M
Mcon
Mpb
M−ϕ
M−ϕs

١- مقدمه
اتصالات خوب طراحی شده میتوانند با مشارکت در رفتـارغیر خطی قابهای فولادی، رفتـار کلـی سـازه را بهبـود بخـشند.
ظرفیت دورانی مناسب اتصالات پیچـی ایـن امکـان را بـه آنهـامیدهد که به جای ایجاد ترک، با تغییر شـکل غیـر الاسـتیک وجذب انرژی، از تغییر مکان جانبی بیشتر قاب جلوگیری کرده ونیاز به شکل پذیری در تیرهـا و سـتونها را کـاهش دهنـد. ایـنموضوع لزوم وجود یک روش تحلیل و طراحی دقیق اتـصالاترا نشان می دهد[١ – ٣]. قبل از زلزله سال ١٩٩۴ نورتریج، چنین تصور میشد که قاب با اتصالات جوشی، بهترین سیـستم بـرایتحمل بارهای ثقلی و جانبی است. چنین انتظـار مـیرفـت کـهخرابی این قابها به تسلیم و کمانش موضعی در تیرها و سـتونهاو همچنین به جابهجایی نـسبی کوچـک مانـدگار بـین طبقـاتمحدود شود [۴]. زلزله نورتریج باعـث ایجـاد خرابـی در ناحیـهجوش اتصالات و ایجاد ترک در ناحیه فولاد گرما دیده اعضایاتـصال شـد. از طـرف دیگـر بـه دلیـل وجـود امکـان سـاخت کارخانهای اتص الات پیچی، ایمنی بالا، هزینه کم اجـرا، سـرعتمونتاژ بالا و کنترل کیفی آسان، اتصالات پیچـی را مـورد توجـهروزافزون طراحان قرار داده است.
اتصالات پیچی با ورق انتهـایی در سـازههـای فـولادی بـهصورت اتصالات خمشی به کار برده میشوند. در یـک تقـسیمبندی کلی، اتصالات پیچی بـا ورق انتهـایی را مـیتـوان بـه دوگروه، اتصالات با ورق انتهایی بدون لبـه١ و اتـصالات بـا ورقانتهایی لبه دار٢ تقـسیم بنـدی کـرد. هـر یـک از ایـن دو دسـتهمیتواند به صورت تقویت شـده بـا سـخت کننـده و یـا بـدونتقویت، طراحی و اجرا شود.
در روشهای متداول طراحی قابهای فولادی، اتصالات تیر بهستون به صورت مفصلی یا گیردار کامـل فـرض مـیشـوند . در سالهای اخیر به منظور شناخت رفتار واقعی اتـصالات و تعیـینمیزان نیمه گیرداری آنها، مطالعـه رفتـار اتـصالات مـورد توجـهمحققان قرار گرفتـه اسـت. کریـشنامورتی بـا سرپرسـتی گـروهتحقیق ـاتی ان ستیتوی AISC و انجم ـن مجری ان س ـاختمانهایفولادی آمریکا٣، اولین مطالعـات را در زمینـه رفتـار و طراحـیاتصالات پیچی انجام داده است. کار تحقیقـاتی او در دو زمینـهنظری و تجربی پیش رفت و حاصل آن دهها گـزارش، مقالـه وپایان نامه بود. نتایج این تحقیقات در آیـین نامـهAISC (1980) به عنوان ضوابط طراحی اتصالات پیچـی وارد شـده اسـت [۵].
شربورن و بهاری اتصالات پیچی را با نرم افزار اجـزای محـدود ۴ANSYS مدلسازی کـرده و رفتـار دو بعـدی آنهـا را بررسـیکردند. آنهـا در تحقیقـات خـود تـأثیر خـصوصیات هندسـی و

جدول١- مشخصات هندسی تیر و ستون (میلیمتر)
ضخامت
بال عرض
بال ضخامت جان ارتفاع پروفیل
١٢ ٢٠٠ ٨ ٣٠٠ تیر
١٢ ٢۵٠ ٨ ٣٠٠ ستون

