. _ TN T :2G 5
T DN 5 D7 B,D E?D G VI( W 7 ; & S H? < e D]& ,D& <%D H (? d/ H? < $X %@c ; ? <$b O Dh 9 ; D 5 2 O D< %D %@Dc H? D< ; 7 .[ ]?_ 2 B Y D B,D E? G J i @< j < %(/ C k 1< . …. 5 ; ?IC Q ? 2 B Y 5 %. 7 5 ; l m C B 2
% 7 D O 51 O Dh 9 % D 5 % I/ H? D< ; D7 DA < 7 .[ ] … 5 ,.7 :C , ,A X 4 ,.7 X & ? VI(D W D7 ; D9 B2 D ;2 (D , D.? 2 T J R Z / 7 n D & ; D.Z D7 B,D E?D G ; D9 B2 D H? D< B, E? G
5 dD @ D DZ / .[o$ ] D B,D e ]& %9 P:2G
*0
%I T H: UMZ2 TZR 7 ZM }. 7
7 T,. B, BY [*](* ,&) OS
O25 D7 BD 9 j DI7 8 ?< b ;A d? 7 b/ B
T,D 5 WD = ) kN/m D7 7 yJ ] 7 5 ;2 (Y/ B,D D _ }& WL = kN/m 7 7 T ZR B,&2 7 d M< b 2 O25 X 4 / / O .
B,D X D’ & ; D 7 4 H?D< 5 D? 5 %^R ;7 .,./ %
D 5 5 fc’= )*MPa77 W 7 B25 )” ;: 5
D77 ( D <S 5D9<G) %7 5 %: S l H?I(<
DDD77 lDDD?( DDD?l 5, DDD 5 fy=00 MPa
DDD77 W DDD7 ?(DDD?l 5,DDD 5 ES)00000MPa
; B2 %^ R ?@ . B, X ’ & EC ) 000MPa e5 H (? .[ ] e v 5 O )”00 ,&
d=D D7 %:D S X D4 %Z& DA ; D < 7 7 ; B2 D? 5 %D^ R .D B,D (R=#) s ; ‘C tD 7 71?& B2 ? 9 E c [ ] II j S 3 & 7 4
,&DD bDD?R 2 DD 7 4 dDD?IM< .DD B,DD DD
D 2 %DI?S %Z(D& ; ‘DC DFS . C 7 kI@ [ ]uu . B, B Y
# . ) A BC , 6@6>
; DR H (D? B,.9 d?=:< N .J @7 ? 5 %^R tD ,DJ D7 B,D D] ;:D.< Z(D& / ,& B, X ’ &
BY D D7 1D?& B2 TZR %Z(& O = ??@< 5 B, t1&
D7 z~D .D B,D D ./ [] uu ,& ; 9?@
5 B2 D D=I J DF & %DFS ? %=?< d?IM< 2 BY
. D B,D W?D?@< =I J F & t?C dN Y ?@c5
; .:D?C D? w bD?R m5 2 D=I J DF & W??@< ; 7 [ ] ; B2 DD ;2 (DD 7 dDD @ ?(DDY< 5 [q]ATC{u bD?R ED . ; D 7 A 7 O,? ; 7 . B, B Y
e D& ; D9B B,D 5 O D= ??|< W?7 e2l ?w
%ZDD.%&DD’ 9 B,DD G DDDD7 O DD= DD??|< 5 ;1DD
*
.,D& B,D dK VI( W 7 X 4 79 ?_ m 7 2 BY 7
5 H?D< ;D7 D / 7 ;5 [o] & _ rr
2 ;, ,D E?D G D/ VI(D W 7 ; & S ;2 e5 WD . B/ V :< ,& B / 7 ]< X ’ ; 9 1 2 =?.=< A T ? M< 2 dN ^ T J R 7 ; 5 7
B,D %D 7 B, e5 ; 9 B2 5 ;2 ( 7 ; 5 5 ;2 (D 7 bDI ’ ; D 5 W?D7 ; ( W .
VI(D W D7 ; D 7 4 E . B,.9 O :& / _ T N W?.8 ( W 2 . B / a ;,.7 7 7 B, ;2 ( 7
UDJ 7 D 5 D 2 :D?7 ; ,7 Dc ,D.7 / , G %7
. %; B2 H (? 5 v 1
< =
OS D tD ;2 e5 5 H?< ;7 %YI ’ ;5
E?D G , 7 %P (7 m5 X ’ & / A5 VI( W 7 Q , 9 5 D F. ;1D?S B2 D B, D] ; D & = D??|< 5
;7 .5 % } & B, E? G B2 H?< 2 / ;7/
5D,& DA5 dD^ B tD D .< B,D E?D G B2 H?<
,& < % E . =I J 7 O,? ; 7 bI ’ ; ^ R ; & S ;2 ( , ,&5 , 7 W . ?_ 4 B Y
Da D 1 2 2 B,D E? G s < B < / 3 Y< 7 VI( W 7
=I J VF B, ] E? G 7 A < 7 z~ B, e ]& H? < ; ,7 c 1/ H9 ,.7 2 B Y 7 %& A %.
ED . D=I J VFD D7 O,? H? < 2 Q,9 . B, . 1 2 2 dZ4 7 H (?
1 &! ” # 1# ?. 6>
– , 6>6> DR D7 D& 9 VI( W 7 X 4 ,J :9 W D4 %D 7 D % T ZR ,@< 7 ; { ; 9 & 9
5 B D< / ; 9 B2 B 5,M B, X ’ & ;7 4 . _
.( ) d=,& s

