. در ایـن پـژوهش، کلیـه دانـشجویان واجـدشرایط (که دوره درسی داخلـی جراحـی 3 گذرانـده واحـدمراقبتهای قلبی – عروقی را انتخاب نموده بودند) در ایـنطرح وارد شدند. تخصیص دانشجویان به دو گروه بر اساس لیست اسامی و به صورت تـصادفی بـود، کـه در دو گـروهمورد و شاهد (25 =n نفر در گـروه آزمـون و 24 =n نفـر گروه شاهد ) تقسیم شدند . در هر دو گـروه پـیش آزمـون وپس آزمون انجام شد . به گروه مـورد، عـلاوه بـر آمـوزشمعمول لوح فشرده آموزشی پویا که متناسب با طـرح درسو اهداف آموزشی دوره طراحی شده بود ، به تناسب موضوعدرس تحویل داده شـد و بعـد از اتمـام درس، یـادگیری وخودکارآمدی آنها در زمینه تشخیص آریتمی ها و راههـایدرمان آنهـا سـنجیده شـد. روش آمـوزش معمـول مـورداستفاده سخنرانی و در بعـضی مـوارد همـراه بـا پرسـش وپاسخ بوده است.
محتوای آموزشـی درس مراقبـت هـای ویـژه قلبـیعروقی براساس رئوس مطالب انقلاب فرهنگـی و اهـدافدرس به صورت هماهنگ با استفاده از منبـع اصـلی درس(کتاب برونر) و منابع معتبر علمـی ضـمن نظـر خـواهی ازصاحب نظران پرستاری و پزشـکی، تهیـه گردیـد و جهـت تهیه سی دیهای آموزشی پویـا (آموزشـی الکترونیـک) بـاهم اهنگی مهندس ین واح د آم وزش الکترونی ک مرک ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمان انجام شـد.
برنامه آموزشی با هماهنگی با آموزش دانشکده با اسـتفادهاز م درس یکــسان در دو نیم ه تــرم ب ه شــیوه معمــول (سخنرانی) برای گروه شاهد (نیمـه اول) و ترکیبـی بـرایگ روه م ورد (نیم ه دوم) ارای ه گردی د. اب زار جم ع آوری اطلاعـات در ای ن مطالعـه پرس شنامه پژوهـشگر س اخته متشکل از سه بخش بود: بخش اول ویژگـی هـای فـردی(شامل سن، جنس، تأهل، وضـعیت سـکونت)، بخـش دومسؤالات، در ارتباط با سنجش یـادگیری شـناختی و شـامل30 سؤال چهار گزینهای (نمره 1 پاسخ صحیح و نمره صفرپاسخ غلط) در ارتباط با اهداف درس بود. استخراج سؤال از بانک سؤال گروه داخلی جراحی و سالهـای پـیش انجـامشد لذا سؤالاتی که دارای ضریب تمیز و دشواری مناسـببودند (7/0=r) و ضـمن توجـه بـه قواعـد طراحـی سـؤال (رعایت قواعد میلمن) (15) وحفـظ تاکـسونومی، سـؤالا ت طراحی و انتخاب شد. نمره نهایی با استفاده از جمع نمراتصحیح (نمره 1)، محاسبه شد. روایی پرسشنامه با اسـتفادهاز نظر استادان صاحبنظر سنجیده شد و پایایی درونـی آن نیز با استفاده از آزمـون کـودر ریچاردسـون سـنجیده شـد (76/0=r). بخش سوم پرسشنامه خودکارآمـدی اسـت کـهشامل دو قسمت می باشد: بخش اول خودکارآمدی عمومی(شامل 10 سؤال) که براساس مقیاس 5 در جهای لیکرث از
کاملاً می توانم (نمره 5) تا نمـی تـوانم (نمـره 1) سـ نجیده می شود که روایی و پایایی آن (7 /0=r) قبلاً مورد بررسـیقرار گرفته است (12) و بخـش دوم پرسـشنامه پژوهـشگرساخته خود کارآمدی اختصاصی (شامل 10 سؤال) در ارتباطبا آریت می ها بـود کـه روایـی آن بـا نظرخـواهی از اسـاتید صاحب نظر و استناد به منابع علمی معتبر تأیید شد و پایاییآن با استفاده از روش آزمون مجدد برروی گروه منتخب ازدانشجویان خارج از مطالعه (87/0=r) انجام شد.
داده ها با نرم افزار SPSS v.14 تحلیـل شـد و بـاجداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکـزی و پراکنـدگیبیـان شـد. از آزمـون هـای آمـاری پارامتریـک (تـی زوج و تی مستقل) و آزمون آماری غیرپارامتریک مـنویتنـی یـو و ضریب همبستگی پیرسون جهت تحلیـل داده هـا اسـتفادهشد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:26 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این پـژوهش مـوارد اخـلاق پـژوهش: از جملـه بی نام بودن پرسشنامهها، محرمانه نگـه داشـتن اطلاعـاتمشارکت کنندگان، جلـب رضـایت شـرکت کننـدگان، ارایـ ه معرفـی نامـه و اخـذ کـد اخـلاق بـا شـماره 470/90/k از معاونت پژوهشی دانشگاه، اخذ اجازه از مسؤولین دانـشکدهلار، رعایت گردید و سپس اقدام به انجـام مطالعـه، توز یـ ع پرسشنامه و جمعآوری اطلاعات گردید.

یافتهها
از 49 نفر آزمودنی ، 25 نفر (51%) در گروه ترکیبـیو 24 نفر (49%) در گروه سخنرانی قرار گرفتنـد . میـانگیننمره یادگیری دانشجویان پرستاری که از طریـق آمـوزشترکیبی (الکترونیکی و سخنرانی) در زمینه اختلالات قلبـیعروقی آموزش دیده بودند قبل و بعد از مداخله، به ترتیـب 40/3±6/14 و 59/2±7/21 بود و روش معمول (به وسیله سخنرانی) به ترتیب 8/4±1/14، 02/5±9/18 بود (جداول
جدول 1- مقایسه میانگین نمره خودکارآمدی و یادگیری در گروه مورد و شاهد قبل از آموزش
تلفیقی

معمول

گروه

آموزش

از

قبل

اصلی

متغیرهای

معیار

انحراف
±
میانگین

معیار

انحراف
±
میانگین

آزمون

(
t

test
)

p

value

یادگیری

40
/
3
±
6
/
14

8
/
4
±
1
/
14

71
/
0

خودکارآمدی

6
/
4
±
08
/
28

7
/
5
±
75
/
29

27
/
0

تلفیقی

معمول

  • 2