مکــانیکی پــیچ و ورق اتــصال را در رفتــار کلــی آن بررســیکردند[۶]. تحقیقات آنها نحوه توزیع فـشار تماسـی۵ حاصـل ازنیروهای اهرمی شدن را در اتصالات پیچـی نـشان داد. آنهـا درتحقیقات خود ٣۴ مدل مختلف از اتصالات تقویت شده با ورقانتهایی لبه دار و ١٩ مدل اتصال تقویـت نـشده بـا ورق انتهـاییبدون لبه را ایجاد و بررسی کردند. ویلر با استفاده از نـرم افـزارABAQUS، اتصالات تیر بـه سـتون را بـرای یـافتن فرمولهـایطراحی آنها مدل کرده است [٧]. در سـال ٢٠٠۶، اوربونـاس وآلفونساس د ر دانشگاه سالکوتکیای لیتوانی مطالعاتی را در زمینهاتصالات پیچی انجام دادند [٨]. اساس تحقیقـات آنهـا بـر پایـهمدل مؤلفه ۶ آئین نامه اروپا بود و آنها صحت مدلسازی خـود رابر اساس نتایج تجربی داسیلوا از دانشگاه پراگ ارزیـابی کردنـد[٩]. در این مقاله نیز از این بانک اطلاعات آزمایـشگاهی بـرایارزیابی دقت مدلهای اجزای محدود استفاده شده است.
به دلیل فراوانی پارامترهای مؤثر بر رفتار اتصالات و هزینـهزیاد تحقیقات آزمایشگاهی، استفاده از روش اجزای محـدود درتعیین رفتار و توسعه روشهای طراحی اتصالات اجتناب ناپـذیراست. پارامترهایی مانند قطر پیچ، تعداد ردیفهای پیچ، فواصل وموقعیت سوراخ، نـوع سـوراخ، ضـخامت ورق اتـصال، میـزاننیروی پـیش تنیـدگی پـیچ، خـواص مکـانیکی پـیچ و ضـریباصطکاک مابین ورق و بال ستون در رفتار اتصال مؤثرند.
روشهای طراحی اتصالات پیچی بر مبنـای مـدل دو بعـدیتنش مسطح کریشنامورتی استوار است. پیشرفتهای اخیر در نرمافزارهای اجزای محدود و ابزارهای اندازهگیـری ایـن امکـان رافراهم کرده است که با ارائه درک درستی از نحوه توزیع تـنش،ک رنش و رفت ار اتـصال، بهب ود روش های تحلی ل و طراح یامکانپذیر باشد . در این مقاله، برای بررسی تأثیر سخت کننده دررفتار اتصالات پیچی با ورق انتهایی، ١٠ مـدل اجـزای محـدوداتصال تیر به ستون ایجاد و با نرم افزارABAQUS تحلیل شـدهاست[١٠]. در این مدلسازیها، تغییر شکلهای بزرگ، خواص غیرخطی مصالح و غیر خطی هندسی در نظر گرفته شده است[١١].
رفتار اتصالات تقویت شده با سخت کنندههـا ی جـان سـتون وورق انتهایی در حالتهـای مختلـف بـا اتـصالات تقویـت نـشدهمقایسه شده است. مقاومت خمشی، سختی دورانـی، منحنیهـایلنگر-دوران و توزیع تنش کششی در ردیفهای مختلـف پـیچ درمدلهای اجزای محدود تعیین و با مقادیر تجربی مقایسه شدهاند.
این تحقیق نـشان داده اسـت کـه اسـتفاده از سـخت کننـده دراتصالات پیچی میتواند رفتار اتصال و درجه گیرداری آن را بـهمیزان قابل توجهی تغییر دهـد. پـس اصـلاح روشـهای متـداولطراحی برای لحاظ کردن اثر سخت کنندهها در رفتار اتصال، کهمعموَﹶلَا در فرایند طراحی نادیده گرفته میشود، ضرورت دارد.

