دانلود پایان نامه

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: این مطال عه از نوع نیمه تجربی بوده که روش نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شده و 282 نفر در پـژوهششرکت داشتند . در این مطالعه که به صورت قبل و بعد انجام شده میـزان دانـش، نگـرش و رفتـار دانـشآمـوزان بـا اسـتفاده ازپرسشنامههای طراحی شده مورد آزمون قرار گرفت. طول مدت زمان برگزاری بسیج اطلاعرسانی چهـار مـاه بـوده کـه در آن از چهار روش پمفلت، بنر، پخش فیلم و برگزاری کلاسهای آموزشی استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل دادهها از آزمـون هـای آماری تی تست و منویتنی استفاده شده است.
یافتهها: میزان آگاهی، نگرش و رفتار افراد پس از برگزاری بسیج اطلاع رسـانی بـه ترتیـب 6/44، 8/11 و 6/20% رشـدداشت. بین معدل و بعد خانوار افراد با میزان آگاهی آن ها ارتباط معنـاداری مـشاهده نگردیـد (11/0>p) و (06/0>p). امـا بـین سطح سواد والدین و میزان آگاهی افراد ارتباط معناداری مشاهده شد (04/0≤p) و (02/0≤p).
نتیجهگیری: برگزاری بسیج اطلاعرسانی می تواند تغییرات مثبتی در افزایش آگاهی، نگرش و رفتار افراد ایجاد نمایـد و سبب پیشگیری از بروز بسیاری از مشکلات بهداشتی در جامعه گردد.

کلید واژه ها: بسیج اطلاع رسانی، وبا، دانش آموزان

تاریخ دریافت: 1/5/1393 تاریخ پذیرش: 13/10/1393

– دانشیار آموزش بهداشت دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
– دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران (نویسنده مسؤول)
[email protected] :پست الکترونیکی
– کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
– کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
– کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

وبا یکـی از تهدیـدات دایمـی سـلامت عمـومی درکشورهای فقیر و در حال توسعه بوده و به عنـوان یکـی ازشاخص های تو سعه اجتماعی نیز به حـساب مـی آیـد . ایـنبیمـاری بـه ویـژه در کـشورهایی کـه مـردم آن وضـعیت نامطلوبی از نظر دسترسی به آب سالم و توالـت بهداشـتیدارند یک تهدید جدی برای بهداشـت جامعـه بـه حـسابمی آید (1). عامل اغلب اپیدمی های وبا گروه سرمی O1 و O139ویبریو کلراست که از راه آب و غذای آلوده منتقـلمی شود و به صورت بالقوه می تواند سبب ایجاد اپیدمی های بزرگی در کشورهای مختلف دنیا شود (2).
روش انتقال بیماری از طریـق آب و غـذا و دسـتانآلوده است (3). علایم وبا به صورت اسهالی حاد است کـهمی تواند در عرض چند ساعت منجر به کم آبی شدید و بـهسرعت پیش رونده و باعث مرگ شود (4).
بیماری وبا در اکثر نقاط جهان گزارش شده است درسال 2012 چهل و هشت کشور بیماری را گزارش نمودند.
تعداد موارد گزارش شده 245393 نفر بوده که 3034 موردآن منجر به فوت شده است (5). بیماری وبا در ایـران نیـزیک بیماری بومی محسوب می شود و هر سـاله تعـدادی ازآن در برخی از مناطق کشور گزارش می شود تعـداد مـواردگزارش شـده در سـال گذشـته طبـق گزارشـات سـازمانبهداشت جهانی 53 مورد بوده است (5).
بسیج اطلاعرسانی به مجموعـهای از فعالیـتهـای اطلاعرسانی، ارتباطی و آموزشی بـا اسـتفاده از ترکیبـی ازکانال های متعدد و متنوع اطلاعرسانی گفته می شود که به منظور انتقال پیامهای مورد نظر بـه جمعیتـی مـشخص دریک دوره زمانی معین و محدود و در راستای اهداف برنامهبه کار گرفته می شود (6). بسیج اطلاعرسانی می توانـد بـهکمک انواع رسانهها انجام شود و قصد دارد به افراد جامعـهدرباره خطـرات رفتارهـای مغـایر بـا سـلامت و چگـونگیاجتناب یا کاهش اثرات مخرب آنها اطـلاعرسـانی نمایـد (7). کاربرد بسیج اطلاعرسانی برای ارتقای سـطح آگـاهیجامعه در زمینـههـ ای مختلـف سـلامت عمـومی اسـت ازنمونههای مهم تأثیرگذار آن می توان به ممنوعیـت سـیگارکشیدن و ترک سیگار در جوامع مختلف اشاره کرد. توجـهبه رویکردهای آموزش تدریجی در ترغیب و تشویق جامعهبرای ترک رفتارهای مخـاطرهآمیـز در ارتبـاط بـا سـلامت
١٢
روزبه روز در حال افزایش است و از جمله اجزای عمـده درانواع راهبردهای مداخلهای بـه شـمار مـی رود (8). Bal وهمکـارانش مطالعـه ای را در خـصوص مبـارزه بـا سـیگار کشیدن با استفاده از بسیج اطـلاعرسـانی بـا هـدف تغییـرنگرش و رفتار افراد انجام دادند (9). همچنـین در مطالعـهدیگــری کــه توســطPalmgreen و همکــارانش در خصوص تأثیر بسیج اطلاعرسـانی از طریـق رسـانه بـرایکاهش مصرف و ترک ماری جوانـا در جوانـان انجـام شـدآنها دریافتنـد کـه تـأثیر بـسیج اطـلاعرسـانی از طریـقرسانههای جمعی در انجام برنامههای بهداشـت عمـومی وارتقای آن حایز اهمیت و چشمگیر می باشد (10).
شهرستان سـروآباد بـا دارا بـودن پنجـاه هـزار نفـرجمعیت در استان کردستان یکی از نواحی است که هر چند سال یک بار شاهد بـروز مـواردی از اپیـدمی بیمـاری وبـامی باشد این شهرستان به دلیل هم مرز بـودن روسـتاهایآن با کشور عراق و کوهستانی بـودن منطقـه و مـشکلاتآب آشامیدنی و سیستم جمـعآوری فاضـلاب در طـول دهسال گذشته سه بار دستخوش بروز اپیدمی وبا شده اسـت.
آخرین مورد آن مربوط به سال 1391 بوده که 12 مورد بهاین بیماری مبتلا شدند . اما خوشبختانه موارد مـرگ ناشـیاز بیماری گزارش نشده است. با توجه به موارد فوق و نیـزاین نکت ه که تاکنون مطالعـهای در ایـن زمینـه در منطقـهمذبور انجام نشده و در انجام آموزش هـای صـورت گرفتـهنی ز فق ط از روش س خنرانی یکنواخ ت اس تفاده ش ده و ترکیبی از روشها و رسانههای آموزشی در آموزش استفادهنشده است لذا مطالعه حاضر بـا هـدف بررسـی اثربخـشی بسیج اطلاعرسانی پیشگیری از بیماری وبا در دانشآموزان مقطع متوسطه در روستاهای مرزی شهرستان که بیشترین
میزان بروز و خطر ابتلا به بیماری را داشتهاند، انجـام شـد.
هدف از انتخاب دانش آموزان به عنوان جامعه آمـاری بـروزبیشتر بیماری در اماکن جمعی از جمله مـدارس بـوده و درضمن استفاده از دانشآموزان به عنوان پل ارتباطی جهـتانتقال اطلاعات به محیط خانواده و جامعه بوده است.

