در این تحقیق در قـسمت دوم معـادلات حـاکم در دیـدگاهلاگرانژی معرفی شده و در ادامـه در قـسمت سـوم روشSPH معرفی شود. روشهای تصویر (۱) و (۲) و جزییـات مربـوط بـهشباهتها و تفاوتهای آنها در قسمت چهارم تشریح میشـوند . در بخش پنجم از این تحقیـق نتـایج حاصـله از روشـهای عـددی فوق الذکر در مسئله جریان سطح آزاد عبـوری از دریچـه مـوردبررسی و در آخر نتیجه گیری و بحث در رابطه بـا ایـن تحقیـقانجام می پذیرد.

۲- معادلات حاکم بر جریان
معادلات پایستاری جرم و ممنتم بـه صـورت دو بعـدی بـهعنوان معادلات حا کم بر سیال در نظر گرفتـه مـی شـود. در ایـنمعادلات توزیع فشار در سیال به صورت غیر هیدرواستاتیک درنظر گرفته میشود. این معادلات در دیدگاه لاگرانژی به صورتزیر نوشته میشود[۳۱]:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7772145865

D
1
.(
0
V
)
Dt
ρ

=
+
ρ

DV
P
1
.
g
Dt

∇τ
=−
+
+
ρ
ρ
G
G

D

1

.(

0

V

)

Dt

ρ

=


دیدگاهتان را بنویسید