مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد J Nurs Edu-v3n3p50-en-1

بهمن ۷, ۱۳۹۶
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی – علیرضا قریب
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: فرشته حیدری
طراح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و مامایی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 3 شماره 3 (پیاپی 9) پاییز 1393، 58-50 مقایسه مؤلفه ه ای روان شناختی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در پرستاران شیفت ثابت و متغیر

منصور بیرامی1، یزدان موحدی2، اصغر عبهری3

چکیده

مقدمه: کار شیفتی پیامدهای فیزیولوژیک و روانشناختی زیادی را به دنبـال دارد و مـی توانـد عـوارض متعـدد را بـرایپرستاران در پی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه مؤلفههای روانشناختی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در پرستارانبا شیفت کاری متغیر و پرستاران با شیفت کاری ثابت انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع طرح های مقطعی- مقایس ه ای بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیـق شـامل کلیـه پرستاران بیمارستانهای شهر تبریز در سال 1392 بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و تعداد نمونه در این تحقیـق80 نفر برای هر گروه برآورد شد. جهت جم عآوری اطلاعات از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیـگ و مؤلفـههـ ای روانشـناختی کیفیت زندگی استفاده شد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یافتهها: اطلاعات جمعآوری شده به کمک روشهای آماری توصـیفی میـانگین و انحـراف معیـار و روش هـا ی آمـاریاستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در مؤلفههای محدودیت ایفای نقش به دلایل عاطفی، شـادابی ونشاط و سلامت روان بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشـت (01/0<p)؛ امـا در عملکـرد اجتمـاعی بـین دو گـروه تفـاوتمعناداری پیدا نشد (05/0>p).
نتیجهگیری: نتایج نشان داد که پرسـتاران بـا شـیفت کـاری ثابـت میـزان کیفیـت زنـدگی بهتـری را در مؤلفـههـ ای روانشناختی نسبت به پرستاران با شیفت کاری متغیر گزارش کردند و این امر تلویحات مهمی را برای مـس ؤولین ذیـربط در پـیدارد.

کلید واژه ها: خواب، فیزیولوژی، شغل، پرستار

تاریخ دریافت: 1/2/1393 تاریخ پذیرش: 1/7/1393

– استاد گروه روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
– دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسؤول)
[email protected] :پست الکترونیکی
– کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

