مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 217-238-1

مدیریت ارتباط با مشتری نوعی راهبرد کسب وکار است کـه وظـایف و فراینـدهای درونـی را بـاشبکه های بیرونی یکپارچه میکند و با ایجاد سود ارزشی آن را در اختیـار مشـتریان هـدف قـرارمی هد (باتل، 2008). ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 163-184-1

خلاصه نمی شود، بلکه طی فرایندی دائمی در چرخه ایمن سازی چهارمرحلهای به ثمر مـیرسـد .این چهار مرحله عبارتاند از (مؤسسه امنیت اطلاعات، 2005): برنامهریزی: برپایی شرایط اولیه سامانه مدیریت امنیت اطلاعات؛ اجرا: پیادهسازی و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 185-198-1

Dummy برای محاسبه قیمت میتوان از رابطه 1 استفاده کرد، اما مهم ترین نکته، تصمیم گیری دربارهشکل تابع است. محققـان عمومـاً از توابـع خطـی،semi-log ،log-log و Box-Cox اسـتفادهمی کنند. تا کنون روش یا دستورالعملی برای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 199-216-1

5H: جو سازمانی بر تعامل اجتماعی اثر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. 6H: جو سازمانی بر مدیریت دانش اثر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. به اشتراکگذاری و تبادل دانش، مستلزم فرایند اجتماعی پیچیدهای است و ادامه مطلب…

By 92, ago