مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد ، گروهی، پرسشنامه، پانسمان، پرستاران، معیار

مارس 12, 2018

، با هر سابقهای و اعلام آمادگی برای شرکت در مطالعه از معیارهای ورود به مطالعه بودند و از آنجا که مطالعه در مورد آموزش پرستار بوده است، بهیار بودن یکی از معیارهای خروج بوده و نیز، داشتن حساسیت به مواد ضدعفونی کننده و تکمیل ناقص پرسشنامه از دیگر معیارهای خروج نمونهها محسوب میشدند. پروتکل مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ایران با شماره مجوز 606-60 در تاریخ 66/11 33 به تصویب رسید ) ID:
IRCT201501128177N11(. این طرح هزینهای برای افراد شرکت کننده در طرح نداشته و همه افراد رضایتنامه ای را بصورت محرمانه تکمیل نمودند تا در صورت عدم رضایت از ادامه طرح کنار گذاشته شوند. در صورت موجود بودن روش بهتری جهت آموزش حتماً اقدامات لازمه انجام میگردید. عوارضی در مطالعات مشابه گزارش نشده است. پرستاران به صورت تصادفی به دو گروه 01 نفره آموزش پانسمان به روش گروهی )سخنرانی( و آموزش به روش ویدیویی تقسیم شدند .کلاس آموزش ویدیویی به مدت 31 دقیقه توسط فیلم ویدیویی که مورد بازبینی کارشناسان قرار گرفته بود، انجام شد و به صورت یک جلسه برای پرسنل در بخشهای بستری توسط فرد آموزش دیده به نمایش در آمد. )لازم به ذکر است که فیلم ویدیوئی بر اساس استانداردهای موجود در پانسمان دست تهیه شده بود(. کلاس آموزش گروهی با سخنرانی توسط فرد آموزش دیده به مدت یک جلسه 31 دقیقهای در بخشهای بستری انجام گردید. فیلم توسط فرد ارائه دهنده آموزش گروهی اجرا شده بود. اما فرد آموزش دهنده فیلم در هنگام پخش فیلم حضور فیزیکی نداشت تا از این طریق فقط کیفیت فیلم ارزیابی شود. در نمونههای هر گروه میزان آگاهی و مهارت )عملکرد( قبل و بعد از آموزش مورد سنجش قرار گرفت بدین ترتیب که وضعیت آگاهی و مهارت هر فرد با خودش سنجیده میشود.
جهت سنجش میزان آگاهی شرکت کنندگان از پرسشنامهای دو قسمتی شامل 61 سؤال استفاده شد .بخش اول پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک )مدرک تحصیلی، سال اخذ مدرک، وضعیت استخدامی وحساسیتهای پوستی وحساسیت به مواد گندزدا(، و بخش دوم پرسشنامه حاوی سوالاتی در مورد نحوه پانسمان دست بیماران بود. که روایی این پرسشنامه توسط دو نفر از اساتید پرستاری آشنا به پانسمان دست تأیید شده بود. برای تعیین پایایی پرسشنامه مذکور از روش آزمون مجدد استفاده گردید. به این ترتیب که ابتدا مطالعهای بر روی 61 نفر از پرستاران انجام شد. ضریب همبستگی بین نمرات کل پرسشنامه در دفعه اول و دوم برابر 21/1 و سازگاری درونی بر اساس ضریب کودر ریچاردسون 61 )KR20( برابر 31/1 بود. به پاسخ صحیح به هر یک از سؤالات پرسشنامه امتیاز یک و به پاسخ غلط امتیاز صفر داده شد. بر این اساس حداقل و حداکثر نمره قابل کسب از جهت میزان آگاهی به ترتیب نمره صفر و بیست بود. در نهایت بر اساس سیستم

نشریه آموزش پرستاری، دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 6931
61-1 به عنوان عملکرد نهایی تعریف شد. در هر دو گروه پیش از اجرای آموزش، میزان آگاهی و مهارت مشاهده و سنجش شد )پیش آزمون(. همچنین پس از آموزش نیز، پس آزمون انجام شد. پس از گردآوری اطلاعات، دادهها به وسیله نرم افزار آماری SPSS.ver.19 تحلیل شد. از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار استفاده شد .مقایسه نمرات قبل و بعد هر گروه به وسیله آزمون t زوجی و مقایسه نمرات قبل و بعد هر گروه با گروه دیگر به وسیله آزمون t مستقل انجام شد .P value کمتر از 11/1 از لحاظ آماری معنادار بود.
یافتهها
واحدهای پژوهش در دو گروه مطالعه آموزش گروهی و آموزش ویدیوئی از نظر مشخصات دموگرافیک مشابه بودند و تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. نتایج میزان عملکرد حاکی از آن است که در هر دو گروه آموزش گروهی و آموزش ویدیویی تفاوت معنادار آماری بین نمره قبل و پس از آموزش وجود دارد )111/1 > P( )جدول 1(.
طبقه بندی لیکرت امتیازات کسب شده سطح آگاهی افراد در سه سطح ضعیف )5-1(، متوسط )10-1( و خوب )61-11( طبقه بندی شد.
همچنین برای تعیین سطح مهارت پرستاران از چک لیستی شامل 61 سؤال استاندارد مشاهدهای معتبر شستشوی زخم و تعویض پانسمان ویژه پرستاران )Skill Checklists for Fundamentals of Nursing: Cleaning a Wound and Applying a Dry,
Sterile Dressing( استفاده شد. تعیین پایایی چک لیست از طریق همبستگی بین آزمونگرها و مشاهده گران و از طریق مشاهده همزمان دو مشاهده گر انجام شد. برای این منظور محقق و فرد آموزش دیده دیگری عملکرد 11 نفر را به صورت همزمان طی هفت روز به وسیله چک لیست مورد مشاهده و ارزیابی قرار دادند. پاسخ به هریک از سؤالات این چک لیست از طریق انتخاب یکی از چهار گزینه عالی )0 امتیاز( ،خوب )3 امتیاز(، متوسط )6 امتیاز( و ضعیف )1 امتیاز( صورت گرفت .در نهایت مجموع امتیازات حاصل بر اساس سیستم امتیاز بندی لیکرت به صورت زیر طبقه بندی گردید: امتیاز 111-51 به عنوان عملکرد نهایی عالی ،51-11 به عنوان عملکرد نهایی خوب،11-61 متوسط و

جدول 1: مقایسه میانگین و انحراف معیار سطح عملکرد پرستاران در مراحل قبل و بعد از آموزش گروهی و ویدیوئی پانسمان دست
سطح معناداری انحراف معیار ± میانگین تعداد دوره ارزیابی
*1/111 آموزش گروهی
55/13 ± 3/32 01 قبل از آموزش
11/23 ± 1/01 01 بعد از آموزش
1/111 آموزش ویدیوئی
50/05 ± 11/53 01 قبل از آموزش
11/33 ± 3/23 01 بعد از آموزش
سطح معناداری کمتر از 11/1 در نظر گرفته شده است.

جدول 2: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات آگاهی پرستاران در مراحل قبل و بعد از آموزش گروهی و ویدیوئی پانسمان دست
سطح معناداری انحراف معیار ± میانگین تعداد دوره ارزیابی
*1/111 آموزش گروهی
15/61 ± 1/51 01 قبل از آموزش
11/12 ± 1/10 01 بعد از آموزش

  • 2