پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی، تحلیل داده، دوره ابتدایی

دسامبر 24, 2018

………………………………………8
1-5) سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………9
1-6) فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….10
1-7) تعاریف مفهومی متغیرها و اصطلاحات……………………………………………………………………………12
1-8) تعاریف عملیاتی شاخص‌ها……………………………………………………………………………………………18
فصل دوم: ادبیات نظری و تجربی پژوهش
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2) تعریف سیستم یا نظام …………………………………………………………………………………………………..29
2-3) آموزش و پرورش به مثابه یک سیستم یا نظام…………………………………………………………………..29
2-4) اهمیت آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………32
2-5) نقش آموزش و پرورش در ابعاد مختلف توسعه ………………………………………………………………32
2-5-1) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اجتماعی………………………………………………………33
2-5-2) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه فرهنگی………………………………………………………..34
2-5-3) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصاعی……………………………………………………….35
2-6) آموزش و پرورش و برابری فرصت‌های آموزشی……………………………………………………………..35
2-7) نظام آموزشی……………………………………………………………………………………………………………….38
2-7-1) انواع نظام آوزشی و سطوح آن ………………………………………………………………………………….39
2-8) ساختار آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….39
2-9) آموزش ابتدایی و جوانب مختلف رشد…………………………………………………………………………..40
2-9-1) رشد ارزش‌ها…………………………………………………………………………………………………………..42
2-9-2) رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..43
2-9-3) رشد عقلانی……………………………………………………………………………………………………………..43
2-10) آموزش ابتدایی در سند تحول بنیادی…………………………………………………………………………….44
2-11) اهداف آموزش ابتدایی…………………………………………………………………………………………………44
2-12) نظام های آموزشی در جهان…………………………………………………………………………………………46
2-13) چالش‌های اصلی نظام آموزشی در جهان و ایران……………………………………………………………..50
2-14) نارسایی‌های مقطع آموزش و پرورش ابتدایی ایران…………………………………………………………..52
2-14-1) مفهوم برنامه‌ریزی آموزشی……………………………………………………………………………………….53
2-14-2) تعاریف برنامه‌ریزی آموزشی……………………………………………………………………………………..53
2-15) کارایی………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-15-1) معنی و مفهوم کارایی……………………………………………………………………………………………….56
2-15-2) تعاریف کارایی……………………………………………………………………………………………………….57
2-16) بهره ‌وری……………………………………………………………………………………………………………………58
2-17) رابطه کارایی با بهره وری و اثربخشی…………………………………………………………………………….59
2-18) کارایی در نظام‌های آموزشی…………………………………………………………………………………………60
2-19) کارایی درونی و کارایی بیرونی……………………………………………………………………………………..61
2-19-1) کارایی درونی………………………………………………………………………………………………………..62
2-20) برنامه ‌ریزی‌های توسعه بین‌المللی………………………………………………………………………………..65
2-20-1) برنامه‌ی توسعه‌ی هزاره یا اعلامیه هزاره ……………………………………………………………………65
2-20-1-1) آرمان و اهداف برنامه ریزی آموزشی در برنامه‌ی توسعه‌ی هزاره ……………………………..67
2-20-2) برنامه ریزی آموزش برای همه………………………………………………………………………………….67
2-20-2-1) تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………67
2-20-2-2) اهداف و چارچوب برنامه ریزی در برنامه ملی آموزش برای همه…………………………….69
2-20-2-3) تدوین برنامه آموزش برای همه………………………………………………………………………….71
2-20-2-4) برنامه ملی آموزش برای همه در ایران…………………………………………………………………..72
2-20-2-5) استراتژی‌ها……………………………………………………………………………………………………….76
2-20-2-6) معرفی گروه‌های هدف برنامه در ایران…………………………………………………………………80
2-20-2-7) برنامه آموزش برای همه از منظر برنامه توسعه ملی…………………………………………………81
2-20-2-8) ارتباط برنامه های عمرانی و توسعه با برنامه ملی آموزش برای همه………………………….83
2-20-2-8-1) جایگاه برنامه ملی آموزش برای همه در برنامه چهارم…………………………………………80
2-20-2-8-2) جایگاه برنامه ملی آموزش برای همه در برنامه پنجم……………………………………………84
2-20-2-8-3) جایگاه برنامه ملی آموزش برای همه در سند برنامه راهبرد…………………………………..84
2-20-2-8-4) جایگاه برنامه ملی آموزش برای همه در سند تحول بنیادین…………………………………..85
2-21) ارتباط بین برنامه آموزش و پرورش و برنامه توسعه ملی………………………………………………….85
2-22) برنامه‌ها و اهداف دوره ابتدایی در طول برنامه در استان ………………………………………………….86
2-23) قوت‌ها و ضعف‌های توسعه آموزش ابتدایی استان………………………………………………………….87
2-24) تعریف شاخص آموزشی…………………………………………………………………………………………….88
2-25) نشانگرهای آموزشی برنامه ملی آموزش برای همه………………………………………………………….88
2-26) مروری بر تحقیقات انجام گرفته………………………………………………………………………………….90
2-26-1) پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………………………90
2-26-2) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………….96

فصل سوم: روش تحقیق
3-1) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….104
3-2) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….104
3-3) ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..104
3-4) شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………………..104
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-2)یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 106
4-2-1)تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پرسش‌های پژوهش……………………………………………….106
3-4) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….167
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..177
5-2) بحث ونتیجه‌گیری از پرسش‌های پژوهش……………………………………………………………………….177
5-3) نتایج کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 195
5-4) خلاصه نتایج………………………………………………………………………………………………………………205
5-5) محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..206
5-6) پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………208
5-7) موضوعات پژوهشی برای تحقیقات

No Comments

Leave a Reply