روش مطالعه

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی و از نوع قبـلو بعد میباشد که در آن بسیج اطلاعرسـانی پیـشگیری ازبیماری وبا در تمـام مـدارس مقطـع متوسـطه روسـتاهای
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مرزی شهرستان سروآباد برگزار گردیـد. تعـداد مـدارس دومدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه بود و کلیـه 282 نفـرمحصل شاغل بـه تحـصیل در ایـن مـدارس بـه صـورتسرشماری در مطالعه شرکت نمودند. معیار ورود به مطالعـهشرکت داوطلبانه و علاقه مندی افراد بـه دریافـت آمـوزشبوده است و معیار خـروج از مطالعـه عـدم تمایـل افـراد وانصراف از شرکت در کلاسهای آموزشی و غیبت بیش ازدو جلسه در کلاسهای آموزشـی و اکـران فـیلمهـا بـودهاست.
مدت زمان برگزاری بسیج اطلاعرسـانی چهـار مـاهبوده که از ابتدای بهمن ماه سال 1391 شر وع و تـا پایـاناردیبهشت ماه سال 1392 ادامه پیـدا کـرد. در ایـن بـسیجاطلاعرسانی از چهار روش استفاده گردیـد کـه شـامل: 1- بن ر طراح ی ش ده وزارت بهداش ت و درم ان و آم وزش پزشکی در خصوص پیشگیری از بیماری وبا که در معرضدید دانشآموزان و در داخل حیاط مدرسه نصب گردید. 2- پمفلت طراحی شـده مـدیریت پیـشگیری از بیمـاری هـای واگیر وزارتخانه کـه در میـان همـه دانـشآمـوزان توزیـعگردید. 3- دو فیلم آموزشی که یکی از آنها در خـصوصبیمـاری و علای م آن و ف یلم دیگ ر در خ صوص نح وهسالم سازی سبزیجات و میوه جات و راههـای پیـشگیری ازبیماری که با پروژکتور در محیط هر کلاس دو بار نمـایشداده شد . 4- آموزش توسط کارشناسان بهداشتی در قالـبدو جلسه دو ساعته، که یک جلسه آن به صورت سخنرانی در خصوص شرح کامل بیماری، راههـای انتقـال، راههـای پیشگیری و درمان آن بوده و یـک جلـسه آن بـه صـورتپرسش و پاسـخ در خـصوص ابهامـات و سـؤالاتی کـه درذهن دانش آموزان جامانده و مرور نکات مهـم انجـام شـدهاست. ابزار جم عآوری اطلاعات پرسـشنامه محقـق سـاختهبود که روایـی صـوری و محتـوایی آن توسـط گروهـی ازمتخصصان رشت ههای مربوطه تأیید گردیده و اعتبار آن بـا آلفا کرونباخ حداقل 8/0 برای هـر زیرمقیـاس مـورد تأییـدقرار گرفت . پرسشنامه دارای 36 س ؤال و در چهـار قـسمتبود که شامل اطلاعات دموگرافیک و سؤالات مربـوط بـهآگاهی، نگرش و رفتار افراد بـود . قبـل از برگـزاری بـسیج اطلاعرسانی از تمامی افـراد شـرکتکننـده پـیش آزمـونگرفته شده و یک ماه بعـد از اتمـام آمـوزش پـس آزمـونبرگزار گردید.
١٣
جهت تجزیـه و تحلیـل داد ه هـا از نـرم افـزار آمـاریSPSS v.20 استفاده شد و مقایسه میانگینها با اسـتفادهاز آزمونهای آماری من ویتینی و تیتست مورد بررسی قـرارگرفتند. برای انجام این مطالعه موافقـت آمـوزش و پـرورشمنطقه، مدیران مدارس و اولیای دانشآموزان نیز کسب شـد .
در ضمن با توجه به کدگذاری هر پرسشنامه محرمانه بـودناطلاعات دریافتی از دانش آموزان رعایت گردید.

