
تفسیر دادههای اصلی مطالعات منتخب است. در روش فراترکیب شش گام اصلی وجود دارد کـه عبارت اند از: تنظیم سؤال تحقیق، بررسی نظام مند ادبیات، جستوجو و انتخاب مقـالات مناسـب،استخراج اطلاعات از مقالات، تجزیه و تحلیل یافتههای کیفی، کنترل کیفیت و ارائه یافتههـا . در ادامه این بخش، هرگام به صو رت جداگانه تشریح شده و کاربرد آن در موضوع تحقیق حاضر کـهبررسی و گروه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی ویروسی است، بیان می شود. شکل 1 گـام -های فراترکیب را به نمایش گذاشته است.

شکل 1. گامهای روش فراترکیب
تنظیم سؤال
برای ارائه هر کار جدید باید بتوانیم خلاقانهتـرین سـؤال را بـا کلمـات پرسشـی کـه همیشـه درتحقیقهای علمی استفاده میشوند، طراحی کنیم. پاسخ به سؤال هایی که با کلمات پرسشی چـهچیزی، چه کسی، چه وقتی و چگونه شروع میشوند:
چه چیزی: در این بخش که گام نخست است، روندهای پژوهش مطرح میشود. بـرای نمونه در پژوهش حاضر بررسی روند موفقیت بازاریابی ویروسی در صنعت نـرم افـزاریموبایل مطالعه می شود.
چه کسی: در این سؤال، پژوهشگر محققان مد نظر و منابع اطلاعـاتیای را کـه قصـداستفاده از آنها را دارد، مشخص میکند.
چه وقت: این سؤال به محدوده زمانی اجرای پژوهش اشاره دارد. مقالات مطالعـه شـدهدر این تحقیق مربوط به سالهای 2004 تا 2015 است.
چگونگی: »چگونگی« روشی است کـه بـرای فـراهم کـردن مطالعـات اسـتفاده شـدهمی شود. در این پژوهش از روش »تحلیل اسنادی« با تحلیل داده های ثانویه، اسـتفادهشده است. محقق با در نظـر گـرفتن معیارهـایی، مقـالات مناسـبی کـه وارد فراینـد1 فراترکیب شده یا از فرایند خارج2 می شوند را شناسایی و مشخص میکند.
بررسی متون نظام مند
در این مرحله پژوهشگر به جست وجوی نظام مند مقالـه هـای منتشرشـده در مج لـه هـای علمـی مختلف می پردازد و کلمات کلیدی مرتبط را انتخاب میکند. در سراسر پـژوهش ، تعریـف واژههـاجست وجو شده و چارچوب زمانی بهطور مستمر ارزیابی می شود. در انتها، پژوهشگر مجموعهای از جستوجوهای بر خط را انجام می دهد تا مطالعـات منتخـب را مشـخص کنـد . بـرای هـر مقالـهمشخص، او نسخه ای را از متن کامل مقاله همراه با فهرستی از تمام منابع دانلود می کند. سپس، منابع منتخب دیگری را برای بازنگری بررسی میکند. همچنین واژه هـای جدیـدی را نیـز بـرایجست وجو در اینترنت شناسایی می کند.
جست وجو و انتخاب مقال ههای مناسب
در فرایند جستوجو، ابتدا محقق مشخص می کند که آیا مقالات یافـت شـده متناسـب بـا سـؤالتحقیق است یا خیر (برای مثال، عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی ویروسی کدام انـد؟). بـه منظـوررسیدن به این هدف، مجموعه مطالعات منتخب چندین بار بازبینی می شود. در این پژوهش 141 عنوان مقاله شناسایی شد که 49 مقاله به دلیل ناهمخوانی عنوان، 33 مقاله بـه دلیـل نـاهمخوانی چکیده با پژوهش حاضر و 37 مقاله نیز به دلیل محتوای ضعیف حذف شدند و در نهایت 22 مقاله برای بررسی در این پژوهش انتخاب شد.
برای ارزیـابی ک یفیـت مطالعـات اول یـه از ابـزاری بـا عنـوان »مهـارت هـای ارزیـابی حیـاتی
(CASP)3« که مبتنی بر 10 سؤال است، استفاده شده است. در این مرحله محقق به هر یـک از این سؤالها امتیاز کم ی میدهد، سپس فرمی را تهیه می کند. بـدین ترتیـب مـی توانـد مجمـوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Inclusion
Exclusion
Critical Appraisal Skills Programme (CASP)
امتیازهایی را که به هر مقاله داده است، به دست آورد، به آسانی و به اجمـال مجموعـه مقـالات را بررسی کند و نتایج ارزیابی را ببیند. با توجه به امتیازهای داده شده به هر مقاله، محققان هیچ یـک از مقاله های نهایی را حذف نکردند و از همان 22 مقاله برای شناسایی ابعـاد اسـتفاده کردنـد . در شکل 2 به صورت شماتیک به ترسیم این گام پرداخته شده است.

شکل
2
.
جست

وجو
مقالات

انتخاب

و

ب
منا
شد

یافت

که

ی
ع

N
=
141

چکیده

کل

شده

غربال

های

N =
92

مقالاتحذف
شد
به

ه
ناهمخوانی

لیل
د
عنوان

N =
49

مقالات

رد

شد
به

ه

نداشتن

دلیل

اطلاعات

از

نویسنده

N =
0

نهایی

مقالات

کل

N =
22

مقالاترد
شد
محتوا

نظر

از

ه

N =
37

مقالاتحذف
شده
ناهمخوانی

دلیل

به
چکیده

N =
33

مقالات

کل
شده

غربال

N =
22

شده

بررسی

محتوای

کل

N =
59

شکل

2

.

جست

  • 2