, J 1 K C ( # F G 5 =! H’)), ! 6: ?D
(L# 1 1! ! K = &! ’ # ! , )
DR OD.J D7 D?^ & OG D O51D J t?l ?w
D7 D WD .[ ] D % _ }& t? C dKY D=I J F & %: S P. & 2 J @7 7 A < dKDY DR W?D?@< ; D7 DJ %:D S D? w 7 (
. B, BY t?C
; D?_ DP & 7 O<%1?& J 1?S 5 vS 8 ,
vS 8 / . 5G 7J R .M& 2
W , 9 % a .M& , J t R , ^ 5 D? w bD?R 2 B,D G D D7 ; 7 A & _5 4 7 %DFS D? ; 5 P 7 ( %Z . O .? R ;
. ,9’&
( ) d=DB, E? G VI( W 7 X 4 O/ , }. 7
%D@ 5 W?D?@< ;D7 B,S t?C dKY / % J
D] %P ’?(D_ OG D/ J 2 % R 5 t? C R B Y D m D7 5 %:D S DP. & 2 e2l B, ,D 2 B,D D] ; D < DJ 2 % (4 _ .
*)

[P]1 &! ” # ’M4 N& 6@ ?D
UJ 7 W= E? G , 7A < 7 5 ( ) d=,9 %
.[r]% ; 9C , ??|<
C# U= 9 H 4 6R6> B2 D % ’D DJ t?C dKY ] TN
v9 D/ W??@< ; 7 .,./ % ,?C v9 / OG ? 5 % ’ 7 Z(& DI A OG 2 D/ D B,D Da %DYI ’ ; D 5 % ’ B Y D 7 / / B [ 5 u] ,/ < v9 / , 7 O < %
:/ W??@< H (? ;77 % ’ O <% ( ) @ 2
373380-118639

Kr = DFcc ++FDyy DDmy
( )
1 t?l % ’ Ky ;77 % ’ Kr @ W
D??|< Dm, (01.0) ;7D7 % ’ v9 / C
Dc 5Fc B2 D t? D l O D= D??@< Dy B2 D / ,^ O =
.,& B2 ? 5 ??|< 5 5 O DD8 % DD9 1 e DD& DD/ [ ] j DDC ; DD ,DD
; ( ) d=D D D _ D4 B Y … 5 Idarc : 2 T N 7 % ’ v9 /
K* =

((Mmaxmax M / K)M )y y({)
,D ;5 DF & tD X D’ & 7 m5 W % ’ v9 / D 5 ; D/ % % @ ; ‘_ 7 %.M. 5 S
*

[@@] (Park) S T – H 6 R ?D
. B, O ?7 ( ) 5 ( ) Tl@ ?N S
B
AB = y + p = A .dx( )
A
AB = B x .dx())
O D= OG D/ D x DR 7J 2 ; B 5,M B < A
O,D ;DA O5 : /y . DA5 t? DC dKY ,S .,7 %J t?C O5 ,^ : /p 5PI?
D7 D7 ,7 t?l B 5,M J / %<N
. :D_ ,D9 S D7 % , 7 s 7 J ?@c5 ; 7
O D8 % D9 C D% t? C B2 7 5 J / %< N
D4 ?6 D< DM< DJ D 5 5 ; ‘DC d=D % ’

[@R]L X 6’ J! C# U= W H6V ?D

1 &! ” # ?BG Z N #[T U5 ; 6Y ?D
.[] D 0.5 ,D 5D B, ] (vS 8)
m5 2 % _DS j < 2 ,@7 % ’ v9 / ;7 W
. B, BY[] ?Z $O (I&
(! U5)& 0 0 U= 9 H 4 66> 5 (4 ?_ % 4 ;‘_7 M< J / %&2
B DF & (o) d= (AB)t? l B 5,M / ; ‘_ 7
B 5,DM 5 DJ ,@7 7 B F & 2 J H?I(< F &
,D./ %D %DR (BC)?(D B2 D7 WD % t? C ; 7 D7 DJ D DF4 5 D?& F & W / %< N WD ;77 FS /;R 7 1My%: S
O :D& O, ;A %: S P. My .,. %PH97 F &
5 %:D S O5 5P. / ,^ , 6max , Mmax.,9 %
( ) d= m5 W .,./ %’: % ’ v9 / A
. B,9 : d7 4
[]?Z 5 O ( I& m5 % ’ v9/ W? ?@< ;D7
. %BY(o) @ 2 / ({) d=
4983499374

D K Kr = y Dmy(o)
Dy DDD? 5 t? DDD l % ’ D Ky DDD@ WDDD D/
%A7 A/ , ^ Dm 5 t?l (vS8)%A7 A
*
. ,9’& H9 %5 v9 / BY?& Y< t?C
U53 C# U= 9) 1 &! ” # 1 # 6^6>
(L;
% ’D v9 D/ D J D7) /‘D D UD^ Z D7 A < 7
;2 (D , y,] B, E? G B2(5 5 vS 8) % A 7 A
W?D.h 9 . D _ 4 @ F %I 6 ; 97 M< 5 B,
2 . D B,D B,D E?D G B2 D D=I J DF & W??@< %@
D J :9 / B, ] E? G / J 2 %(4 / % ]&G
D=I J DF & B t? D C dDN Y ?@c5 B, ., W??@< B, E? G B2 2 B, ? < ,
;‘ = ! 1 &! ” # 1 # H %9 6_ 6>
D D??|< UDJ 7 D9 ?< t? DC dN Y ,S
UDJ 7 2 D7 / B, J B, E? G ; (4 ? 5 % ’ D/ ; R 7 . % %I 6 ; 9 7 M< %: S P. 2 <
D6 DM< & 9 s 5 %: S P. , B, E? G J
D %D E?D G O5,D7 %D 5 J O9 2 :?7 %I 6 ; 97
D e2l D& 9 s 5 A %: S ; 9 PI? W 7 .7 ; D & 5 ,D 7 E? G ,S 2 % & B, ] c P. B,D E?D G B2 I ( W W??@< ; 7 . ,.=7 d M< ?<
D4 O D.? R EDc O D 9 D7 %DI 6 ; D97 %^R M<
,D&& %DI 6 ; D97 ;7 B2 ?w / %<N H?9 %
B2 D7 %@Dc H?D< 2 ,@7 e2l ,./ B57 92 ?&
.?_ TN ; B2 H (? %I/ H?< J
= b% 1! G b# b 1 b&! ” # K 6a 6>
$
W D7 ; D 7 4 B,D D] ; Z?D G ,D =. 7 A < 7 dD M< B,D E?D G ; 7 4 / ;,^ B, X ’ & VI( B2 D D? w O,& _2 7 5 B2 H? < ; 7 . ,& %I 6 ; 9 7
HD9 ; 9,D.7 2 %D<G ; D9 D 12 E. =I J }. 7
^ (D A ?@ X ’ & . B, BY ; ,7 c 1/
**
t? D l % ’D 2 < T5 Y % ’ 7 J 5_ TN
D7 J _,& d= ??|< ]? & ._% 7 D F & 7
., G ,9 S A57 AD B2 ,& O D= D??|<5 (O 5 ) vS D8 ,D W??@< ; 7 W 7 .7
(D 7 %D (B,D E? G X 4 d?IM<) e5 d?IM< t? C D6 B t? D C O D= ??|< 5 (O 5 ) vS 8 ,
(E?D G O5,7 5 B, %^R B2 d?IM< ;& ) 5 d?IM<
.[{]H?./ H/ B, ] t?C d/ (O5 )vS 8 2
L; U= 9 H 4 6]6>
%5 D ?w W= 1 2 ?}& % 95 ?& 6 M<
v9 D/ WD . ,D./ ,D?C v9 D/ H (D? B,.9 d?=:< ; J
. B, ] ; Z? G 5 1 2 T, 7 %P (7 Q < ; .Z 7 O < % H (? 5 J 5 v9 / 2 %D & ; ‘D_ 7 DM< :_ 7 5 ; I=? ;x & z ,D& e5 DI A / =& W 7 A < 7 [o]/ W??@< 1 2 EIF W? 9 B,.9 O :& 1?& (p) @ & 5 j C T (S W?D?@< ; D7 & 5 j C T (S z ,& 2 W . B, B Y 1 2 2 % & 5 v9 /
DIP&A = mu +

uPydEh(p)
B, ] d=??|< W: ?7 m @
Py O (%P ’?( _ , ^ ) %& d=??|< u O
S O z 2(?9 ;x & dEh O H?I(< 5
.[] =0/ 5 C %&2 h’< t
e D& %& D 2 h’ < d?IM< 2 T (S z ,& W??@< ; 7 E?< < W ,7 B, B Y [o] . v 5 IDARC 1
. B, BY d?]. 5 O& zZR P& X 2 /
,& D ,D. s7 Dc D7 DA < D7 P& X W ,& D B, a R b?R 7 [p] e v 5 )”00
.,&, – ? D7 D 5 v9 D/ ,D X 4 B,.9 d?=:< ; J dKDY OG D/ X 4 2 % J %P (7 E? G ,

;X) 5 K ! D 4 J;6c ?D

! D 4 J; ! 1! ;X) 5 K N #[T ?+ G 6_?D
%7 D’ & ; D 7 4 B,D D] t? D C dN Y ?@c5 5 ( ) 5,DDA .[o$ 5 o]DD %DD W?DD?@< (q) d=DD 5 D?< B,D %D @ dN Y ,@< =I J F & T K’: a =I J F & ,S t? C dN Y ?@c5 & D7 D/ D %D ’:D B,D X ’ & ; 7 4 . B,
&D t?C dN Y ,S O = TZR ,@< v 1
D 2 v?D7 D ZR ,@< 7 ;7 4 / ;R 7 %/ W?./ D %& DA %D. B 5,DM B,D E?D G ; 7 4 ; 7 ,.7 v 1D UDJ 7 1D/ HD9 ,D.7 O / c . B 7 j
., ,9S B2 O = ??|< 5C v9 / 55 % ’
– 7 d Z / # 6@
J e (# f 1 . ) 1 # # 6> 6@
(p) d=D=I J F & %=?< %FS ? d?IM< e ]& 7
*
’ # ! 1! ! g N #[T ?+ G L ,$ ! , 3! D 4 J; A BC -> H0