٢- مدلسازی اجزای محدود
٢-١- مشخصات هندسی مدلها
مشخصات هندسی تیر و ستون در ١٠ مـدل ایجـاد شـده،یکسان است . این مشخصات در جدول (١) ارائه شـده اسـت.
در مدلهای اجزای محدود، تأثیر ضـخامت ورق انتهـایی، قطـرپیچ، سخت کنندههای ستون و سخت کنندههای ورق انتهـاییدر مقاومت خمشی، سختی دورانی و نحوه توزیع تنش کششی پیچها بررسی شده است. برای این کار دو گـروه مـدل ایجـادشده است . گروه اول اتـصالات بـا ورق انتهـایی بـدون لبـه وگروه دوم اتصالات با ورق انتهایی لبهدار هستند . دو مـدلFE وFS بدون لبه، به ترتیب با دو ردیـف پـیچ و بـدون سـختکننده و سه ردیف پیچ و تقویت شده با سخت کننده در جـانستوناند. مدلEE دارای سه ردیف پیچ و بدون سخت کننـدهاست.
در مدلهای با پیشوندES ، ورق انتهایی لبه دار بوده و دارایترکیبات مختلف از سخت کننده جـان سـتون و سـخت کننـده ورق اتصالاند. برای بررسی تأثیر ضخامت ورق و قطر پـیچ دررفتار اتصالات، در مدلES4 ضخامت ورق اتصال افزایش دادهشده است . در مدلES5 بـا ثابـت نگـه داشـتن ضـخامت ورقاتصال، قطر پیچ افزایش یافته است. در مـدلES6 قطـر پـیچ وضخامت ورق اتصال همزمان افزایش داده شدهاند. همچنـین درمدلES7 با ثابت نگه داشتن قطر پـیچ، ضـخامت ورق اتـصالکاهش داده شده است. مشخصات دقیق مدلهای اتصالات ایجادشده در جدول (٢) ارائـه شـده اسـت. شـکل (١) و (٢) نحـوهبارگذاری و مشخصات هندسی مدلها را نشان می دهد.
جدول٢- مشخصات هندسی مدلهای اجزای محدود
نمونه نوع اتصال ضخامت ورق (mm) قطر پیچ (mm) تعداد پیچ نیروی پیش تنیدگی (KN) سخت کننده ستون سخت کننده ورق
FE flush* ٢٠ ٢٠ ۴ ١۵۵ no –
EE extended** ٢٠ ٢٠ ۶ ١۵۵ no no
FS flush ٢٠ ٢٠ ۶ ١۵۵ yes –
ES1 extended ٢٠ ٢٠ ٨ ١۵۵ yes yes
ES2 extended ٢٠ ٢٠ ٨ ١۵۵ yes no
ES3 extended ٢٠ ٢٠ ٨ ١۵۵ no yes
ES4 extended ٢۵ ٢٠ ٨ ١۵۵ yes yes
ES5 extended ٢٠ ٢۴ ٨ ٢٢۵ yes yes
ES6 extended ٢۵ ٢۴ ٨ ٢٢۵ yes yes
ES7 extended ١۶ ٢٠ ٨ ١۵۵ yes yes
* اتصال با ورق بدون لبه، ** اتصال با ورق لبه دار.

758952-1878967

1936496-1878967

1975105-1878967

sec x-xsec x-xsec x-xsec x-x
Model ES1~ES7Model FSModel FEModel EE
شکل١- مشخصات هندسی ورق اتصالات
نحوه مدلسازی -٢-٢
بـرای مدلـسازی اتـصالات از نـرم افـزار ABAQUS 6.71 استفاده شده است. برای ایجاد اجزای اتصال، از اجزایSOLID استفاده شده است [١٢]. در مدلـسازی جـوش نفـوذی، از قیـدTIE نرم افزار برای یکپارچه کردن قطعات جـوش کـاری شـدهمانند سخت کنندهها، ورق انتهایی و اتصال بال به جان در تیر وستون استفاده شده است. اتکای صفحه اتصال به بال سـتون بـهصورت اتکای سخت اصطکاکی و با قابلیت جداشـوندگی بعـداز بار برداری تعریف شده است. اتکای بدنه پیچ به لبـه داخلـی سوراخ نیز به صورت سخت و بدون ضـریب اصـطکاک٧ مـدلشده است . نیروی پیش تنیـدگی پیچهـا بـا اسـتفاده از خـواصگرمایی مصالح و با کاهش موضعی گرمای مـصالح پـیچ اعمـالشده است.
برای مش بندی اجزای اتصال از مشهای شش وجهی مرتبـهپایین استفاده شده است. برای تعیین انـدازه دقیـق مـش بنـدی،تحلیل همگرایی اجزا انجام شده است [١]. به عنوان نمونـه، درتحلیل همگرایی پیچ، نیروی کششی ثابت به محور پیچ اعمال وتغییر طول پیچ در مش بندیهای مختلف اندازهگیری شده اسـت .
با مقایسه نتایج و با در نظر گرفتن زمان لازم برای تحلیل مـدل،اندازه مش بندی مناسب انتخاب شـده اسـت. در مـدل اجـزای