یافتهها
از 282 نفر دانش آموز شرک تکننده در ایـن مطالعـه 95 نفـر آن هـا پـسر (5/33%) و 187 نفـر دختـر (5/66%) بودند. میانگین سنی آنهـا (05/1 ±8/15)، میـانگین بعـدخانوار (84/1±9/5) و میانگین معدلـشان (12/2±67/15) بود. در خصوص سطح سواد والدین دانـشآمـوزان درصـد
کمی از آنان دارای سـواد دیـپلم و بـالاتر از دیـپلم بودنـد. بی شترین ج ذابیت رس انه ه ای اس تفاده ش ده در ب سیج اطلاعرسانی برای دانشآموزان شـرکتکننـده بـه ترتیـبشامل فیلم آموزشی، آموزش توسط کارشناسان بهداشـتی،پمفلت و بنر بوده است.
در این مطالعه فراوانی تک تـک سـؤالات مربـوط بـهآگاهی، نگرش و رفتار دانشآموزان مورد سنجش قرار گرفـت(جداول شماره 3-1) که با توجه به نتایج به دست آمده میزان آگاهی، نگرش و رفتار دانشآموزان در قبل از برگزاری بـسیجاطلاعرسـانی بـا بعـد از آن بـه ترتیـب بـه مقـدار (6/44%)،
(8/11%)، (6/20%) رشد داشته است (جدول شماره 4).
بین معدل دانشآموزان با میزان آگـاهی، نگـرش ورفتار و همچنین بین بعد خـانوار آنهـا بـا میـزان آگـاهی،نگرش و رفتارشان نیز ارتباط معنـاداری مـشاهده نگردیـد(جدول شماره 5). همچنین بین سطح سواد پـدر و مـادر ومی زان آگ اهی اف راد ارتب اط معن اداری م شاهده گردی د (01/0≤p) و (02/0≤p).
نتایج به دست آمده در این مطالعه بیـانگر آن اسـتکه بـین آگـاهی افـراد در قبـل و بعـد از برگـزاری بـسیجاطلاعرسانی ارتباط معن اداری مشاهده گردیـد (00/0≤p) و همچنین بـین رفتـار دانـشآمـوزان نیـز در قبـل و بعـد ازبرگزاری بسیج اطـلاعرسـانی ارتبـاط معنـاداری مـشاهدهگردید (03/0≤p) اما در خصوص نگرش آنهـا در قبـل وبعد از مداخله ارتباط معنادار نبود (06/0>p).
در این مطالعه (2/48%) از دانشآمـوزان اسـتفاده ازبسیج اطلاعرسانی را روشی مناسب برای انتقال اطلاعـاتمی دانـستند (5/44%). اسـتفاده از بـسیج اطـلاعرسـانی را روش کافی و کامل به شمار نمی آوردند و (3/7%) مخـالف استفاده از چنین روشی در انتقال پیام ها و اطلاعات بودند. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاکی از آن است کهدان ش آم وزان از می ان چه ار روش اس تفاده ش ده در ب سیج اطلاعرسانی، مفیدتری ن و تأثیرگذارترین روش را بر یادگیریـشانبه ترتیب فـیلم آموزشـی (2/49%)، آمـوزش چهـره بـه چهـره(4/29%)، بنر (2/11%) و پمفلت (2/10%) عنوان کردند.
جدول 1- مقایسه فراوانی پاسخ دانش آموزان به سؤالات سنجش آگاهی قبل و بعد از برگزاری بسیج اطلاع رسانی
بعد از آموزش قبل از آموزش
اشتباه نمی دانم صحیح اشتباه نمی دانم صحیح %7 %11 %82 %8 %29 %63 علایم بیماری وبا
%47 %12 %41 %26 %42 %32 خصوصیات اسهال در بیماران وبایی
%4 %6 %90 %5 %12 %83 راه های انتقال بیماری وبا
%48 %4 %48 %50 %7 %43 طریقه سالم سازی آب آشامیدنی
%47 %9 %44 %51 %10 %39 عوامل مؤثر در ابتلا به بیماری وبا
%20 %9 %71 %27 %15 %58 نحوه برخورد با یک مریض اسهالی شدید
%13 %14 %73 %16 %41 %43 نحوه درمان بیماری وبا
%36 %7 %57 %43 %24 %33 روش های صحیح سالمسازی سبزیجات
%29 %21 %50 %33 %28 %39 مواردی که در پیشگیری از بیماری وبا نقشی ندارند
%25 %22 %53 %33 %38 %29 مواردی که در ابتلا به بیماری وبا نقشی ندارند
%31 %12 %57 %38 %23 %39 بیماری وبا در کدامیک از فصول سال شایع است
%64 %23 %13 %37 %59 %4 میزان پودر پرکلرین مورد نیاز جهت گندزدایی سبزیجات
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2- فراوانی پاسخ دانش آموزان به سؤالات سنجش نگرش در بسیج اطلاع رسانی بیماری وبا
بعد از آموزش قبل از آموزش
بسیار مخالفم مخالفم نظری
ندارم موافقم بسیار موافقم بسیار مخالفم مخالفم نظری
ندارم موافقم بسیار موافقم %17 %26 %22 %19 %16 %14 %22 %25 %22 %17 من آدم قوی هستم و به بیماری وبا مبتلا نمی شوم.
%38 %42 %16 %2 %2 %28 %47 %20 %4 %1 بیماری وبا مختص افراد پیر و کودکان میباشد.
%8 %11 %17 %28 %36 %5 %13 %29 %34 %19 من معتقدم بیماری وبا در صورت عدم درمان می تواند کشنده باشد.
%57 %33 %6 %2 %2 %30 %48 %14 %7 %1 به نظر من نقش آب و سبزیجات در انتقال بیماری وبا چندان مهم نیست.
%29 %40 %20 %9 %2 %16 %35 %34 %12 %3 به نظر من شانس انتقال بیماری وبا از یک فرد به فرد دیگر خیلی کم است.
%52 %32 %8 %4 %4 %41 %36 %12 %5 %4 افراد مبتلا به اسهال لازم نیست به مراکز بهداشت ی درمانی مراجعه کنند.
%14 %12 %26 %26 %22 %10 %16 %27 %29 %18 من از تماس با یک بیمار وبایی ترس دارم.
%4 %5 %17 %36 %38 %4 %6 %17 %37 %36 من احساس می کنم در صورت رعایت نکردن بهداشت فردی به بیماری وبا مبتلا می شوم.

