در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

TD نرخ تغییرات تنش جاومن،D نرخ تغییـرات کـرنش وM تانسوری مرتبه چهارم است که بیانگر سختی است . کرنش میاندانهایδ از انباشته شدن مقادیر ∆D t بهدست مـیآیـد و یـکتانـسور مرتبـه دوم اسـت.ρ دامنـه نرمـال شـده کـرنش میـان دانه ایδ است. (۲) ρ= Rδ
^δ جهت کرنش میان دانـهای اسـت و بـهصـورت معادلـه زیـرتعریف شده است.
438152-105604

(۳) 00≠=δ=⎪⎩⎪⎨⎧δ0/ δ forforforfor δδ^ سختی مصالح را می توان با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد.
M = ρ⎡⎣ χmT+ −ρ(1 χ) mR⎤⎦L
+ ⎪⎨⎧ρχ(1−m )LT :δδ^^+ρχ Nδ^ for δ^:D > 0 (۴)
⎪⎩

RT
در معادله بالا L یک تانسور مرتبـه چهـارم وN یـک تانـسور
مرتبه دوم است. تانسورهایL و N توابعی از تـنش و نـسبتتخلخل اند.
معادله تغییرات کرنش میان دانه ای به صورت زیر است.
⎧^ ^^

δ=D ⎪⎨(I −δδρβr ):Dfor δ:D > 0 (۵)
⎩⎪Dfor

در معادله بالا I تانسور واحد مرتبه چهارم است.
L =f fb e

^ ^1(F I+a TT22 ^ ^) (۶)
T:T
N = f f fd b e

^ ^Fa (T+T*^ ^ ) (۷)
T:T
^
T = T / trT (۸)
در معادله بالاT تانسور تنش است.
T* = T^^ −

131 (۹)
1 تانسور واحد مرتبه دوم است.

)
١٠
(

c
c
)
3(3
sin
a
22
sin
−ϕ
=
ϕ

)
١١
(

2
2
2
tan
ψ
1
1
tan
F
ψ
tan
ψ
8
2
tan
2
ψ
cos3
θ
22


=
+
+

)
۱۲
(

^
tan
ψ
3
T*
=

)
۱۳
(

^
3
^
tr(T*)
cos3
θ
6
=−

)

١٠

(

c

c

)

3(3

sin


دیدگاهتان را بنویسید