جدول٣- نتایج تحلیل همگرایی پیچ
اختلاف در
تغییر طول حداکثرتنش فون میزس در محور پیچ (pa) تغییرطول کلی پیچ
(mm) شماره گره
مورد یررسی بارگذاری کششی پیچ(N) ابعاد مش (m)

– 9173 10/ × 3 172 10/ × −9 Sp۱-۶۵ P=۵۰۰۰ ۰۰۳/۰ متر
– 1825 10/ × 3 344 10× −12 Sp۱-۶۵ P=۱۰۰۰ %۱۶ 9586 10/ × 3 206 10/ × −9 Sp۱-۶۵ P=۵۰۰۰ ۰۰۲/۰ متر
%۱۶/۷ 191 10/ × 3 413 10× −12 Sp۱-۶۵ P=۱۰۰۰ %۵/۶ 9 47 10/ × 3 219 10/ × −9 Sp۱-۶۵ P= ۵۰۰۰ ۰۰۱/۰ متر
(مش انتخاب شده)
%۵/۷ 189 10/ × 3 4 38 10/ × −12 Sp۱-۶۵ P=۱۰۰۰ محدود پیچ، مش بندی با ابعاد ٠٠١/٠ متر انتخاب شـده اسـت. نتایج تحلیل همگرایی پیچ تحت بارگذاری کشـشی در جـدول (٣) ارائه شده است. شکل (٣)، مـدل اجـزای محـدود و نحـوهمش بندی یکی از اتصالات را نشان میدهد.

٢-٣- خواص مکانیکی مصالح
در مـدل اجـزای محـدود، خـواص مکـانیکی مـصالح ورق انتهایی، سخت کنندهها، تیر و سـتون از فـولاد نرمـهST37 بـهصورت ٧ خطی و با ضریب پواسون ٣/٠ به نـرم افـزار معرفـیشده است . بر اساس نتایج کوپن تست، تنش تسلیم فولاد نرمـه٣١٠ و مدول الاستیسیته آن ١٩٠٧٠٧ مگاپاسکال در نظر گرفتـه شده است [١٣]. خواص مکانیکی مصالح پـیچ پـر مقاومـت بـهانضمام سر پیچ و مهره آن از نوعA490 و یاCL10.9 بوده و بهصورت ٣ خطی به نرم افـزار معرفـی شـده اسـت. جـدول (۴) خواص مکانیکی مصالح پیچ را نشان میدهد. همچنین ضـریباصطکاک ورق انتهایی و بال سـتون برابـر ۴۴/٠ در نظـر گرفتـهشده است [٨].

٢-۴- ارزیابی دقت مدلهای اجزای محدود
دقت مدلهای اجزای محدود با استفاده از نتـایج آزمایـشهایداسیلوا و همکاران [٩] ارزیابی شده است. به عنـوان نمونـه درمدل اتصال FE از دو حسگر جابه جایی CH42 وCH39 نصب شده در ٨ و ١٠٠ سانتیمتری ورق اتصال اسـتفاده شـده اسـت.
شکل (۴) مـدل آزمایـشگاهیFE و محـل نـصب حـسگرها رانشان میدهد. حسگر ۴٢ به دلیل نشان دادن تغییرشکلهای ستونو حسگر ٣٩ به دلیل نشان دادن جابهجایی حاصل از تغییرشکلستون، تیر و اجزای اتصال و تمرکز خطـا در نزدیکتـرین نقطـهاعمال بار در فاصله ١ متری ورق مورد استفاده قرار گرفتـهانـد .
شکل (۵) و (۶) مقایـسه تغییرمکـان حاصـل از تحلیـل اجـزای
جدول۴- تغییرات تنش و کرنش مصالح پیچ پرمقاومت [١٣]
١١۶٠ ١١۶٠ ٩٩٠ (Mpa)تنش
٠/١۵ ٠/١٣۶ ٠/٠٠۴٨٣ کرنش

محدود و مدل آزمایشگاهی را در دو حسگر فوق نشان میدهد.
حداکثر خطای مدل اجزای محدود ٨ درصد تعیین شده است.

