= % میزان رطوبت
وزن تر
[۱]
708660869442

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در مرحله بعدی بذرها ی مربـوط بـه هـر درخـت بـا آب ژاول(هیپوکلریت سـدیم) ضـدعفونی شـد. سـپس ۱۰۰ بـذر از هـردرخت داخل دو ظرف پتریدیش و روی کاغذ صافی قرار داده،به مدت سه هفته در درون یخچال در دمای ۴ درجه سانتیگراد
۶۷
قرار گرفتند . بعد از این مرحله این بذرها به داخل ژرم ینـاتور بـادمای ۲۴ درجه سانتیگراد منتقل شـدند. در ایـ ن مـدت هـر دوروز یک بـار میـ زان جوانـه زنـی بـذرها یادداشـت شـد. معیـ ار جوانهزنی هم ر یـشهچـه قابـل رو یـت بـود. عـدم رویـ ت بـذرجوانهدار ط ی یک هفته بعد از آخـرین مـشاهده بـذر جوانـهزده شده ملاک پایان جوانهزنی بود. سرعت جوانهزنی با اسـتفاده از روش پانوار و باردواج (۳۸) و رابطه۲ بهدست آمد کـه در ا یـن فرمول Gs سرعت جوانهزنی (تعداد بذر در روز)، niتعداد بـذر جوانه زده در هر شمارش، ti تعـداد روز تـا شـمارش nام بـود .
همچنین میانگین زمان جوانهزنی از رابطه۳ بهدست آمـد کـه در این فرمول ni تعداد بذر جوانه زده در هر روز، ti روز شـمارش و n تعداد کل بـذرهای جوانـه زده تـا روز شـمارش بـود(۳۸).
درصد جوانه زنی هم از رابطه۴ ب هدست آمـد کـهn تعـداد کـلبذرهای جوانهزده در طی دوره وN تعداد بذرهای کاشته شـدهبود (۳۸).
67056077094

Gs in1ntii [۲] MTGs in1n tni i [۳]
Gr  Nn 100 [۴]

تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 19 صـورت گرفـت . در ابتدا آزمون آماری Kolmogorov – Smironov برای نرمال بـودن دادهها انجام شد. آزمایش در قالب طرح کام ﹰلا تصادف ی به صورتفاکتوریل ۲×۲×۴ انجام شد، به طوری کـه اثـر خـشکیدگی در ۴ سطح، ش یب در ۲ سطح و ارتفاع از سطح دریا در ۲ سـطح مـوردآنالیز قرار گرفت. به منظور مقایسه خـصوصیات رو یـ شگاه ماننـدارتفاع از سطح دریا و شـیب رو ی صـفات بـذر و جوانـه زنـی ازآزمون t- test جفتی استفاده شد. برای مقایسه م یـانگین چنـ دتایی طبقههای مختلف خشکیدگی و آثار متقابل نیـ ز از آزمـون دانکـناستفاده شد. همچنین بـرای تعیـین هـم بـستگی بـین پارامترهـای مختلف بذر و جوانهزنی با شرایط مح یطی و خشکیدگی بسته بـه
۶۸
ماهیت دادهها از آزمونهای مختلف استفاده شد، بهطوری که بـین طبقههای مختلف خشکیدگی با سا یر متغ یرها از آزمون همبستگی کندال و برا ی بقیه پارامترها از هم بستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج
نتایج آنال یز وار یانس نشان داد که کلیه پارامترها ی مورد بررسـی بذر به جز میانگین زمـان جوانـه زنـی در شـیب هـای مختلـف،تفاوت معن یداری با هم داشتند، اما ارتفاع از سطح در یا با هـیچ کدام از صفات مورد مطالعه و خشکیدگی بـه جـز بـا م یـانگین زمان جوانهزنی با هیچ یک از صفات تفاوت معنیداری را نشانندادند (جـدول ۱). نتـایج آزمـونt- test نـشان داد کـه تمـامی پارامترهای مورد اندازهگیری بذر مانند وزن هزار دانـه، رطوبـتبذر، درصد و سرعت جوانهزنی، م یانگین تعداد بذر در مخـروطو م یانگین مدت زمان جوانـه زنـی در شـیب هـای کـم ب یـشتر ازشیبهای ز یاد بود (جدول ۲). همچنین نتایج مقا یـسه م یـانگین دانکن نیز نشان داد که کمترین میانگین مدت زمـان جوانـه زنـی مربوط به درختان با خشکیدگی بالا بوده اسـت (جـدول ۳). از طـرف دیگـر مقایـسه میـانگین نـشان داد کـه کمتـرین درصـد جوانه زنـی و م یـانگین تعـداد بـذر در مخـروط در درختـان بـاخشکیدگی بالا وجود دارد (جدول ۳).
