دانلود پایان نامه

نامه های آموزش دانشجویان در فیلدهای مربوطـهو حمایت ناکافی از آنها باشد (27). نتایج مطالعه دلارام نشان داد که حمایت کامل مربیان پرستاری از دانشجویان پرستاری از مهم ترین نقاط قوت آموزش بالینی از دیـدگاه دانشـجویانپرستاری بوده است (17) که به نظر می رسـد همـین امـر بـهایجاد و تثبیت جایگاه مناسب برای دانشـجویان پرسـتاری درمحیط بالینی می انجامد.
همچن ین نت ایج مطالع ه حاض ر در بع د پرس نلی همکاری ناکافی کارکنان بخـش بـا دانشـجویان را خـاطرنشان ساخت. نتایج مطالعه دهقانی و همکارانش نیز نشـانداد که عـدم همکـاری تـیم بهداشـتی- درمـا نی از جملـهمشکلات آموزش بالینی از دیـدگاه دانشـجویان و مربیـانپرسـتاری بـوده اسـت (20). در حـالی کـه نتـایج مطالعـه هادی زاده و همکاران طی ارزیابی وضعیت آموزش بـالینیاز دیــدگاه دانشــجویان پرســتاری همکــاری پرســنل بــادانشجویان را در سطح خـوبی نشـان داد (27). در مطالعـه Cassimie و همکـ اران نیـ ز دانشـ جویان، نداشـ تن اطلاعات کافی مربیان بالین در مـورد بیمـاران و احسـاسبیگانگی با بخش و پرسنل پرستاری را به عنـوان مشـکلآموزش بالینی نام بردند (28). از جمله موانع مشارکت بـینمؤسسات آموزشی و بالینی در پرستاری می توان بـه نتـایجمطالعه حشمتی نبوی و همکاران اشاره نمود کـه از جملـهاین موانع، واگرایی سازمانی یا اداره جدا از هـم مؤسسـاتآموزشــی و بــالینی (شــامل زیرطبقــات ارتباطــات مــبهمسازمانی، اختیارات و مسؤولیت های تعریف نشده، ابهـام دربــه اشــتراک گذاشــتن امکانــات، ارتباطــات مقطعــی وغیررسمی) و نیز ارزش گذاری مفرط مؤسسات آموزشی بـردانش تئوریک بوده است (29).
در زمینه ارتباط متغیرهای دموگرافیک بـا مشـکلاتآموزش بالینی نتایج مطالعه حاضر بیانگر وجود ارتبـاط میـانجـنس و ابعـاد مختلـف مشـکلات آمـوزش بـالینی و سـال تحصیلی با ابعاد مختلف مشکلات آموزش بالینی بوده است.
به عبارتی دانشجویان دختر و سال آخـر مشـکلات آمـوزشبالینی را بیشتر ارزیابی کرده بودند. همچنین کار دانشـجوییبا بعد محیطی رابطه معنادار داشته و تأهل با هیچ یک رابطه معن اداری نداش ته اس ت. در هم ین رابط ه نت ایج مطالع ه Melender و همکاران نشـان داد کـه دانشـجویان پسـرمشکلات آموزش بالینی را بیشتر از دانشجویان دختر ارزیابی کرده بودند و تفـاوتی میـان ادراک دانشـجویان سـال دوم وچه ارم از مش کلات آم وزش بـالینی وج ود نداش ت (30).
همچنین نتایج مطالعه Nielsen و همکاران نشان داد کـهدانشجویان با سابقه کار بالینی، کمبود امکانات محـی ط هـ ای بالینی را کم اهمیت تـر از سـایر دانشـجویان گـزارش کـردهبودند که شاید این مسأله به دلیل تطابق آن هـ ا بـا امکانـاتموجود در محیط های بالین باشد (31).

نتیجهگیری

بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری، بصـی رتی را در خصوص وضعیت آموزش بـالین ی در طـی دوران تحصـیل فراهم می نماید. مدرسان پرستاری با استفاده از نتـایج ایـنمطالعـ ه مـ ی تواننـ د براسـ اس تجربیـ ات و نظـ رات مشارکت کنندگان محیط مناسبتری را به منظـور ارتقـای انگیزش دانشجویان برای یادگیری فراهم نماینـ د و سـببشوند تا کارآموزی های بالینی منجر بـه ارتقـای مهـارت واستقلال دانشجویان برای ارایه خدمات جامعهنگر گردد. بـاالهام از نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود پـژوه ش هـای مشابه دیگر در زمینـه بررسـی وضـعیت آمـوزش بـالین از دیدگاه مربیان، مدیران و پرسنل پرسـت اری جهـت ارتقـای کیفیت آموزش بالین انجام شود. لازم بـه ذکـر اسـت کـهمحدودیت های این پژوهش عبارت بودنـد از تفـاو ت هـ ای بین فردی و حـالات و احساسـات دانشـجویان در هنگـامپاسخ دهی به سؤالات.