٢-۵- روش بارگذاری و تحلیل
در مرحله بارگذاری مدلهای اجزای محدود، لنگـر خـارجیحاصل از بار نقطهای در فاصله ١٢٠ سانتیمتری ورق اتـصال در١٨ مرحله به صورت پلهای به مدل اجزای محدود اعمـال شـدهاست. در تحلیل، خـواص غیرخطـی هندسـی و تغییرشـکلهایبزرگ در نظر گرفته شده است. برای تعیـین نقطـه گـسیختگی٨ اتصال، از معیار تسلیم فون میزس استفاده شده است.

٣- نتایج تحلیل اجزای محدود
٣-١- ظرفیت تحمل بار و مقاومت خمشی اتصالات
نمودار بار – جابهجایی اتـصالات در شـکل (٧) ارائـه شـدهاست. در این نمودار، جابه جایی محل اعمال بار مورد توجه قرار گرفته اسـت. در جـدول (۵)، ظرفیـت تحمـل بـار و مقاومـتخمشی اتصالات، حاصل از تحلیل اجـزای محـدود ارائـه شـدهاست. مدلES1 کـه دارای سـخت کننـده جـان سـتون و ورق
M(kN.m)

شکل۵- مقایسه نتایج اجزای محدود و آزمایشگاهی در حسگر CH39

شکل۶- مقایسه نتایج اجزای محدود FEو آزمایشگاهی در حسگر CH42.

جدول۵- نتایج تحلیل اجزای محدود.
مدل مقاومت خمشی(kN.m) مقایسه مقاومت خمشی با مدل ES1 طبقه بندی
١ FE ١٩٠ %-٧١ Semi rigid
٢ EE ۴٢۶ %-٣۵ Semi rigid
٣ FS ٣٧۵ %-۴٣ Semi rigid
۴ ES1 ۶۶۵ %٠/٠ Semi rigid
۵ ES2 ۵٨٨ %-١١/٨ Semi rigid
۶ ES3 ۶١۵ %-٧/٣ Semi rigid
٧ ES4 ۶٩٠ %۴/۵ Semi rigid
٨ ES5 ٧٠٩ %۶/٣ Semi rigid
٩ ES6 ٧٢۵ %٩/١ Semi rigid
١٠ ES7 ۶٢٧ %-۵/۵ Semi rigid

