به علت وجود عواملی کـه در بـالا مطـرح شـد، از روشترکهای مجزا معمولا در مدلسازی کلی یـک سـازه اسـتفادهنمیشود [۳]. ولی م یتوان از این روش در شبیه سـازی جـداشـدگی اسـتفاده کـرد [۳]. بـه عبـارت دیگـر، در بـسیاری از مطالعات، با وجود اینکه ترک خوردگی بتن بهصورت هاله ای در نظر گرفته میشود، در سطح بین ورق و بــتن کـه سطــحبیـن لایه ای نامیده مـیشـود، از نـوعی جـزء خـاص اسـتفادهمیشود که در شرایطی که از قبل تعریـف شـده ، ارتبـاط بـیندرجات آزادی اجزای ورق و چسـب را از بین میبرد و جـداشدگی را در مدل القا میکند. در حقیقت، از روش ترکهـایجدا شده در محل خاصی از مدل استفاده میشـود . مطالعـاتمختلــف توانــایی ایــن روش را نــشان داده، امــا اســتفاده ازترک های جد ا شده حتی در قسمتهای محدودی از سازه، باز هم باعث ایجاد حجم محاسبات بالا و مشکلات عددی زیادیمیشود. به همین علت در بعضی از مطالعات، جدا شدگی بـاکاهش سختی اجزای واقع در سطح بین لایهای القـا مـیشـود [۳]. بدیهی است که ترکخوردگی سطح میانی کـه منجـر بـهجدا شدگی می شود، در حالت اول به صورت ترکهـای جـداشــده؛ و در حالــت دوم بــهصــورت تــرک هــای هالــه ای
شبیه سازی می شوددر ادامه به مرور مطالعـات هـر دو دسـتهمیپردازیم.
هو و همکـاران در سـال ۲۰۰۱ بـا اسـتفاده از نـرم افـزارتجاریABAQUS و با در نـظر گـرفتن معیـار پلاستیـسیتهی موهر-کولمب برای بتن و مدل سازی سـطح بـین لایـهای بـااستفاده از اجزایی که ترک خوردگی را به شـیوهی تـرکهـایهالهای در نظر میگرفتند (کاهش سختی )، جدا شدگی را شبیهسازی کردند [۴]. روش مورد استفاده توسط آنهـا بـا وجـودآنکه به حجم محاسبات معقولی نیاز داشت، ولـی در مقایـسه با روشهای دیگر دقت چندانی نداشت.
در همان سال رحیمی و هوتچینـسون، بـا اسـتفاده از نـرمافزار تجاریLUSAS نمونه هایی را که خـود مـورد آزمـایشقرار داده بودند، مدل سازی کردند . آنها اولین نفراتـی بودنـدکه برای شبیه سازی رفتار بتن در تیرهای بتنی تقویت شده ازروش پلاستیسیتهی آسیب ۳ استفاده کردند. برای سـطح میـانینیز از اجزایی استفاده کردند که جدا شـدگی را بـا اسـتفاده ازکاهش سختی مدلسازی میکرد (ترکهای هالهای) [۵].
کاماتا و همکاران در سال ۲۰۰۴ با در نظر گرفتن اجـزایخاصی در سـطح بـین لایـهای و منـاطق خاصـی از مـدل، درتحلیل اجزای محدود غیر خطی تیرهای تقویت شده، موفق بهشبیه سازی جدا شدگی شدند. این اجـزا ، مطـابق روش تـرکهـایجدا شده عمل میکنند؛ بدین صورت که با رسیدن به وضعیت تنشمعرفی شده توسط کاربر، ارتباط درجات آزادی دو طرف اجزا از بینمیرود و ترک واقعا شکل میگیرد [۶].
در سال ۲۰۰۵ وو و همدان با استفاده از نرم افزار تجـاریDIANA و با در نظر گرفتن معیار پلاستیسیتهی دراگر -پراگـربرای بتن، سعی در مدل سازی جدا شدگی ورق و بتن کردند.
اجزای مورد استفاده برای سطح میانی به صورت یک بعـدیبودند. به عبارت دیگر بین اجزای بتن و ورق، در سه راسـتایعمود بر هم سه فنر قرار میگیرند که سختی آنها بـا رسـیدنتنـش به تنش حداکثر تعیین شـده، صـفر مـیشـود ؛ و ورق وتیـر از یـکدیگر جدا میشوند [۶].
در همان سال آرام و همکاران در تحلیل اجـزای محـدود،چسب بین تیر و ورق را با استفاده از جزء با رفتار بتن مـدل-سازی کردند . تنش ترک خوردگی ایـن لایـه، برابـر بـا تـنشتحملپذیر بتن معرفـی شـد. طبیعـی اسـت کـه ایـن لایـه درحداکثر تنش قابل تحمل چسب ترک میخورد و سختی خودرا از دست میدهد و بدین ترتیب جدا شـدگی شـبیه سـازیمیشود [۷].
لـو و همکـاران در سـال ۲۰۰۷ بـا اسـتفاده از نـرم افـزار تجاریMSC.MARC سعی در مدلسازی جدا شدگی کردند.
شیوهی کار آنها برای مدلسازی سطح میانی مانند روش هـوو همدان، اسـتفاده از فنـرهایی در راستا های عمود بـر هـم درسطح میانی است. رفتار این فنرهـا از رابطـهای کـه لـو بـرایتعیین رفتار سطح میانی ارائه کرده است، تعیین میشود [۸].
در سال ۲۰۰۸ عبدل باکی تنهـا بـا مـدل سـازی بـتن بـهشیوه ی ریز صفحه۴ و بدون در نظر گرفتن جزء خاصی بـرایسطح بین لایهای، توانست جدا شدگی را بهصورت دقیق شبیهسازی کند . در شبیه سازی رفتار بتن با استفاده از ریز صـفحه،رفتار ماده بر مبنای روش ترک هـای جـدا شـده شـبیه سـازیمی شود؛ بنابراین طبیعی است که نیاز به انجام محاسبات بسیار زیادی است [۹].
در سال ۲۰۱۰ لو و ایوب، با توسعهی یک جزء تیـر غیـرخطی که قادر به لحاظ کردن رابطه غیر خطی تنش برشی بینلایهای-لغزش (تغییر مکان نسبی ورقFRP و بستر تیر بتنـی) توانستند با دقت قابل قبـولی بـار و تغییـر مکـان وقـوع جـداشدگی را پیش بینی کنند. آنها ثابت کردنـد کـه پارامترهـایینظیر مقاومت چسبندگی بین بتن و ورقFRP ، مقاومت بـتن،ابعاد ورق، مدول الاستیسیتهیFRP بر بار و تغییر شکل وقوعجدا شدگی تاثیر گذارند [۱۰].

۳- ساز وکار وقوع جدا شدگی وسط دهانه
جدا شدگی وسط دهانه معمولا از یک ترک خمـشی و یـایک ترک خمشی- برشی آغاز میشود و به طرف انتهـای تیـرادامه می یابد. در ش کل (۲) وضعیت جا به جایی نـسبی نقـاطدر جــهت افقـی در موقعیــت یــک تــرک کــه بـهکمـک پردازش تصویر بهدست آمده، نمـایش داده شـده اسـت [۱۰].

شکل٢- طیف تغییر مکان افقی نقاط در محل یک ترک [١٠]

شکل
٣

میانی

ترک

ایجاد

کار

و

ساز
]
١٠
[

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل

٣

میانی


دیدگاهتان را بنویسید