۰/۷ ۱۰ ۲۱ ۳۰۰ ۱
۰/۷ ۱۰ ۲۱ ۳۰۰ ۲

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل ۲- خواص ترموفیزیکی وابسته به دمای فولاد S45C [٨]

شکل ۳- خواص مکانیکی وابسته به دمای فولاد S45C [٨]

ورق ها، در جدول (٢) آمده است . شکل (١)، هندسـه ی محل جوشکاری را نشان میدهد. خواص ترموفیزیکی ومکانیکی فولادS45C به ترتیب در شکلهای (٢) و (٣) آمده است.
۲-۲- نمونه دوم اتصال جوشی
نمونه دوم شامل اتصال لـب بـه لـب محیطـی دو لولـه ازجنس فولاد کربن متوسطS45C اسـت. لولـههـا دارای قطـرخارجی ٣/١١۴ میلیمتر، ضـخامت ۶ میلـیمتـر و طـول ٨٠٠میلیمتر هـستند. اتـصال دو لولـه در یـک پـاس و بـه روشجوشکاری تیگ انجام شده اسـت. در شـکل (۴)، لولـههـایجوشکاری شده، پـخ لولـههـا (V شـکل) و هندسـهی محـلجـوش بـه صـورت شـماتیک ترسـیم شـده اسـت. خـواص مکانیکی و ترموفیزیکی لولههـا و شـرایط جوشـکاری نمونـهدوم همانند نمونه اول انتخاب شده است.

۳- تحلیل اجزای محدود


دیدگاهتان را بنویسید