D=I J F & B,S t?C dN Y ?@c5 && R
.(q) d= ,9% O :& ZR 8 X 4
=!g h #[T ?BG ! 9 ’M4 ’) , 6@ 6@ W= / J 2 %R %: S P. & @ F 2
W ./ W??@< O< %( ) d= t?C B 5,M 5
D7 Q D D/ DJ % R ; 9 PI? O, ; A dM R
D& & O D.J 7 . B, _ }& J H?I(< P.
D7 7 D ZR 8 X 4 ( ) B ?< Z H?I(< P. , D B,D ] DZ / ,D^ P. . p{/ur KN-m D & D/ %< N . pq/rr KN-m 7 7 J W 8 p{/ur KN-m ,DJ D7 B D_ D?=< 2 u/{ u m IDN DP.
R W7.7 H?I( <P. , @ / ,%
F & t?C vS8 ?}& t?C R u/{ u m
. J W 8 t?C dKY =I J
*#

Je D# ? / 1 ! Z& N #[T H’) 6a ?D
D=I J 5D v9 D/ &D B,DS t?C dN Y
7 . Y45 %7 BY B 5,M & B,S dN Y
N& !6i

;X) ! K ’ # j C ! C# U= W &! ; 6k H0

DPI? ,D DJ %,.9 T K’: W_ }& .< &
W?D?@<) DJ B,D D] ;D< WD_ D}& =I7
(9 1?& (s %< W_ }& 7 ?w
C# U= 9 &! ; , 6R 6@
% ’D v9 D/ D [ ]?Z $O (I& m5 2 B Y 7 Da ; D7 5 ,D W??@< B, ] t? C dN Y J D B, B Y ; ?_ s m5 2 X 4 % ’ v9 /
B,D Da 2 (r) % ( ) 5 ,A % ’ v9 / /
:
KPostevent
K =

KPreevent(#)
d?=:D< dDM D %B,9 : ( ) d= /& _ O9
.,D9 %D B D_ ?=< t 1& E R 7 t? C dN Y
O S D ;l D7 T D ZR yN KD’ %@7 W=?
D7 ?4 %I 6 ; 97 ?6 < M< t?C dKY d?=:< dM
DY< X 4 W e ZR =& W , % & Y< B _ ?=<
.[p 5 ] B
/ [q] ATC40 B, a 7 B, G 7
; .:?C , 7 W?.h 9 5(J ,@7 : D) u/o D , (DJ DR L) D u/ L D/ [p]v& = 9 5 s <
; D 7 A D B,D ’:D D/ & _ O 9 . % <5 Y< [p 5 q] DA t? C dKY R ; 7 B, G 7
D 7 W T5 Y< IJ . ,& T5 Y< H9 7 1?&
*”
# !6V

;X) 5 K ’ # j C ! C# U= W &! ; 6Y H0

*
l%T !6c

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

;X) U K ’ # j C ! C# U= W &! ; 6m H0

0
LG= !6n

;X) L = K ’ # j C ! C# U= W &! ; 6o H0

C ! C# U= W &! ; 6:p H0

;X) N& K ’ # j C ! ! U= W + ! ; 6:: H0

5 ,DA t? C dN Y ] 2 % & (vS 8)% A 7 A : B, a % 7 ; 7 4 ; 7 2 (u) % ( )
D
D =

Postevent
Dpreevent

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید