پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع سازمان ملل متحد

ناوری‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطاتISTC: International Student Travel Confederationکنفدراسیون بینالمللی مسافرت دانشجویانFIYTO: Federation of Imternational Youth Travel Organizationفدراسیون سازمان های بینالمللی مسافرت جوانانUnited Nations Millennium Declaration UNMD: اعلامیه هزاره سازمان ملل متحدICJ: International Court of justice ادامه مطلب…

By 92, ago