No category

تحقیق درباره جریان نقدی، جریان نقدی آزاد، پایداری سود، فرصت های رشد

دسامبر 1, 2018

دانشکده علوم اقتصادی و اداری
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرا
۲-۲-۱-۲- قابلیت پیش بینی سود ۱۵
۲-۲-۱-۳- به موقع بودن سود ۱۵
۲-۲-۱-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام ۱۶
۲-۲-۱-۴- محافظه کارانه بودن سود ۱۶
۲-۳- فرصت های رشد ۱۶
۲-۳-۱- فرصت های رشد و ساختار سرمایه ۱۷
۲-۳-۲- فرصت های رشد و سود تقسیمی ۱۸
۲-۳-۳- فرصت های رشد و ساختار مالکیت ۱۸
۲-۴- جریان نقدی آزاد ۱۹
۲-۵- تحلیل رگرسیون ۲۱
۲-۶- سوابق پژوهش ۲۲
۲-۶-۱- پژوهشهای خارج از کشور ۲۲
۲-۶-۲- پژوهشهای داخل کشور ۲۵
۲-۷- جمع بندی سوابق پژوهش ۲۸
فـصل سوم ۳۰
۳-۱- مقدمه ۳۱
۳-۲- روش تحقیق ۳۱
۳-۲-۱- جامعه آماری پژوهش ۳۱
۳-۲-۲- نمونه آماری پژوهش ۳۲
۳-۳- ابزار جمع آوری داده ها ۳۲
۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ۳۳
۳-۴-۱- مدل پانل دیتا ۳۴
۳-۴-۱-۱- مزیت داده‌های تلفیقی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی ۳۴
۳-۴-۱-۲- تعیین روش تخمین در روش پانل دیتا ۳۵
۳-۴-۱-۳-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر ۳۶
۳-۴-۱-۴- انتخاب روش برای تخمین مدل ۳۷
۳-۴-۱-۴-۱- روش اثرات ثابت ۳۸
۳-۴-۱-۴-۲- روش اثرات تصادفی ۳۸
۳-۴-۲- فروض کلاسیک آماری ۳۸
۳-۴-۳- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ۴۱
فـصل چهارم ۴۲
۴-۱- مقدمه ۴۳
۴-۲- تحلیل آماری داده های جمع آوری شده ۴۳
۴-۲-۱- تحلیل آماری آزمون فرضیه فرصت های رشد ۴۳
۴-۲-۲- تحلیل آماری آزمون فرضیه پایداری سود ۴۵
فـصل پنجم ۴۸
۵- ۱- مقدمه ۴۹
۵-۲- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار ۴۹
۵-۳- نتایج و یافته ها ۵۰
۵-۴- بحث، مقایسه و نتیجه گیری ۵۰
۵-۵- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۵۲
منابع ۵۳
منابع و ماخذ فارسی ۵۴
منابع و ماخذ انگلیسی ۵۶
ضمیمه ۵۹
چکیده انگلیسی ۶۴
فهرست شکل ها
شکل شماره ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۶
فهرست جداول
جدول شماره ۲-۱- چارچوب و معیار ارزیابی کیفیت سود ۱۰
جدول ۲-۲- خلاصه تحقیقات خارجی ۲۴
جدول ۲-۳- خلاصه تحقیقات داخلی ۲۷
جدول ۲-۴- جمع بندی سوابق پژوهشی ۲۸
جدول ۴-۱- نتایج و یافته های تحقیق ۴۴
جدول ۴-۲- نتایج و یافته های تحقیق ۴۶
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۱-۱- مسئله تحقیق ۵
فـصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
رشد و توسعه شرکتهای سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکتها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت میکردند. این تحول جدید، گروه تازه ای از مدیران حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه مؤسساتی که اداره می کردند، سهمی ناچیز داشته و یا سهمی نداشتند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسات از مالکیت سرمایه آن ها تفکیک شد (شباهنگ و همکاران، ۱۳۷۷). جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله تئوری نمایندگی شد. تئوری نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکتها از یکدیگر جدا میکند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکتها میشود. یکی از منزه ترین اشکال تحلیل بنیادی اوراق بهادار، ارزشیابی جریان های نقدی واحد تجاری می باشد. چراکه این شیوه بین ارزش یک شرکت و بازدهی اقتصادی ناشی از دارایی های آن مستقیماً ارتباط برقرار می کند(درجه، ۱۳۹۰). جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گـیری عمـلکرد شـرکت میباشد و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعهی داراییها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعهی محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکانپذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینهی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.
در این فصل از تحقیق به بیان مساله مورد بررسی، بیان ضرورت انجام تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، اهداف تحقیق،‌ سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق(قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی) پرداخته شده است.
۱-۲- بیان مساله
به استناد نظریه جنسن۱(۱۹۸۶)، از شرکتی که فرصتهای‏ سرمایه‏گذاری پائینی برخوردار است، انتظار می‏رود که جریان‏های نقد آزاد بالایی داشته باشد. زیرا هر چه فرصتهای‏ سرمایه‏گذاری(بالفعل و بالقوه)افزایش پیدا کند، اکثر وجوه مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق‏ سرمایه‏گذاری در فرصتهای موجود مورد استفاده قرار می‏گیرد و افزایش در میزان سرمایه‏گذاری از محل وجوه مازاد منجر به‏ کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین طبق نظر جنسن و تئوری نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید میشود که شرکت، جریانهای نقدی آزاد با اهمیتی(مثبتی) ایجاد کند و با فرصتهای رشد کمی نیز مواجه باشد. در صورت نبود اقدامات کنترلی توسط سهامداران، مدیران شرکتهایی که دارای جریان نقدی آزاد۲ مثبت و فرصتهای رشد کم هستند، ابتدا در پروژههایی با ارزش فعلی خالص۳ مثبت سرمایه گذاری میکنند و به علت کم بودن فرصتهای رشد، در پروژههایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری میکنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایهگذاری و در پی آن کاهش قیمت سهام میشود. بنابراین مدیران برای آنکه توسط سهامداران حذف نشوند سعی میکنند با گزارش افزایش سود (جنسن، ۱۹۸۶) و یا با نفوذ و دستکاریهای حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و تسی۴، ۱۹۹۸) را بپوشانند. به همین علت مدیران تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری بمنظور گزارش افزایش سود دارند(چانگ، فرس و کیم۵، ۲۰۰۵). بنابراین، قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است، چرا که مدیران قادرند آنها را مطابق میل خود تعدیل نمایند(حامدی، ۱۳۸۸).
جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد، چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار درآمد را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار نگرفته است نمیتوان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین می باشد یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد می باشند، چیزی که سود، آن را نشان نمیدهد(مهام، فجرزاده و حسینی، ۱۳۸۵). به عقیده پنمان و یهودا (۲۰۰۹) جریان نقدی آزاد میتواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد. بنابراین طبق تئوری نمایندگی به احتمال زیاد مدیران تمایل دارند پول اضافی را با توجه به منافع خود هزینه نمایند و منافع سهامداران را در اولویت بعدی قرار دهند. وقتی سود ناپایدار باشد سرمایه گذاران به منابع اطلاعاتی حسابداری و جریان نقدی آزاد برای تصمیم گیری نیاز خواهند داشت.
تئوری ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام بیان میکند که جریان نقدی آزاد نمیتواند با بازده سهام ارتباط داشته باشد(دستگیر و شریفی، ۱۳۹۰) زیرا فاقد ارزش افزوده است(حبیب۶، ۲۰۱۲؛ ژانگ۷، ۲۰۰۰)، جریان نقدی آزاد فقط در شرایطی خاص میتواند با بازده سهام ارتباط داشته باشد. بر اساس مدل ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام(فرانسیس و دیگران۸، ۲۰۰۴) سرمایهگذاران علاقه بیشتری به شرکتهایی با پایداری سود دارند. بنابراین در صورت وجود ناپایداری سود، سرمایه گذاران توجهشان را به عواملی چون جریان نقدی آزاد جهت ارزشگذاری جلب میکنند.
پژوهش حاضر بر مبنای حسابداری تعهدی شکل گرفته است و عدم ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام ممکن است مشروط به فرصت های رشد و کیفیت سود باشد. بنابراین این پژوهش به بررسی ارتباط فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد میپردازد. مسئله مذکور در نمودار شماره یک نشان داده شده است.
نمودار شماره ۱-۱- مسئله تحقیق
۱-۳- مدل مفهومی تحقیق
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد در شرایط پایداری سود و فرصت های رشد، با بازده سهام میباشد. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق بصورت شکل زیر میباشد.
شکل شماره ۱-۱– مدل مفهومی تحقیق
۱-۴- اهداف پژوهش
۱) هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد در شرایط پایداری سود، با بازده سهام میباشد.
۲) هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد، با بازده سهام میباشد.
۱-۵- سؤال‏های پژوهش
پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخهایی برای پرسشهای ذیل می باشد:
۱) آیا جریان نقدی آزاد در شرایط ناپایداری سود، با بازده سهام رابطه دارد؟
۲) آیا جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد جذاب، با بازده سهام رابطه دارد؟
۱-۶- فرضیه های پژوهش
با توجه به هدف پژوهش و سوالات فراروی پژوهشگر فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
۱) جریان نقدی آزاد در شرایط ناپایداری سود، با بازده سهام رابطه دارد.
۲) جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد جذاب، با بازده سهام رابطه دارد.
۱-۷- حدود پژوهش
دامنه و قلمرو پژوهش حاضر در سه زمینه قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی به شرح زیر میباشد:
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق شامل ادبیان مربوط به ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصت های رشد و پایداری سود میباشد.
۱-۷-۲- قلمرو مکانی
به لحاظ مکانی قلمرو این تحقیق دربرگیرنده بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
۱-۷-۳- قلمرو زمانی
دامنه زمانی اجرای پژوهش، سری زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ برای بازار بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است.
۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات
پایداری سود: مقصود از پایداری سود، سودی که ناشی از فعالیتهای غیر عادی و غیر مترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرارپذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف میشود. در تعریف عملیاتی، پایداری سود بر اساس مدل اتورگرسیون محاسبه می گردد.
فرصت های رشد: مقصود از فرصتهای رشد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام میباشد که منظور از ارزش بازار سهام حاصل ضرب قیمت سهام در تعداد سهام می باشد.
جریان نقدی آزاد: جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت میباشد و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی ها، در اختیار دارد، که با اضافه کردن خالص سرمایه در گردش عملیاتی به خالص دارایی های ثابت پس از کسر مالیات می توان به کل سرمایه عملیاتی دست یافت. اگر کل سرمایه عملیاتی در دوره مورد نظر از کل سرمایه

No Comments

Leave a Reply