%19 %29 %27 %18 %7 %16 %31 %34 %13 %6 به نظر من افرادی که به کشور عراق مسافرت کرده اند فقط به بیماری مبتلا می شوند.
%42 %28 %20 %5 %5 %24 %37 %29 %6 %4 استفاده از توالتهای عمومی در هنگاه وفور بیمار ی خطر ی ندارد.
%14 %20 %29 %26 %11 %8 %19 %39 %26 %8 همنشینی و حرف زدن با افراد آلوده باعث انتقال بیماری وبا می شود؟

جدول 3- فراوانی پاسخ دانش آموزان به سؤالات سنجش رفتار در بسیج اطلاع رسانی بیماری وبا
بعد از آموزش قبل از آموزش
خیر بلی گاهی اوقات بلی اغلب خیر بلی گاهی اوقات بلی اغلب %25 %52 %23 %10 %52 %38 من از آب چشمه های روستا جهت آشامیدن استفاده می نمایم
%1 %18 %80 %2 %34 %63 قبل از خوردن غذا دست های خود را با آب و صابون شست و شو می دهم.
%1 %10 %87 %2 %12 %86 بعد از توالت رفتن حتماً دست های خود را با آب و صابون شست و شو می دهم.
%76 %15 %9 %79 %13 %8 من سبزیجات و میوه ها را بدون شست و شو مصرف می کنم
%10 %49 %41 %24 %51 %25 در صورت احساس هرگونه علایم اسهالی در خود به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه می نمایم.
%80 %14 %6 %81 %11 %8 من در فصل گرما در آب های راکد و قناتها شنا می کنم.
%9 %33 %58 %19 %50 %31 من ترتیب مراحل سالمسازی سبزیجات را به خوبی می توانم انجام دهم.
١۴
جدول 4- مقایسه میانگین نمرات آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان قبل و بعد از برگزاری بسیج اطلاع رسانی
عملکرد نگرش آگاهی
39/1±5/27 25/9±9/22 22/5±8/12 قبل از برگزاری
59/7±7/13 37/7±12/8 67/14±16/9 بعد از برگزاری

جدول 5- ارتباط بین معدل و بعد خانوار دانش آموزان با میزان آگاهی، نگرش و رفتار (p-value)
رفتار نگرش میزان آگاهی
0/32 0/29 0/19 معدل
0/14 0/11 0/08 بعد خانوار