نتایج هم بـستگی نـشان داد کـه پارامترهـای مح ی طـی ماننـدارتفاع از سطح دریا با خصوصیات بذر مانند وزن هـزار دانـه ورطوبت بذر رابطه مثبـت و معنـیداری ضـعیفی داشـت امـا بـاصفات جوانهزنی (سرعت و درصد جوانه زنـی، م یـانگین تعـدادبذر در مخروط و میانگین زمان جوانـه زنـی) رابطـه معنـیداری نداشت. از طرف دیگر ش یب رو یشگاه با تمامی خصوصیات بذرو جوانهزنی رابطه منفی و معنیداری داشت اما ا یـن ارتبـاط بـاوزن، ر طوبت و میانگین زمان جوانـه زنـی خی لـی ضـعیف بـود. همچنین رابطه بین خصوصیات درختان مادری مانند خشکیدگی با د یگر صفات نشان داد که بین خـشکیدگی و م یـانگین مـدتزمان جوانهزنی رابطه منفی و معنـیداری ضـعیفی وجـود دارد.
قطر درخت مادری نیز با وزن بذر و ارتفاع آنها با میانگین مدت
جدول۱. نتایج آنالیز واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد بررسی
میانگین مربعات
میانگین تعداد
بذر در مخروط میانگین زمانجوانه زنی سرعت جوا نهزنی جوانه زنی
(روز) (درصد) رطوبت
(درصد) وزن (گرم) ۳۱۷۱۹/۴۳۸** ۲/۵۱ns ۸۷۸/۹۸* ۲/۶۰* ۲۶۶/۰۴** ۲۸/۷۴** شیب (درصد)
۵۲۱۴۷/۶۱ns ۲/۶۶ns ۲۸۴/۷۵ns ۰/۵۶ns ۵۱/۶۸ns ۱/۸۴ns ارتفاع از سطح دریا (متر)
۵۰۸۱۶/۴۶ns ۴۰/۴۹* ۲۴۸/۷۹ns ۱/۲۵ns ۸۱/۵۹ns ۳/۱۷ns خشکیدگی
۲۷۷۵۲/۱۲ns ۱۰/۲۸ns ۱۴۸/۲۹ns ۰/۶۸ns ۱/۱۱ns ۰/۱۰ns شیب* ارتفاع
۲۶۵۲۳/۱۹ns ۴/۲۳ns ۱۸۸/۹۳ns ۱/۲۱ns ۶۸/۰۰ns ۴/۸۷ns شیب* خشکیدگی
۴۹۴۹۲/۴۲ns ۱/۵۶ns ۲۹۵/۶۰ns ۱/۰۰ns ۶۵/۶۳ns ۰/۴۴ns ارتفاع از سطح دریا* خشکیدگی
۴۵۵۵۵/۵۹ns ۹/۱۷ns ۴۵۵/۵۹ns ۲/۲۲ns ۲/۴۴ns ۳/۲۵ns شیب * ارتفاع * خشکیدگی
*: اختلاف در سطح ۵ درصد (P< %5) **: اختلاف در سطح ۱ درصد (ns (P< %1: عدم معنی داری را نشان می دهد.

جدول ٢. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در طبقات ارتفاعی و شیب های مختلف
طبقات ارتفاعی (متر) طبقات شیب (درصد)
۱۶۳۰-۱۴۵۶ ۱۴۵۶-۱۲۵۶ ۴۵-۲۵ ۲۵ -۵
۳/۸a ۳/۷a ۳/۴b ۴/۲a وزن هزار دانه (گرم)
۱۸/۰۹a ۱۶/۲a ۱۴/۹b ۱۹/۰۲a رطوبت (درصد)
۵۲۲/۳a ۳۸۳/۷a ۲۷۱/۱b ۵۹۶/۳a میانگین تعداد بذر در مخروط
۱۵/۳a ۱۳/۷a ۱۳/۰۸a ۱۵/۵a میانگین زمان جوانهزنی
۲/۳a ۲/۰۵a ۱/۶b ۲/۶a سرعت جوانهزنی (روز)
۳۵/۳a ۲۷/۲a ۲۰/۴b ۳۹/۵a جوانه زنی (درصد)
در هر ردیف اعداد دارای حروف مشابه، از لحاظ آماری اختلاف معنیداری ندارند.