یکی از مهمترین حوز ههای توسعه پایـدار سـلامتیدر جوامع بشری، بخش بهداشت و درمان است که ارتبـاطمستقیمی با سلامت انسا نها دارد و وظیفه خطیـر حفـظ واعـاده سـلامتی را بـه جامعـه انـسانی بـه عهـده دارد. در سازمانهای رقابتی امروز، فقط سازمانهایی قادر به ادامـهحیات هستند که کارآیی خود را ارتقا دهند. لـذا لازم اسـتبیمارستان، به عنوان یکی از ایـن نـوع سـازمانهـ ا جهـتارتقای کارآیی خود، وضعیت سـلامت روانـی کارکنـان بـهویژه کـادر پرسـتاری را مـورد توجـه قـرار دهـد. در واقـعسلامت روانی عبارت است از رفتار موزون و هماهنـگ بـاجامعه، شناخت و پذیرش واقعی تهـ ای اجتمـاعی و قـدرتسازگاری با آنهـا و ارضـای نیازهـای خویـشتن بـه طـورمتعادل (1). با پیشرفت صنعت، کار شاغلین نیز به صـورتنوبت کاری در حال افزایش است. از پیامدهای مهم نوبـتکار می توان بـه کـاهش هوشـیاری و توجـه در طـول روزاشاره کرد . به دنبال کاهش توجه و هوشیاری طی فعالیـتروزانه، خسارات و صدمات مـالی و جـانی زیـادی از جملـهصدمات جانی در حین کار در کارخانهها، تصا دفات جاد های و کاهش کیفیت تولیدات بـه بـار مـی آیـد (2). مـشکلاتمربوط به سلامت نوبت کاران دلیل شایعی برای رها کردنکار در این گونه افراد می باشد. در یک مطالعـه نـشان دادهشد که بیش از نیمـی از نوبـت کـاران بـه دلیـل شـکایاتجسمانی در ابتدای امر، کار خود را رها کرده و بـرای حـلمشکلات خود به درمان دارویی روی آوردند (3).
کار شـیفتی و چرخـشی موجـب اخـتلال در چرخـهخواب و بیـداری مـی شـود کـه پیامـدهای فیزیولوژیـک وروانشناختی زیادی را به دنبال دارد. هنگامی کـه سیـستمسازگاری بدن دچار اختلال می گردد چرخه روزانه گسیختهمی شود، بدن متحمل تغییرات مهمی می گـردد و خـواب رادچار اشکال می کند که اکثریت شب کاران از آن شـکایتدارند. آنان در طی روز نیـز بـه دلیـل روشـنایی و وظـایف روزمـره در خانـه قـادر بـه خوابیـدن نیـستند و اخـتلالات گوارشی، قلبی، مشکلات زناشویی و تند مزاجی را گـزارشمی کنند (4).
گزمن گزارش داد که کـار شـیفتی امـری ضـروریاست، اما برای آنان که اشتغال بـه ایـن نـوع کارهـا دارنـدضررهایی به دنبال دارد. افرادی که در نوبتهـ ای عـصر و شب (متغیر) کار می کنند بیشتر از پرسـتاران روزکـار دچـارامراض مختلف می شوند، زیرا ساعات کاری غیرمعمول بـرریتم فیزیولوژیکی شان و جسم و روان آنها اثر می گـذارد .
هرچند که امروزه نوبت کاری امری ضروری است اما برایآنهایی که مشغول به این نوع کارها هستند ضـررهایی رابه دنبال دارد. افرادی که در نوبتهای عـصر و شـب کـارمی کنند بیشتر از روزکاران دچار امراض مختلف مـی شـوندزیرا ساعات کار غیرمعمول بـر ریـتم فیزیولـوژیکی شـان وجسم و روان آن ها اثر می گذارد (5).
