∂t 2 (۱)
=ρA(z)u (t)gx −p(x =0,z,t)در این رابطه E مدول الاستیسیته تیر و I(z) ممان اینرسی اسـت .
جرم خط ی تیر به صورتρA(z) در نظـر گرفتـه شـده و جابـهجایی نسبی سد نسبت به زمین در جهت x با u و شـتاب افقـی زمی ن باu..gx و فشارهیدرودینامیک ی با p نشان داده می شود.
سد و مخزن در ابتدای شتاب حرکت زمین در حالت سکون در نظر گرفته م یشوند. برای یک تیر طره شرایط مرزی به صورت زیر در نطر گرفته م یشود.
(٢) u “(zu(z ==0)h)==0, u ‘(z0, u′′′(=z 0)= h)= 0= 0 فشار ه یدرودینامیکی در سیستم دو بعدی مخـزن بـا اسـتفاده ازمعادله اویلر و معادله پیوستگی و معادله حالت به دست می آید.
86106-24256

w
p
c
t

+
ρ

w
1

v
t


+

ρ
w
p
1

ρw

p

c

t

+

ρ

w

1

v

t

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید