دانلود پایان نامه

محیطی و نخاعی دچار ضعف در انقباضات عضلات مثانـههستند. همچنین لازم به ذکر اسـت کـه بیمـارانی کـه درمسیر خروجی ادرار نظیر اسفنگترها و مجاری ادراری تنگیاسپاسم و گرفتگی دارند باید از استفاده از این دسـتگاه بـرحذر شوند.
سیستم پیشنهاد شده دارای دو قـسمت مکـانیکی والکترونیک ی م ی باش د. ص فحه ف وم منطب ق ب ا ش کل
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بیومکانیـک مثانـه و در 3 سـایز مختلـف بـسته بـه سـن، جنسیت و جثه فرد طراحی شده که به کمک یک کمربنـدروی قسمت سوپراپوبیک بیمار تعبیه می شـود . ویبراتـور ازیک محور محرکه موتور که به کمک بـاطری 12 V و یـاشارژ برقی کار می کند و یک بادامک خارج از مرکز که بـهمحور متصل شده تشکیل شده اسـت. روی وسـیله پیچـیجهت تنظیم فرکانس ویبره دستگاه تعبیه شـده اسـت. بـهوسیله شتابدهنده فرکـانس دسـتگاه در محـدوده 60-80 Hz کــه فرکــانس امــن و بــی خطــر اســتفاده شــده در
ماساژورهای خانگی است تعبیه شده و با توجـه بـه وزن ولایه چربی افراد قابل تنظیم است.
شکل 1- طرح شماتیک جهت موج های ایجاد شده ماساژور روی مثانه

شکل 2- طرح شماتیک از مدل کلی طراحی دستگاه ماساژور مثانه

انتظار می رود با توجه به موج جهتدار طراحی شـدهبرای این دستگاه که از بالا به پایین و خارج به داخل استمستقل از تقویت قدرت انقباض عـضلات مثانـه بـا ایجـادیک موج رو به پایین به تخلیه مؤثرتر مثانه و کاهش حجم باقیمانده ادرار کمک می کنند. فرد هر روز 3 نوبـت صـبح ،ظهـر و شـب و ترجیحـاً قبـل از ادرار کـردن بایـد از ایـن ماساژور استفاده کند و بعد از 30 دقیقه دستگاه را خـاموشو از شکم خود باز کند. توصیه می شود بیمار در زمان تخلیه ادرار جهت کاهش حجـم باقیمانـده ادرار از ایـ ن ماسـاژوراستفاده نماید.

بحث

فرکانس لرزش این دسـتگاه در محـدوده فرکـانسپایین و بی خطر دستگا ههای ماساژور خانگی طراحی شـدهاست و تهاجمی نبوده و تنها از طریق تحریکهای ملایـمو موضعی باعث تقویت قدرت انقبـا ض عـضلات مثانـه وعضلات جدار شکمی می شود. دستگاه ماساژور قید شده در حال حاضر در مرحله سـاخت دسـتگاه مـی باشـد و در فـازبعدی قرار است براسـاس مطالعـات مداخلـه ای کارآزمـاییبالینی طبـق نظـر متخصـصین ارولـوژی بـرروی بیمـارانمناسب آزمایش شده و با مقایسه تغییرات حجـم باقیمانـده ادرار قبل و بعد از استفاده از این دستگاه به بررسی دقیقتر به میزان اثربخشی این دستگاه پرداخته شود.

تشکر و قدردانی

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بــا تــشکر از مرکــز تحقیقــات اورولــوژی، اســتاد کجباف زاده که در رونـد طراحـی دسـتگاه مـارا راهنمـاییکردند.
ب ا ت شکر از آقای ان مح سن ن وروزی و مه دی جمشیدی کـه در مراحـل سـاخت دسـتگاه مـا را کمـک نمودند.
منابع

– Tapia CI, Khalaf K, Berenson K, Globe D, Chancellor M, Carr LK. Health-related quality of life
and economic impact of urinary incontinence due to detrusor overactivity associated with a neurologic
condition: a systematic review. Health Qual Life Outcomes. 2013 Jan 31; 11(1): 13.
– Geyer VC, Ebert AK, Rosch WH. Urinary bladder function disorders in childhood, Urologe A. 2013 Jan; 52(1): 15-20.
– Lapides J, Diolmo C, Silber SJ, Lowe BS. Clean intermittent self catheterisation in the treatment of
urinary tract disease. J Urol. 1972; 107: 458-61.
– Kingo PS, Ryhammer AM, Fuglsig S. Clinical Experience With the Swiss Lithoclast Master in Treatment of Bladder Calculi. J Endourol. 2013 Apr 3.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– McKeage K. Review of its use in the treatment of adults and children with overactive bladder
associated with idiopathic or neurogenic detrusor overactivity, and in men with lower urinary tract
symptoms. Clin Drug Investig. 2013 Jan; 33(1): 71-91.
– Nathan P. Emptying the paralysed bladder. Lancet. 1977 Feb 12; 1(8007): 377.
– Dasgupta P, Haslam C, Goodwin R, Fowler CJ. The ‘Queen Square bladder stimulator’: a device for
assisting emptying of the neurogenic bladder. Br J Urol. 1997 Aug; 80(2): 234-7.

Designation of bladder massager and reducer of residual urine

Hedayat1 Z (MD) – Sheikhiahangarkolaei2 J (MSc.).

Patients with neurological diseases are likely to have incomplete bladder emptying either as a result of detrusor hypocontractility or detrusor sphincter dyssynergia. Incomplete emptying of bladder can in turn lead to worsening urinary symptoms.
In this study, the bladder massager as a new patent is invented by a group of doctors and engineers to rehabilitate bladder and help with the voiding process and increase free-flow rates. The massager is consisted of mechanical and electrical parts.
It can strengthen the bladder contractions and help with the voiding process. Patients hold the device on their suprapubic about 2.5 cm above the symphysis pubis while voiding. This study is considered to be the first step for future clinical experiments to determine the effect of such devices on neurogenic patients.

Received: 23 February 2013 Accepted: 14 May 2013
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

– Corresponding author: Paediatric Urology Research Center, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran e-mail: znb.hedayat@gmail.com
– MSc. Student, Mechanical Engineering Department, Sharif University of
Technology, Tehran, Iran
٧٠
-137154568

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

  • 2