دودی ت کاری از نظ ر روای ی و پایای ی بررس ی گردی د و مشــخص شــد کــه بــرای اســتفاده در زبــان فارســی مناســب می باشــد. در قــرن اخیــر تغییــر شــیوه زندگــی و صنعتــی شــدن جوامــع و درپــی آن تبدیــل کارهــای بدنــی بــه کارهــای فکــری و اداری افزایــش چشــمگیری داشته اســت کــه مشــکات ســتون فقــرات مخصوصــا کمــر درد، بالاتریــن میــزان شــیوع را در ایــن معض ات داراس ت عل ت اصل ی آن ع دم تطاب ق صحی ح وضعی ت ب دن ب ا ای ن ن وع حی ات کم تحرک ی و پش ت می ز نش ینی اس ت .شــایعترین ایــن اختــالات اســکلتی عضانــی در محیــط کار کــه ســبب افــت بهــره وری و محدودیــت کاری میگردنــد، کمــردرد و درد زانــو میباشــند] 17, 81[.
تاکنــون در ایــران مطالعــه ای انجــام نشده اســت کــه میــزان محدودی ت کاری بیم اران دچ ار کم ردرد را ب ا پرسش نامه حاض ر مش خص نمای د. بدی ن جه ت ه دف اصل ی ای ن مطالع ه بررس ی ش دت محدودی ت کاری در بیم اران دچ ار کم ردرد ح اد و مزم ن مراجعــه کننــده بــه درمانــگاه روماتولــوژی بیمارســتان ولایــت میباشــد تــا جهــت بهبــود بهــروری سیســتم و ایجــاد محیــط کار مناســب، پیشگیــری از حــوادث و بیمــاری ناشــی از کار، بهبــود راندمــان و عملکــرد انســان گام موثــری برداشته شــود.
نتایــج مطالعــهی مــا نشــان داد کــه جنســیت تاثیــری در شــدت محدودیــت کاری نــدارد و زنــان و مــردان نمــره مشــابهی را کســب کردن د. بی ن س ن و ش دت محدودی ت کاری رابط ه خط ی) 24/0= r( وج ود داش ت و ب ا ب الا رفت ن س ن، ش دت محدودی ت کاری نی ز بیش تر م ی ش د. در مطالع ات قبل ی نی ز ک ه ناتوان ی ناش ی از کمردرد را در پرس تاران بررس ی ک رده بودن د مش خص ش د ک ه ب ا افزای ش س ن می زان ناتوان ی افزای ش می یاب د. همچنی ن مطالعات قبلی نش ان داده ان د ک ه ب ا افزای ش س ن، اف کار ت رس و نگران ی ناش ی از کم ردرد افزای ش می یاب د و همراه ی وج ود درد و نگران ی ناش ی از آن، تاثی ر بیش تری ب ر روی افزای ش محدودی ت کاری دارن د] 91[.
ب ر اس اس نتای ج ب ه دس ت آمده، زم ان کم ردرد ب ه ص ورت ح اد یــا مزمــن تاثیــری در شــدت محدودیــت نداشــت. علــت توجیــه کننــده ایــن موضــوع می توانــد ناشــی از ایــن باشــد کــه بیمــاران در روزهــای بــا کمــردرد شــدید در محــل کار حضــور ندارنــد و محدودی ت کاری اندازه گی ری ش ده در س ایر بیم اران ب ا کم ردرد کمتــر از 3 مــاه مشــابه بیمــاران مزمــن بــه دســت امــده اســت .بی ن ش دت درد و ش دت محدودی ت کاری ارتب اط ق وی دی ده ش د )18/0= r(. ای ن نتای ج نی ز مش ابه ب ه مطالع ه دیگ ری اس ت ک ه ارتبــاط کمــردرد و ناتوانــی را در پرســتاران بررســی کــرده اســت 11][. همچنیــن نشــان داد کــه اتیولــوژی کمــردرد تاثیــر بــر روی محدودیــت فعالیــت فیزیکــی، زمــان کاری دارد) 51/0≥ P( و دیســکوپاتی و اســتئوآرتریت نمــره بیش تــری از محدودیــت را بــه خــود اختصــاص دادنــد. در مطالعــه ســلیمان زاده و همــکاران نیــز بیم اران ب ا درد ناش ی از دیس کوپاتی ش دیدترین محدودی ت کاری را
داشــتند] 11[.
مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 1، بهار 95یزدی و همکاران