جدول ۳. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در طبقات مختلف خشکیدگی
میانگین تعداد
بذر در مخروط میانگین زمان جوانه زنی جوانه زنی
(درصد) سرعت جوانهزنی (روز) رطوبت
(درصد) وزن (گرم) کد خشکیدگی
۴۶۲/۷a ۱۵/۰۱a ٣١/۶٧a ۲/۱۹a ۱۷/۷۹a ۴/٠٠a ١
۴۷۴/۱a ۱۵/۹۳a ۳۳/۳۶a ۲/۱۶a ۱۶/۷۸a ۳/۹۶a ٢
۵۱۷/۷a ۱۵/۰۸a ۳۵/۲۲a ۲/۴۸a ۱۵/۳۶a ٣/٨۶a ٣
۱۸۸/۳b ۹/۳۰b ۱۵/۱۷b ۱/۵۹a ۱۷/۹۳a ۳/۱۹a ۴
در هرستون اعداد دارای حروف مشابه، از لحاظ آماری اختلاف معنیداری ندارند.

۶۹
زمان جوانهزنی رابطه مثبت و معنـیداری ضـعیفی را نـشان داد(جدول ۴). همبستگی بین صفات جوانـه زنـی بـا ی کـدیگر ن یـز نشان داد که وزن هزار دانه با رطوبت بذر، درصـد جوانـه زنـی، سرعت جوانهزنی رابطه مثبت متوسط و با میانگین مدت زمـانجوانهزنی رابطـه مثبـت ضـعیف و بـا م یـانگین تعـداد بـذر درمخروط رابطه مثبت و قـوی نـشان داد. رطوبـت بـذر بـا کل یـه صفات جوانهزنی به جز میانگین مدت زمان جوانـه زنـی رابطـهمثبت و معنیدار متوسط نشان داد. سرعت جوانهزنی با درصـدجوانهزنی و م یـانگین تعـداد بـذر در مخـروط رابطـه مثبـت ومعنیداری قو ی داشت، اما با میانگین زمان جوانه زنـی رابطـهای نداشت. درصد جوانه زنـی بـا وزن، رطوبـت رابطـه قـوی و بـامیانگین زمان جوانهزنی رابطه ضعیف و با میانگین تعداد بذر در مخروط رابطه مثبت و معن ی دار قو ی داشت. همبستگی م یـانگین زمان جوانهزنی با میانگین تعداد بذر در مخروط نیز رابطه مثبتو معنی دار ضعی ف دیده شد (جدول ۵).

بحث
آزمون جوانهزنی توانا یی بالقوه جوانهزنی بذر را معین م یکند ومیتوان از نتایج حاصل از این آزمون برا ی تخمین کیف یـت بـذراستفاده کرد . کیفیت بذر به عوامل مختلفی بستگ ی دارد که از آنجمله م یتوان به قوه نامیه، قدرت جوانه زنـی، وزن هـزار دانـه،رطوبت بذر، سرعت و درصد جوانهزنی اشاره کـرد(۲۵). ی کـی از معیارهای قدرت بذر برا ی جوانه زنی، ذخایر بذر یا به عبارتی وزن بذر میباشد. وزن هزار دانه یکی از معیارهای مهـم کی فـی بذر م یباشد که میتواند تحت تأثیر عوامل مختلـف محی طـی ودرخت مادری قرار گیرد که در این تحق یق ش یب تـأثیر منفـی ومعنیداری رو ی وزن هزار دانه داشت، بهطوری که بـا افـزایش شیب وزن هـزار دانـه کـاهش ی افـت. هـر چنـد کـه در نتـایج هم بـستگی ایـ ن رابطـه ضـعیف بـود امـا در مقایـ سه م یـانگین شی بهای پایین و شیب بالا در دو گروه جداگانه قـرار گرفتنـد.
همچنین نتا یج مقا یسه م یانگین و هـم بـستگی نـشان داد کـه بـاافزایش ش یب، سرعت و درصد جوانـه زنـی کـاهش ی افـت. در
۷۰
همین راسـتا نتـایج مـشابهی توسـط سـعیدی و همکـاران (۸) گزارش شـده اسـت. هـم چنـین بررسـی هـایی کـه روی تـوان اکولوژیک دو رویشگاه طبیعی زربین در شمال ایران انجام شـد، نشان داد درختانی که در شی بهای کم حضور دارند نـسبت بـه درختان در شیب های بیشتر قرار داشتند از رو یـش مناسـب تـری برخوردار بودند (۶). در واقع عدم نگهداشت آب در ش یب هـای زیاد سبب میگردد که رطوبت خاک کاهش یابد که میتواند برروی کیفی ت و کمی ت ب ذر تأثیرگ ذار باش د. نتیج ه تحقی ق دورگاپـال و همکـاران (۲۱) روی بـذر Pinus wallichiana و تحقی ق کوین و آندریو(۳۲) روی گونه Bromus tectorum هـمبا تحقیق حاضر مطابقت دارد.
بـه طـورکلی درصـد و سـرعت جوانـه زنـی از مهـم تـرین اپارامترهـ ی تأثیرگـذار در جوانـه زنـی بـذر و اسـتقرار گیـاه محسوب میشوند (۳۹) که مطابق این تحقیق بـین سـرعت ودرصد جوانهزنی با خشکیدگی رابطه معنـیداری دیـده نـشد،مطالعات هوگ و همکاران (٢٧) روی کاج مطابق نتـایج ا یـن تحقیق بود. اما ریچارد(۴۱) با بررسی که رو ی گونهQuercus rubra انجام داد نتیجه گرفت هر قدر که میـ زان خـشک یدگی افزایش می یابد سرعت و درصد جوانهزنی کاهش می یابد کـهدر ا ین مطالعه اگرچه نتایج همبستگی و آنـالیز وار یـانس ا یـ ن معنی داری رانشان نداد اما درختان با خـشکیدگی بـالا از نظـرمقایسه میانگین دارای درصـد و سـرعت جوانـه زنـی کمتـری نسبت به درختان سالم و با خشکیدگی کمتر بودند. بنابراین به نظر م یرسد که اگر خشکیدگی درخت ادامه یابد میتواند بـردرصد و سرعت جوانهزنی هم تأثیر منف ی بگـذارد. هـمچنـین بین خشکیدگی و میانگین مدت زمان جوانـه زنـی بـر اسـاسنتایج آنالیز واریـ انس و هـم بـستگی رابطـه منفـی و معنـیدار مشاهده شد . در این خصوص نتایج بررسی کارلیک(۳۱) روی گونه سرو نقرهای مشابه نتیجه این تحق یق بود . زیرا زمان ی کـهبذر دچار خشکیدگی و کمبود رطوبت است، رطوبت موجوددر خاک را زودتر جذب کرده و مـدت زمـان جوانـه زنـی آنپایین میآید (۱۶). یکی دیگر از عـواملی کـه مـیتوانـد روی خصوصیات بذر تأثیر مهم ی داشته باشد، سن درختان است کـهدر این تحقیق با افزایش قطر، وزن هزار دانه نیز افـزا ی ش یافتـهبود، هرچند که این ارتباط قوی نبود . نتایج نجفـی و همکـاران(۱۰) نیز مطابق این نت یجه بود. همچنـین در ایـ ن تحق یـ ق قطـردرختان با خصوصیات جوانهزنی بذر ارتباط معنیداری نداشتکه این حاکی آن است که سن درختان رو ی جوانه زنی نهال های حاصل از آنها تأثیری نداشته است. اسپبهدی و همکاران (۲) نیز مشاهده نمودند که سن درختان بارانک روی جوانهزنی بـذر درخزانه تعیین کننده نیست.
جدول ۴. هم بستگی بین خصوصیات رویشگاه و درختان مادری با صفات جوانهزنی
ارتفاع درخت( متر) قطر (سانتی متر) خشکیدگی شیب (درصد) ارتفاع از سطح دریا (متر)
۰/۱۳ns ۰/۳۲** -۰/۱۵ns -۰/۳۹** ۰/۳۰** وزن (گرم)
۰/۰۳ns ۰/۲۲ns -۰/۰۰۵ns -۰/۱۸* ۰/۲۵** رطوبت (درصد)
۰/۲۰ns ۰/۱۰ns -۰/۰۵ns -۰/۵۳** ۰/۰۳ns سرعت جوانهزنی (روز)
۰/۲۴ns ۰/۲۰ns -۰/۲۱ns -۰/۷۲** ۰/۱۴ns جوانه زنی (درصد)
۰/۳۵* ۰/۱۶ns -۰/۲۷* -۰/۲۹** ۰/۱۲ns میانگین زمان جوانهزنی
۰/۱۸ ns ۰/۲۱ ns -۰/۲۰ ns -۰/۷۴** ۰/۱۴ns میانگین تعداد بذر در مخروط
*: اختلاف در سطح ۵ درصد (۵P< %) **: اختلاف در سطح ۱ درصد (۱ns (P< %: عدم معنی داری را نشان می دهد.