تشکر و قدردانی

از همکاری کلیه مسؤولین و دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که بدون همکاری ایشان انجام این پـژوهش میسـر نبـود تشـکر و قـدردانیمی شود.
منابع

– Hassan pour S, Bani S. [The weaknesses of clinical education from the viewpoints of senior midwifery students in Tabriz University of Medical Sciences]. J Nurs and Midvif. 2011; 20: 8-12. (Persian)
– Alavi M, Irajpour AR, Abedi HA. [Some concepts in the evaluation of clinical education]. Iran J Strid Devel Med Edu. 2007; 4(1):10-18. (Persian)
– Siavash Vahabi Y, Ebadi A, Rahmani R, Tavallaei A, Khatouni A, Tdrisi D, et al. [Comparison of the status of clinical education in the views of nursing educators and students]. J Quart of Edu Strat. 2011; 4(3):179-182. (Persian)
– Chehrzad MM, Reza Masule Sh. [Clinical training by nursing teachers and clinical nurses: Graduates and students point of view]. J Babol Univ Med. 2010; 12(1): 95-99. (Persian)
– Mahmoudifar Y. [Field clinical educations in the view of educational instructors and nursing students]. J Edu Appr. 2010; 2(1): 7-12. (Persian)
– Rahmani A, Mohjjelaghdam A, Fathiazar E, Roshangar F. [The effect of adapted model of mastery learning on cognitive and practical learning of nursing students]. Iran J Med Edu. 2008; 7(2): 267-276. (Persian)
– Croxon L, Maginnis C. Evaluation of clinical teaching models for nursing practice. J Nurs Edu in Prac. 2008; 1-8.
– Omidvar Sh, Bakuei F, Soleimani H. [Clinical education problems from the viewpoints of nursing student in Babol university of medical sciences]. Iran J Med Edu. 2006; 5(2): 18-23. (Persian)
– Liimatainen L, Poskiparta M, Karhila P, Sjogren A. The development of reflective learning in the context of health counselling and health promotion during nurse education. J Adv Nurse. 2001; 34(5): 648-658.
– Narenji F, Roozbahani N, Amiri L. [The effective education and evaluation program on clinical learning of nursing and midwifery instructors and students opinion in Arak University of Medical Sciences 2008]. J Arak Med Univ. 2010; 12(4): 103-110. (Persian)
– Sharif F, Jahan pour F, Salsali M, Kaveh MH. [Clinical decision making process in last year nursing students: A qualitative study]. JNR. 2010; 5(16): 21-30. (Persian)
– Hassan Zahraei R, Atash Sokhan G, Salehi S, Ehsan pour S, Hassan zadeh A. [Comparing the factors related to the effective clinical teaching from faculty members and students points of view]. Iran J Med Edu. 2008; 7(2): 249-256. (Persian)
– Salimi T, Shahbazi L, Karimi H. [Stressor situations in clinical education]. J Yazd Univ of Med Scien and Healt Serv. 2001; 8(2): 65-67. (Persian)
– Hoseini NA, Karimi Z, Malekzadeh J. [Clinical education status from the viewpoints of nursing student in yasuj university of medical sciences]. Iran J Med Edu. 2006; 5(2): 171-175. (Persian) 15 – Rahimi A, Ahmadi F. [Barriers to clinical education and it’s improving strategies from the viewpoints of clinical nursing instructors in Tehran’s Nursing Schools]. Iran J Med Edu. 2006; 5(2): 73-80. (Persian)
– Kamran A, Sharghi A, Malekpour A, Biria M, Dadkhah B. [Status and strategies for improving nursing education in view of nursing students in Ardebil University of Medical Sciences]. JNR. 2013; 7(27): 25-31. (Persian)
– Delaram M. [Clinical education from the viewpoints of nursing and midwifery students in Shahrekord University of medical sciences]. Iran J Med Edu. 2006; 6(2): 129-134. (Persian) 18 – Zeighami R, Faseleh M, Jahan miri Sh, Ghods bin F. [Clinical education problems from the viewpoints of nursing student]. J Qazvin Univ Med Scien. 2004; 8(30): 51-55. (Persian)
– Yazici S. Midwifery students demographic characteristics and the effect of clinical education on prepration for professional life in Turkey 2010. Nurs Edu in Prac. 2010; 6(10): 367- 373.
– Dehghani H, Dehghani Kh, Falah zadeh H. [Clinical education problems in training programme from the viewpoint of nursing instructors and students in Shahid sadughi university of medical sciences]. Iran J Med Educ. 2005; 15(13): 24-33. (Persian)
– Satari M, Jamalian SR, Seyf Aleslami S.A.R. [Study of the nursing midwifery and health students views about own future]. J Hamadan Univ Med Scien. 2001; 7(4): 15-19. (Persian)
– Farnia F. [Efficacy in clinical education from the viewpoint of nursing and midwifery students]. J Shahid Sadughi Univ Med Scien. 2001; 8(2): 68-72. (Persian)
– Ghiasvandian Sh. [Study the effect of the C.T.A model on the quality of training courses of the nursing students in the hospitals of Tehran University of medical sciences]. J Teb Tazk. 2004; 10: 1852. (Persian)
– Karagozoglu S. Nursing students level of autonomy: a study from turkey. Nurs Edc Tod. 2009; 29: 176-187.
– Abedini S, Abedini S, Aghamolaei T, Jome zadeh A, Kamjoo A. [Clinical education problems from the viewpoint of nursing and midwifery students in Hormozgan university of medical sciences]. J Hormozgan Med. 2008; 12(4)