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد نوبـت کـاری باعث اختلالات ی در چرخه طبیعی بدن می شود. بـ ه عنـوانمثال نوبت کاری می تواند موجب به هم خـوردگی مـزاج وسوء تغذ یه شـود . بـه نـسبت سـایر بخـش هـای اسـتخدامعمومی در صد بیشتری از کارمندان سرو یس های بهداشت ی شیفت کار یا شب کار هستند . بیمارستانهـا کـ ه ب یـشترین میزان اسـتخدام در زمینـه مراقبـت هـای بهداشـتی دارنـدکارمندان شب کار بیشتری به نسبت بقیه صنا یع اسـتخداممی کنند. پرستاران بزرگتر ین گروه مراقبت هـای بهداشـتی هستند و نیز بزرگتر ین گروهی هستند که شب کار می کنند (6). یک مطالعـه سـی ماهـه روی شـیفت کـاری، توسـطانستیتو مل ی امن یت و بهداشت شـغلی انجـام شـد. در ا یـن بررسـی، بـه وسـیله پرسـشنامه 1200 نفـر از پرسـتاران و 1200 نفر از پردازشگران غذا را بـه منظـور ارز یـابی نتـا یج بهداشتی ش یفت کاری در نظر گرفتند. آنهـا دریافتنـد کـه پرستاران دارا ی ش یفت چرخش ی زمان بیماری ب یـشتری بـهنسبت پرستاران با شیفت ثابت دارند. همچنین پرستاران بـاشیفت چرخش ی دلا یل شد یدتری بـرای غیبـت از کـ ار بـهنسبت پرستاران با شیفت ثابت دارند (7). در تحق یق د یگـرکه برروی 60 دانشجو ی پرسـتاری در طـول 15 مـاه اولشیفت کاری آنها انجام شد نشان داده شد که ش یفتهای کاری اثرات ک املاً منفی بـرروی سـلا مت روحـ ی و روانـی آنها گذاشته است (8). همچنین مطالعات فیزیولوژیک نیز از رابطه بین کار ش یفتی و بیمار ی هـای گوارشـی حما یـ ت می کنند. مکان یـسم هـای ف یزیولوژیـک ، شـب کـاری را بـهاختلال عمل کرد س یستم گوارش ی ارتباط میدهند و ر یـسک بیماری را افزایش می دهنـد . در مطالعـهای کـ ه مـارتین وهمکارانش انجام دادند بـه ایـ ن نت یجـه رسـیدند کـ ه کـ ار شیفتی ریسک زخم معده را دو برابر میکند (9).
نوبت کاری و افرادی که در نوبـتهـ ای شـب کـارمی کننـد لازم اسـت و اثـرات منفـی شـب کـاری موجـبنخواهد شد که این گونه کارها تعطیل شوند و یا مـردم بـهاین گونه مشاغل روی نیاورند زیرا که جوامع بـرای بقـاء وپیشرفت خود به آنها نیاز دارند. بیشتر مطالعات انجام شدهبرروی تأثیرات نوبت کـاری بـر حـوادث شـغلی از طریـقخواب آلودگی، کم شدن میـزان توجـه و تـأثیر بـر چرخـهشبانه روزی بوده است. تا جایی که در یکـی دو دهـه قبـلگفته می شد که اطلاعات ما درباره تأثیر شیفت کاری متغیر در رفتار شغلی، سلامت عـاطفی و جـسمی، فعالیـتهـ ای اجتماعی و زندگی خانوادگی نـاچیز اسـت و نوبـت کـاریهنوز کاملا ً مورد توجه قرار نگرفته است و بیشتر اطلاعـاتما در مورد نوبت کاری از طریق پژوهشهـ ای کـشورهایاروپایی است . با وجود تأثیرات منفی شب کاری عـلاو
ه بـراین که تعداد شب کاران، کم نشده است بلکه بنا به دلایلگوناگونی بر تعداد شب کاران و تنوع کارهای شبانه افزودهمی شود و افراد بیشتری متقاضی کار در شیفتهای عصر وشب می شوند و خانوادهها نیز به نوعی بنا به شرایط با ایـنپدیده کنار می آیند. با توجه به مباحث نظری فـوق و از آنجا که تابحال مطالعهای در زمینه مؤلفههای روانشـناختی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در پرستاران انجـام نـشدهاست، هدف پژوهش حاضر مقایسه مؤلفه های روانشناختی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در پرستاران با شیفتهای کاری متغیر و پرستاران با شیفت های کاری ثابت بود.