جدول ۵. هم بستگی بین صفات بذر و جوانهزنی با یکدیگر
میانگین تعداد بذر در مخروط میانگین زمان جوانه زنی جوانه زنی(درصد) سرعت جوانهزنی
(روز) رطوبت (درصد) وزن (گرم)
۱ وزن (گرم)
۱ ۰/۶۵** رطوبت (درصد)
۱ ۰/۵۸** ۰/۵۶** سرعت جوانهزنی (روز)
۱ ۰/۹۱** ۰/۵۱** ۰/۶۷** جوانه زنی (درصد)
۱ ۰/۳۵** ۰/۱۶ ns -۰/۲۱ns ۰/۳۶* میانگین زمان جوانهزنی
۱ ۰/۳۴* ۰/۹۶** ۰/۸۸** ۰/۴۷** ۰/۹۸** میانگین تعداد بذر در مخروط
*: اختلاف در سطح ۵ درصد (۵P< %) **: اختلاف در سطح ۱ درصد (۱ns (P< %: عدم معنی داری را نشان می دهد.
عوامل مؤثر بر بهبود جوانهزنی بذرها، شانس موفقیـ ت نهـال را از نظر کمی و کیفی و نیـ ز اسـتقرار بهتـر آنهـا در عرصـه هـای جنگلکاری افزا یش میدهد. نتایج همبستگی خصوصیات بذر بایکدیگر نشان دادند که سرعت و درصد جوانـه زنـی بـه میـ زان زیادی و نیز م یانگین زمان جوانهزنی تا حـدی تـابع وزن هـزاردانه م یباشد. اگرچه وزن هزار دانه در بذر تع یینکننـده قـدرتحیاتی بذر نیست، اما به میزان ز یادی بیانگر این است که تا چهحد گ یاه در زمان رسیدن دانه توانسته است مـواد غـذایی را بـهبهترین شکل ذخیره نما ید. اگر بذرها ی درشتتر بتوانند زودتـر
۷۱
جوانه بزنند این عامل یک برتر ی محسوب میشود. ایـ ن بـدانمعنی است که بذرها ی درشتتر توانستهاند مواد غذایی بیشتری از زم ین جذب کرده و به عمل کربنگ یـری زودتـر اقـدام کننـد(۱۱). نتایج بیانگر آن است که بذرهای بزرگ تر توانا یی بیشتری بـرای جوانـه زنـی دارنـد و از آنجـایی کـه رشـد اولیـه گیـاه، بهخـصوص در عرصـه هـای طب ی عـی، بـستگی بـه میـ زان مـواد ذخی ره ای در ب ذر دارد، ب ذرها ی س نگین بهت ر جوان ه زده و پایههای قو یتری تول ید م یکنند. این نکته در مورد اصـلاحنـژادگونههای جنگل ی بس یار حائز اهمیت خواهد بود. به عق یده دلوچ(۱۸) و پولوک و روس (۴۰)، هر چه ذخیـ ره غـذایی بـذر (وزن هزار دانه ) کمتر باشد، جوانهزدن بذرها با مشکل مواجه شـده ودر صورت رشد، نهـال هـای ضـعیفی بـهوجـود خواهنـد آورد. اهمیت ارتباط بین وزن هـزار دانـه و خـصوصیات جوانـه زنـی توسط محققین زیادی گزارش شده است (۱۲، ۱۴، ۱۷ و ۳۶).
رطوبت بذر نیز از عوامل تأثیرگذار روی جوانهزنی اسـت وبه عنوان یک عامـل محی طـی مهـم در کنتـرل جوانـه زنـی بـذرشناخته شده است که مقدار آن بستگی به تغییرات ف یزیولوژیکی و پاتولوژ یکی بذر دارد. نوسـانات رطوبـت بـذر مـضر بـوده ومیتواند خسارات ی را به بار آورد (۲۰). از آنجـایی کـه رطوبـتباعث افزایش سوخت و ساز و تنفس در گیاهان م یشـود (۴) و اگر گ یاهی از رطوبت کاف ی برخوردار نباشد، قادر به سـوخت وساز کاف ی نخواهد بود و قدرت کافی برا ی جوانهزنی را نخواهدداشت(۳۶). در این تحقیق ن یز با افزایش رطوبت بذر، درصـد وسرعت جوانهزنی بذرها افزا یش یافت. از آنجا یی که بذر زربین ارتودکس بوده (۲۳) و در مقابل کاهش رطوبت مقاوم است، امـابا وجود این مقاومت، داشتن مقدار کمی رطوبت در سنین اول یه رشد برا ی بقا ی بس یاری از گونههای جنگل ی مهم و حیاتی است (۱۶). زیرا داشتن رطوبت کافی باعث بـالا بـردن واکـنش هـای متابولیکی و هورمونی سلول میشود و تولید و فعالیت آنز یمهـاو در نتیجه سنتز پروتئین ا فزایش م ییابد و در نهایت روی رشدتأثیر م یگذارد. به طور کلی فرا یند جذب رطوبت باعث افزایش فعالیت هـای متـابولیکی درون بـذر و هیدراتـهشـدن بـذر و در
۷۲
نهایت افزا یش جوانهزنی بذر میشود (۳۴). در تمام ی گونههای گیاهی اگر پتانسیل جذب آب کاهش یابـد، جوانـه زنـی انجـامنشده و یا به تأخیر می افتد (۴۶).