بحث
بسیج اطلاعرسانی مـی توانـد بـه طـور مـستقیم یـاغیرمستقیم سبب ایجاد تغییرات مثبت شده و یا از تغییراتمنفی جلوگیری نمایـد . در ایـن مطالعـه اثربخـشی بـسیجاطلاعرسانی پیشگیری از بیماری وبا در دانشآموزان گروههدف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد کـهطراحی و برگزاری بسیج اطلاعرسانی در افـزایش آگـاهی،نگرش و رفتار افراد در موارد پیشگیری از بیماری وبا مـؤثر بوده است.
در طراحـی و اجـرای بـسیج اطـلاع رسـانی اساسـاً احتمـال موفقیـت بـا بـه کـار بـردن روش هـای متعـدد و مداخلات چندگانه افزایش می یابد (11). که در این مطالعهنیز برای انتقال پیام ها و اطلاعات موردنظر از چهـار شـیوهآموزش چهره به چهره، فیلم آموزشی، بنر و پمفلت جهـتتأثیرگذاری بیشتر استفاده گردید.
طول مدت زمان بسیج اطلاعرسانی ممکن است دریک بازه زمانی کوتاه یا در یک مدت زمان طولانی انجـامشـود (12). در مطالع ه م ا م دت زم ان برگ زاری ب سیج اطلاعرسانی در بازه زمانی چهار ماه انجام شـده اسـت. در مطالعهNathanail وAdamos در خـصوص بـسیجاطلاعرسانی جاده سالم طول مدت زمـان برگـزاری بـسیجاطلاعرسانی چهار هفته بوده است (13). ایـن در حالیـستکه در مطالعه دیگری که توسطKevin و همکارانش درخصوص بسیج اطلاعرسانی پیشگیری از سیگار انجام شدهمدت زمان شروع تا خاتمه آن چهـار سـال طـول کـشیدهاست (14). در مطالعـهای کـهElder و همکـاران انجـامدادند به این نتیجه رسیدند که اثربخشی مداخل ههایی که ازترکیب چند کانال و در مدت زم ان طولانی تـر انجـام شـدهباشد نسبت به سایر مداخلات بیشتر می باشد (15).
١۵
در مطالعه اخیر بین سطح سواد پدر و مادر و میـزانآگاهی افراد ارتباط معناداری مـشاهده گردیـد . ایـن نـشانمی دهد که آگـاهی دانـش آمـوزان دارای والـدین تحـصیلکرده، بالاتر از سایرین می باشـد کـه بـا مطالعـه عبـدی وهمکاران در این رابطه هم خوانی دارد (16).
در مطالعه اخیر هدف از برگزاری بسیج اطلاعرسانی تغییر در هر سه بعد آگاهی، نگرش و رفتـار دانـشآمـوزان جهت پی شگیری از بیماری وبا بود کـه در هـر سـه زمینـه
تغییرات حاصـل شـد. در مطالعـهای کـهRandolph وهمکاران به بررسی 18 بسیج اطـلاعرسـانی برگـزار شـدهپرداخته بودند نتایج نشان داد که بـسیج اطـلاعرسـانی در (67%) موارد بر آگاهی افراد، (24%) موارد بر نگرش افراد و
(89%) موارد بر رفتار افراد تأثیرگذار بوده است (17).
در این مطالعه آگاهی افراد پس از برگـزاری بـسیجاطلاعرسانی 6/44% رشد داشته است و میزان رشد نگرشو رفتار افراد به ترتیب (8/11%) و (6/20%) گـزارش شـدهاست. در مطالع های کـ ه توسـطFreimuth و همکـ اران انجام شده است نتایج نشان داد ه که در 14 مورد ارزشـ یابی انجام شده که تأثیرات بسیج اطلاعرسانی بر آگـاهی افـرادسنجیده شده میزان تغییرات آگاه ی از 10% تا 60% متغیـ ر بوده است . در هم ین مطالعه در 16 ارزش یابی بررسـی شـدهکه تأثیرات بسیج اطلاعرسانی بـر نگـرش سـنجیده شـده بیشترین م یزان تأثیر در حدود (38%) گزارش شـده اسـت. همچنــی ن براســاس مطالعــه مــروری فــوق در 29 مــورد ارزشیابی انجام شده در خصوص تأثیر بسیج اطـلاعرسـانی ب ر رفت ار اف راد 20 م ورد از ب سیج ه ای اطـلاع رس انی موفقیت آمیز بوده و 9 مورد آنها ناموفق بـوده و بـر رفتـارافراد تأثیرگذار نبود هاند. میانگین تغ ییر در ارز یابیهای انجام
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