روش مطالعه

پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی- مقایـسهای میباشد. جامعه آمار ی ا ین پژوهش، کلیه پرستاران شـاغلدر بیمارستانهای شهر تبریـز در سـال 1392 بودنـد، کـ ه براساس نمون هگیری تصادفی سـاده، انتخـاب شـدند. کـ ل نمونه دربرگ یرنده 160 شر کتکننده (هر گروه 80 نفـر) بـادامنه سنی 22 تا 45 سال بودند.
N × t2 × p × q 300 (3,8416) (0,25) 288,12
201168-7814

n =N × d2 + t2 × p × q = 300 (0,0025) (3,8416) (0,25) = 1,71 =168
N: پرستاران 5 بیمارستان دولتی شامل تقریباً 300 نفر
T: درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P: نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
p-1) :q) d: درجه اصمینان
معیارهای و رود به پژوهش عبارت بودنـد از: متأهـلبودن و حداقل 2 سال قبل ازدواج کرده باشند و مع ی ارهـای خروج از پژوهش عبارت بودند از: عـدم موافقـت آزمـودنیبـرای شـرکت در پـژوهش کـه در ایـن مـورد 17 نفـر از آزمـودنی هـا کنـار گذاشـته شـد. منظـور از شـیفت ثابـت پرستارانی بودند که به صـورت ثابـت در طـی هفتـه فقـطساعات خاصی را به مدت 8 ساعت مشغول به کـار بودنـد،اما پرستاران شیفت متغیر آنهایی بودنـد کـه بـه صـورتساعات گردشی مشغول به کار بودند که آنها نیز 8 ساعتبه کار اشتغال داشتند یعنی حداقل سـه شـب در مـاه کـار،علاوه بر شیفتهای روز یا عصر، تماس با این نحـوه کـارشامل هیچ تا بیش از 30 سال می شد.
به منظور انتخاب نمونـه و اجـرای پرسـشنامه هـای پژوهش، به 5 بیمارستان دولتی شهر تبریز مراجعه شد. بعد از اخـذ موافق ت مـسؤ ولین بیمارس تان هـا جه ت اج رای پرسشنامهها برای رعایت اصـول اخلاقـی، قبـل از اجـرای پرس شنامهه ا، پژوه شگر در م ورد اه داف پ ژوهش ب اپرستاران شاغل در آن بیمارسـتان هـا صـحبت و رضـایت آنها را جلب کـ رده و ب عـد از کـسب رضـایت آگاهانـه بـه سؤالات آنها در زمینه مرتبط با پژوهش طی یـک جلـسهپاسخ داد ه شد . همچنین نرمال بودن مشاهدات بـا آزمـونکالموگراف اسمیرنوف بررسی گردید. ضمن این که در اینپژوهش مشاهده گمشده وجود نداشت.
ابزار
الف) پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی: که شاملاطلاعاتی همچون سن، جنس، مدت ازدواج، سابقه کاری ومحل خدمت بود.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب) پرس شنامه مؤلف ه ه ای روانش ناختی کیفی ت زندگی مرتبط با سلامت: ایـن پرسـشنامه بـرای مـصارفیچون کار بـالینی، ارزیـابی سیاسـت هـای بهداشـتی و نیـزتحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارآیی خـود را ثابـتکرده است . این مقیـاس در سـال 1992 در کـشور آمریکـاطراحی شد و اعتبـار و پایـایی آن در گـروههـ ای مختلـفبیماران مورد بررسی قرار گرفته است. مفاهیمی که توسـطاین پرسشنامه سنجیده می شود، اختصاص به سن، گروه یاسن خاصی ندارد. هدف از طـرح ایـن پرسـشنامه، ارزیـابیحالت سـلامت از وضـعیت جـسمانی اسـت. تحلیـلهـایروان سنجی نشان داده است که این پرسشنامه ابزاری پایـابوده و ضـمن قابلیـت کـاربرد در فرهنـگ هـای مختلـف، توانایی تفکیک بـین گـروههـ ای مختلـف براسـاس سـن، جنس، وضعیت اقتصادی – اجتماعی، ناحیه جغرافیایی و نیز وضعیت بالینی را داراست. پرسـشنامه حاضـر دارای چهـارمؤلفه محدودیت ایفای نقش به دلایل عـاطفی، شـادابی ونشاط، سلامت روان و عملکرد اجتماعی می باشد. روایـی وپایایی این پرسشنامه توسط منتظری و همکارانش در سال1384 بررسی شده است، که در حـد مطلـوب بـوده اسـت
(حداقل ضرایب استاندارد پایایی در محدوده 77/0 تـا 9/0)
(10). همچنـین در پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از آلفـای کرونباخ پایایی 81/0 به دست آمد.
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
بـرا ی تحلیـل داده هـای پـژوهش از شـاخص هـا و روشهای آمار ی شامل م یـانگین، انحـراف معیـ ار و روشتحلیل وار یانس چند متغیری استفاده شد. داد هها حاصـل ازمتغیرهای مورد مطالعه از طریق نرمافزار SPSS v.19 و با استفاده از روشهای آمـار توصـیفی و اسـتنباطی مـوردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر ابتـدااز آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و بعد از آنپیش فرض های تحلیل واریانس و سپس از تحلیل واریانسچند متغیره استفاده گردید. در جدول شـماره 1 میـانگین وانحراف معیار داده های پژوهش نشان داده شده است.
قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریـانسچندمتغیری، پیش فرض همگنی واریانسها با آزمون لـونمورد بررسی قـرار گرفـت. براسـاس نتـایج، پـیش فـرضهمگنی واریان سها در متغیرهای مورد بررسی هر دو گـروهتأیید شد . این آزمون برای هـیچ کـدام از متغیرهـا معنـا دار نبود. همچنین برای بررسی فرض همگنی کوواریانسها ازآزمون باکس استفاده شـد و نتـایج نـشان داد کـه تفـاوتکوواریـانس هـا معنـادار نیـست و در نتیجـه پـیش فـرض همگنی کوواریانس ها برقرار است.

نتایج نشان داد بین شـرکتکننـدگان مـرد و زن درمتغیر سلامت روان در دو گروه پرستاران بـا شـیفت متغیـر(912/0=χ2=0/987 ، p) و پرســتاران بــا شــیفت ثابــت
(219/0=χ2=4/424 ، p) تفاوت معنـاداری وجـود نـدارد.
بین شرکتکنندگان مرد و زن در متغیر شادابی و نـشاط دردو گــروه پرسـ ـتاران بـ ا شـ ـیفت متغیـ ر (288/0=p ، 95/11=2χ) و پرســتاران بــا شــیفت ثابــت (616/0=p ،
13/8=2χ) تفاوت معناداری وجـود نـدارد. همچنـین بـین شرکتکنندگان مرد و زن در متغیر شـادابی و نـشاط در دوگروه پرستاران با شیفت متغیـر (279/0=χ2=8/64 ، p) و پرسـتاران بـا شـیفت ثابـت (472=χ2=5/57 ، p) تفـاوت معناداری وجود ندارد. بین شـرکتکننـدگان مـرد و زن درمتغیر شادابی و نشاط در دو گروه پرستاران با شیفت متغیـر(100/0=χ2=21/05 ، p) و پرســتاران بــا شــیفت ثابــت
(907/0=χ2=2/12 ، p) تفاوت معناداری وجود ندارد.
بین شرکتکنندگان با دامنـه سـنی 22-34 و 35-
45 در متغیرهای پژوهش در گروه پرستاران با شیفت ثابتو متغیر تفـاوت معنـا داری از نظـر آمـاری مـشاهده نـشد.
همچنین بین شرکتکنندگان در متغیرهای پـژوهش در دوگروه از نظر تأهل پرستاران با شیفت ثابت و متغیر تفـاوتمعناداری مشاهده نشد.
همان طور که در جدول شماره 3 ملاحظه مـیشـودسطوح معناداری همه آزمونها قابلیـت اسـتفاده از تحلیـلواریانس چندمتغیری (مانوا) را مجاز می شمارند. این نتـایج نشان میدهد که بین دو گروه پرستاران بـا شـیفت کـاریثابت و متغیـر حـداقل از نظـر یکـی از متغیرهـای وابـسته تفاوت معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول شماره 4 مشاهده مـی شـ ود در ابعاد محدودیت ایفای نقش به دلایل عاطفی، انـرژی وشادابی و سلامت روانی بین دو گروه پرسـتاران بـا شـیفتکاری ثابت و متغیر تفاوت معناداری وجـود داشـت. امـا درمؤلفه عملکرد اجتمـاعی بـین دو گـروه تفـاوت معنـاداریوجود نداشت.
جدول 1- آمارههای توصیفی مؤلفههای روانشناختی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (میانگین و انحراف استاندارد) مربوط بـه پرسـتاران بـا شـیفتکاری ثابت و متغیر
تعداد انحراف استاندارد میانگین مؤلفه آزمودنی ها
80
80 1/21
1/39 3/75
5/34 محدودیت ایفای نقش به دلایل عاطفی شیفت ثابت
شیفت متغیر
80
80 1/56
1/98 8/45
8/28 عملکرد اجتماعی شیفت ثابت
شیفت متغیر
80
80 2/70
2/55 13/98
12/21 انرژی و شادابی شیفت ثابت
شیفت متغیر
80
80 4/51
3/96 21/11
16/10 سلامت روانی شیفت ثابت
شیفت متغیر

جدول 2- نتایج آزمون لون برای برقراری فرض شیب رگرسیون
p Df2 Df1 F متغیرها
0/278 158 1 1/04 محدودیت ایفای نقش به دلایل عاطفی
0/121 158 1 2/91 عملکرد اجتماعی
0/326 158 1 0/970 انرژی و شادابی
0/665 158 1 0/188 سلامت روانی

جدول 3- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابسته
p F ارزش نام آزمون
0/001 32/85 0/459 اثر پیلایی
0/001 32/85 0/541 لامبدای ویلکز
0/001 32/85 0/848 اثر هلتینگ
0/001 32/85 0/848 بزرگترین ریشه خطا

جدول 4- نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره پرستاران با هدف تعیین تفاوت بین دو گروه در ابعاد جسمانی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت
p F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع پراکندگی
0/001 78/44 119/02 1 119/02 محدودیت ایفای نقش به دلایل عاطفی گروه
0/001 17/16 126/02 1 126/02 شادابی و نشاط
0/556 0/331 1/05 1 1/05 عملکرداجتماعی
0/002 55/69 1005/01 1 1005/01 سلامت روان

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که محدودیت ایفـاینقش به دلایل عاطفی، شادابی و نشاط و سلامت روان دربین پرستاران با شیفت کاری ثابت و متغیر تفاوت معناداری وجود دارد . اما عملکرد اجتماعی در این دو گروه پرسـتارانبا شیفت ثابت و متغیر معنادار نبود. بدین ترتیب پرسـتارانبا شیفت کاری ثابت از شادابی و نـشاط و سـلامت روانـی بیشتری برخوردار بودند اما محـدودیت کمتـری در ایفـاینقش به دلایل عاطفی داشتند. شواهد قابـل قبـولی وجـوددارد که پرستاران ش یفت کاری متغیر سـلامتی ک متـری را
۵۴
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

No Comments

Leave a Reply