در تحق یقی که طبری و رضاییپور(۹) روی گونـه بلنـدمازوانجام دادند مشاهده نمودند که با کاهش رطوبت موجود در بذرسرعت جوانهزنی و میانگین زمان جوانهزنی نیز کـاهش یافـت . اشتون و لارسون(۱۳) با بررسی رطوبت روی سرعت جوانه زنی بلوط و الوانینـژاد و همکـاران (۳) بـا بررسـی رو ی محتـوای رطوبتی بذر بلوط ایرانی به نتایج مـشابهی رسـیدند. هـمچنـین احمدلو و همکاران(۱) با بررسـی تـنش آبـی رو ی گونـه کـاجبروسیا به این نت یجه رسـیدند کـه بـا کـاهش رطوبـت سـرعتجوانهزنی کاهش یافته بود . بویداک و همکاران(۱۵) بـا بررسـی جوانه زنی روی گونه Pinus brutia نتیجه گرفتند که با افـزا یش رطوبت سرعت جوانهزنی افزا یش یافت، ز یرا رطوبـت سیـ ستم داخلی بذر را فعال نموده و باعث سرعت جوانهزنی مـیشـود . نتایج همچنین نشان داد که افزایش زمان جوانـه زنـی تـا حـدی تأثیر مثبت روی درصد جوانهزنی دارد. سـولا و همکـاران (۴۳) نیز گزارش نمود که با افزایش زمان جوانه زنی Pinus radiata، درصد جوانـه زنـی افـزا ی ش یافتـه اسـت. امـا نتـایج جـوزف وهمکاران(۲۶) برخلاف گزارش های د یگر نشان داد بـا افـزایش زمان، درصد جوانـه زنـی گونـه Cupressus atlantica کـاهشمی یابد که این ممکن است به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی باشـدکه در بذر رخ می دهد و سبب میگردد تا نتایج متفاوت شود.
با توجه به نتایج این تحق یق عوامل اکولوژیکی که ب یـشترین تأثیر را روی جوانهزنی بذر گونـه زربـین داشـته اسـت، شـیب رویشگاه م یباشد. از طرف دیگر با توجه به پایین بودن درصـدجوانهزنی این گونه (حدود ۳۰ درصد ) بهتر است برای حفظ واحیای این گونه در منطقه مورد مطالعه بذرهای از درختانی کـهدر ش یبهای کـم قـرار دارنـد، جمـعآوری شـود . در ضـمن ازآنجاکه وزن هزار دانه بالا، نشاندهنده خصوص یات بهتر بنیه بذر
و قوه نامیه بوده است، جمعآوری بذرهای درشت و دار ای قـوهنامیه بالا برای جنگل کاری و نیز نگهـداری در بانـک ژن بـرای
این گونه در این منطقه توصیه م یشود. همچنـین بـا توجـه بـه منطقه م ی تواند تا حدی در انتخاب درختان بـا بـذر سـنگینتـراینکه یک رابطه ضعیفی بین وزن هزار دانه بذر با قطـر درخـت مؤثر باشد.
وجود داشت، بنابراین جمعآوری بذر از درختان قطورتر در این

منابع مورد استفاده
۱. احمدلو، ف .، م . طبری و ب. بهتری. ۱۳۹۰. اثر تنش آبی بر برخی صـفات فیزی ولـوژیکی بـذر کـاج حلـب و کـاج بروسـیا. مجلـهزیست شناسی ایران ۲۴(۵):۷۲۸- ۷۳۶.
۲. اسپهبدی، ک.، ح. میرزایی ندوشن، م. طبری، م . اکبری نیا و ی. دهقان شورک ی. ۱۳۸۳. بررسی اثـر سـن پا یـه هـای مـادری و سـالکاشت در رویاندن بذر بارانک. مجله جنگل و صنوبر ۱۱(۴): ۵۱۹- ۵۳۸.

۳. الوانینژاد، س .، م . طبری، م . تقوایی، ک. اسپهبدی و م. حمزهپور. ۱۳۸۷. بررسی اثر محتوای رطوبتی بذر بر جوانه زنـی و بنیـ ه بـذربلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.). مجله جنگل و صنوبر ۱۶(۴): ۵۷۴- ۵۸۲.
۴. پورطوسی. ن.، م. ح. راشد محصل و ا. ایزدی دربند . ۱۳۸۷. تعیین دماها ی کارد ینـال جوانـه زنـی بـذرهای خرفـه، سـلمه و علـفخرچنگ. مجله پژوهشهای زراع ی ایران ۶(۲): ۲۵۵-۲۶۱.
۵. جزیرهای، م. ح. ۱۳۸۱. جنگلکاری در .خشکبوم انتشارات دانشگاه تهران.
۶. حسینی. س. م. ۱۳۷۹. تعیین توان اکولوژیک رو یشگاههای سوزنی برگان بومی شمال ایران. رساله دکتر ی، دانشکده منـابع طبی عـی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۶۳ ص.
۷. زارع، ح. ۱۳۸۱. گونه های بومی و غیر بومی سوزنی برگ در ای .ران انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران.
۸. سعیدی. م.، ع . احمدی، ک . پوستینی و م. ر. جهانسوز. ۱۳۸۶. ارزیابی ویژگ یهای جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف گنـدم در شـرایط تنش اسمز ی و همبستگی آنها با سرعت سبز شدن و مقاومت به خشکی در شرایط مزرعهای. مجله علـوم و فنـون کـشاورزی ومنابع طبیعی ۱۱(۱):۲۸۱-۲۹۳.
۹. طبـری کوچـک سـرایی، م. و م. ارضـ یی پـور. ۱۳۸۸. بررسـی اثـر کـاهش رطوبـت بـذر بـر وی ژگـیاهـ ی جوانـه زنـی بلنـدمازو
(Quercus astaneifolia C.A.Meyer.). مجله جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیع ی ایران) ۶۲(۳):۲۸۹- ۲۹۹.
۱۰. نجفی، ف.، ک. اسپهبدی و م. قربانلی. ۱۳۸۶. تأثیر رویشگاه و مورفولوژ ی پایه های مادر ی رو ی برخ ی خصوصیات فیزیولوژی بذر افرا پلت. مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی ۷۷: ۱۴۹- ۱۵۴.
۱۱. هلم لامپر. ۱۳۸۶. تکنولوژی بذر. انتشارات دانشگاه تهران.
.21 Akbari, GH. A., M. Ghasemi Pirbalouti, M. NajafAbadi Farhani and M. Shahverdi. 2004. Effect of harvesting time on soybean seed germination and Vigor. Agronomy 6: 9-18.
.31 Ashton, M. and B. Larson. 1996. Germination and seedling growth of Quercus (section Erythrobalanus) across openings in a mixed- deciduous forest of southern New England. Forest Ecology and Management 80(1-3):
81-94.
.41 Baskin, J. M. 1989. Temperature requirements for after ripening in seeds of nine winter annuals. Weed Research
26: 375-380.
.51 Boydak, M., H. Duruk, F. Tulku and M. Alikoulu. 2003. Effects of Water Stress on Germination in Six Provenances of Pinus brutia Seeds from Different Bioclimatic Zones in Turkey. Agriculture and Forestry 27: 91-97.
.61 Copeland, L. O. and M. B. Donald. 1995. Seed Science and Technology. 3rd ed., Chapman and Hall, New York and Londan.
.71 Cordazzo, C. V. 2002. Effect of seed mass on germination and growth three dominant specie in Southern Brazilian
coastal dunes. Brazilian Biology 62: 427- 435.
۷۳
.81 Delouche, J. C. 1980. Environment effect on seed development and seed quality. Horticulture Science 15(6): 13-18. 19. Despland, E. and G. Houle. 1997. Aspect influences cone abundance within the crown of Pinus banksiana Lamb.
Trees at the limit of the species distribution in northern Québec (Canada). Ecoscience 4: 521-525.
.02 Draper, S. R. 1985. International Rules for seed testing. Seed Science and Technology 13: 342- 343.
.12 Durgapal, A., A. Pandey and L. M. S. Palni. 2002. The use of rhizosphere soil for improved establishment of conifers at nursery stage for application in plantation programmers. Sustainable Forestry 15(3): 57-73.
.22 Farooq, M., S. M. Barsa and A. Wahid. 2006. Priming of field-sown Rice seed enhances germination, seedling establishment, allometry and yield. Plant Growth Regulation 49: 285-294.
.32 Friday, J. B. 2000. Seed Technology for Forestry in Hawaii. Cooperative Extension Service 3(4): 24- 30.
.42 Gharineh, M. H., A. Bakhshandeh and K. Ghasemi- Golezani. 2004. Vigor and seed germination of wheat cultivar in Khuzestan environmental condition. Agriculture 27: 65- 76.
.52 Gonzalez, A., A. Schneiter, N. R. Riveland and B. Jonson. 1994. Response of hybrid and open pollinated safflower to plant population. Agronomy 86(6):1070-1079.
.62 Gozef, L., R. Zamola and M. Hoder. 2004. Applying plant facilitation to forest restoration. Ecological Applying 14(3): 1128-1139
.72 Hoog, D. B., S. C. Gregory and T. Boekhout. 1993. Needle browning and dieback of Scots Pine in northern Britain. Sustainable Forestry 14(1): 13-27
.82 ISTA. 1993. International rules for seed testing. Seed Science and Technology 21: 211- 288.
.92 Jayasankar, S. 1998. Evaluation of provenances for seedling attributes in Teak (Tectona grandis INN.F.). Silvae Genetica 48: 3-4.
.03 Jurkis, V. 2005. Eucalypt decline in Australia and a general concept of tree decline and dieback. Forest Ecology and Management 2(15): 1-20.
.13 Karlik, J. 2003. Cypress tree problems. Environmental Horticulture. Environmental Science 661: 622- 628.
.23 Kevin, J. and R. Andrew. 2001. Seed aging, delayed germination and reduced competitive ability in Bromus tectorum. Plant Ecology 155: 237- 243.
.33 Khan, M. L. 2003. Affect of seed mass on seedling success in Artocarpus heterophyllus L. a tropical tree species of north- east India. Acta Oecologia 25: 103- 110.
.43 Lopez, M., J. M. Humara, A. Casares and J. Majada. 2000. The effect of temperature and water stress on laboratory germination of Eucalyptus globulus Labill. Seeds of different sizes. Annals of Forest Science 57(3): 245-250 35. McKell, C. M. 1972. Seedling vigor and seedling establishment. PP. 76-87. In: Younger V. B. and C. M. McKell (Eds.), The Biology and Utilization of Grasses. Academic Press, USA.
.63 Miller, G. L. E. 1993. Forage and grain yields of wheat and triticale affected by forage management practices. Crop Science 33: 1070-1077.
.73 Neophytou, CH., G. Palli, A. Douvani and F. A. Aravanopoulos. 2007. Morphological differentiation and hybridization between Quercus alnifolia Poech and Quercus coccifera L. (Fagaceae) in Cyprus. Silvae Genetica 56: 1-7
.83 Panwer, P. and S. D. Bhardwaj. 2005. Handbook of Practical Forestry. Agrobios, INDIA.
.93 Ping, L. and M. Fing. 2005. Progress and Prospects in research of an exotic invasive species. Eupatorium adenophorum Spreng. Plant Ecology 29(6): 1029- 1037
.04 Pollock, B. M. and E. E. Roos. 1992. Seed and seedling vigor in relation of crop growth and yield. Plant Growth Regulation 11: 249- 255
.14 Richard, H. W. 1991. Water potential and embryonic axis viability in recalcitrant seeds of Quercus rubra. Annals of Botany 67: 43-49
.24 Rawat, B. S., C. M. Sharma and S. Gairola. 2008. Variability in Cone and Seed Characteristics and Germination Behaviour in Various provenances of Himalayan Cypress (Cupressus torulosa Don). The Indian Forester 134 (11): 199- 215.
.34 Solla-Gullón, F., M. Santalla, C. Pérez-Cruzado, A. Merino and R. Rodríguez-Soalleiro. 2008. Response of Pinus radiata seedlings to application of mixed wood-bark ash at planting in a temperate region: Nutrition and growth. Forest Ecology and Management 255(11): 3873-3884.
.44 Tilki, F. and C. U. Alptekin. 2005. Variation in acorn characteristics in provenances of Quercus aucheri Jaub, et Spach and provenance, temperature and storage effects on acorn germination. Seed
Sceince and Technology 33: 441- 447.


دیدگاهتان را بنویسید