شده در خصوص رفتار (29%) بوده که دامنه تغ ییرات آنها از (4%) تا (74%) متغیر بوده است (18).
می دانـستند ایـن در حالیـست کـه در مطالعـه منتظـری وهمکارانش در خـصوص بـسیج اطـلاعرسـانی ایـدز فقـط(23%) افراد استفاده از چنین روشی را در آموزش مناسب و
(50%) آن را نامناسب می دانستند (25).
از محدودی تهای مطالعه مـا نبـودن گـروه کنتـرلجهت مقایسه و همچنین کمبود وقـت و فـضای آموزشـیمناسب و فشردگی برنامه درسی دانشآموزان با توجـه بـهنزدیک بودن به اتمام سال تحصیلی بود. که این مـوارد درمطالعات آتی می تواند مدنظر قرار گیرد لازم به ذکـر اسـت این اولین مطالعهای است که در زمینه بسیج اطلاعرسـانی در خصوص پیشگیری از بیماری وبـا انجـام شـده اسـت و محدودیت در بررسی و استفاده از مطالعـات مـشابه وجـودداشت. مطالعه فوق حاصل یک کار تحقیقاتی است که بـهعنوان پروژه سمینار مقطع Ph.D آموزش بهداشت انجـامو تأیید شده است.

نتیجهگیری
ایـن مطالعـه نـشان داد کـه برگـزاری بـسیج هـای اطلاعرسانی در زمان بروز مـشکلات بهداشـتی مـی توانـدسبب ایجاد تغ ییرات مثبت در جمعیت گروه هـدف شـده واین خود سبب بهبود وضع موجود و یا پ یـشگیری از وقـوعدوچندان مش کلات گردد . با وجـود ایـ ن م طالعـه مـی تـوانگفت که برگزاری بسیج های اطلاعرسانی می تواند در بـالابردن سطح دانش، نگرش و رفتار افراد در امر پیشگیری از بسیاری از بیماریهای عفون ی و واگیردار مؤثر واقع شـده واز بروز اپیدمی های متعدد جلوگیری به عمل آورد.

تشکر و قدردانی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در پایان از آموزش و پرورش شهرسـتان سـروآباد وهمکاران مراکز بهداشتی درمانی که در انجام این پژوهشاینجانب را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم. نتایج به دست آمده در این مطالعه بیـانگر آن اسـتکه اجرای بسیج اطلاعرسانی سبب افزایش میـزان آگـاهیجمعی ت م ورد ه دف ش ده اس ت ک ه ای ن ب ا مطالع هMengel و همکارانش هم خوانی دارد آنها بـه بررسـیاجرای بسیج اطلاعرسانی خطرات مـصرف الکـل در زنـانباردار پرداختند که نتـایج افـزایش آگـاهی زنـان را بعـد ازاجرای آموزش نشان داد (19).
در این مطالعه همچنین بین اصلاح و ارتقـاء رفتـارپیشگیرانه از بیماری وبا در قبل و بعـد از برگـزاری بـسیجاطلاعرسانی رابطه معناداری وجود داشت. که در مطالعـاتمشابه که در زمینه بسیج اطلاعرسانی در خصوص ارتقاء وافزایش فعالیت فیزیکی انجام شده در 15 مطالعـه بررسـیشده هفت مطالعه اصلاحات معناداری را در افزایش فعالیتفیزیکی در افراد را نشان دادند (24-20).


دیدگاهتان را بنویسید