821183144695

Load(kN)
Displacement (mm)
شکل٧- منحنی بار- تغییر مکان محل اعمال بار مدلهای اجزای محدود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اتصال است، به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است. در سایرمدلها نسبت به مدلES1 یک یا چند پارامتر، از جمله ضخامتورق انتهایی، قطر پیچ و موقعیت سخت کنندهها تغییر داده شدهاست.
تحلیلها نشان میدهند که نقش سخت کنندههای ورق اتـصالدر افزایش مقاومت خمشی بیشتر از سخت کنندههای جان ستوناست. مدلES2 دارای سخت کننده در جان سـتون و مـدلES3 دارای سخت کننده های فوقانی و تحتانی ورق اتصال بوده و فاقـدسخت کننده جان ستون است. در این دو مدل، مقاومـت خمـشیاز مدل مبنایES1 کمتر است. در مدلES2 سـخت کننـدههـایورق اتصال حذف شده است و مقاومت خمشی بـه میـزان ٨/١١ درصد نسبت به مدلES1 کاهش یافته است. این کاهش مقاومتدر مدل ES3 برابر با ٣/٧ درصد است.
برای بررسی تأثیر ضخامت ورق اتصال و قطر پیچ، در مدلES4 وES5 که از ناحیـه ورق اتـصال و جـان سـتون تقویـتشدهاند به ترتیب ضخامت ورق اتصال و قطر پیچ افـزایش پیـداکرده است، در این دو مدل، مقاومت خمـشی نـسبت بـه مـدلمبنایES1 حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. مقایـسه دومدل فوق نشان میدهد که تأثیر افـزایش قطـر پـیچ در افـزایشمقاومت خمشی اتصال بیـشتر از تـأثیر افـزایش ضـخامت ورقاتصال است . در مدلES6 ، قطر پیچ و ضـخامت ورق همزمـانافزایش یافته اسـت و یـک افـزایش ۵/٩ درصـدی در مقاومـتخمشی اتصال حاصل شده است. در مـدلES7 ضـخامت ورقاتصال کاهش پیدا کرده ولی کاهش چندانی در مقاومت خمشیاتصال ملاحظه نمیشود. در مق ایسه مقاومت نمونههـایES2 وES3 با مقاومت نمونههای ES4 و ES5، دیده می شود که تـأثیر استفاده از سخت کننده در افـزایش مقاومـت خمـشی بیـشتر ازتأثیر افزایش قطر پیچ و ضخامت ورق اتصال است بهطوری کهدر حذف سخت کننـدههـا، در نمونـههـایES2 وES3 میـزانکاهش مقاومت حدود ١٠ درصد است.
همانطوریکه نمودارهای شکل (٧) نشان میدهد، مقاومتخمشی مدلهای اجزای محدود اتصالات با ورق بدون لبه (FE و FS)، بسیار کمتر از سایر مدلهاسـت. بنـابراین مـیتـوان فـرضاتصالات مفصلی را در این نمونهها صحیح دانسته و در تحلیـلو طراحی از آن استفاده کرد.
اتصال مدلES7 بـا ورق اتـصال نـرم و قطـر پـیچ زیـاد وسخت کنندههـای ورق انتهـایی و جـان سـتون، دارای مکـانیزمشکست نرم، مقاومت خمشی و شکل پذیری مناسب اسـت. در ای ن اتـصال شک ست سی ستم از ناحی ه ورق ات صال ب وده و
نزدیکترین نتـایج در پـیش بینـی تنـشهای وارده بـه پـیچ را در

شکل٩- دوران اتصال تحت خمش.

مقایسه با روشهای طراحی بهدست میدهد. تغییر شـکل نهـاییمدلهای اجزای محدود تحت بارگـذاری خمـشی در شـکل (٨) نشان داده شده است.

٣-٢- رفتار لنگر-دوران اتصالات

ES1 ES2 ES3

EE FS FE
شکل٨- تغییر شکل نهایی برخی از مدلهای اجزای محدود تحت بارگذاری.
میزان گیرداری اتصالات با منحنی لنگـر-دوران آنهـا تعیـینمیشود. ϕ زاویه دوران اتصال و یا تغییر زاویه خط محور تیـرو ستون در محل اتصال است. در ایـن مقالـه، زاویـهϕ ، تغییـرزاویه خط واصل لبه انتهایی بالهای تیر در محل اتصال اسـت واز دو زاویهϕep وϕs به ترتیـب دوران ورق اتـصال و دورانچشمه اتصال تشکیل شده است. شکل (٩) نحـوه تغییـر شـکلدورانی اتصال با ورق انتهایی را نشان می دهد.
شکلهای (١٠) تـا (١۴)، نمودارهـایM−ϕs ، M−ϕ وM−ϕep اتصالات را نشان می دهند. فـرض شـده اسـت کـهاتصالات مورد بررسی در یک قاب مهار بندی نشده بـا طـولتیر ۵ متر بهکار برده شدهانـد . بـرای تعیـین میـزان گیـرداریاتصال از ضوابط آیین نامه اروپـا اسـتفاده شـده اسـت [١۴]. آیـین نامـه اروپـا مـرز اتـصالات نیمـه گیـردار و گیـردار را مشخص کرده است. این مرز بنـدی شـامل یـک منحنـی سـهخطی بدون بعـد اسـت. بـرای بررسـی نیمـه گیـرداری یـکاتصال، باید پارامترهای این منحنـی بـر اسـاس شـرایط قـابتعیین شود . برای تعیین شرایط مرزی میتوان از معادلات زیراستفاده کرد.
25147-35524

M = MMconpb (١) ϕ= ϕϕp ( ٢)

65532115195

A
B
M-
Ф
s
Boundary
M-
Ф
ep
M-
Ф
100
200
400
300
600
500
700

A

B

M-

Ф

s

Boundary

M-

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید