دانلود پایان نامه
هماهنگی در سازمان و نظایر آن اشاره کرد. بخش اعظم فناوری های نرم، متکی بر دانـش هـاییاست که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بسط یافته اند (محمودپور و همکاران، 1391).
مفهوم تجاری سازی در پژوهش های مدیریت دولتی، همان طور که در تعاریف آن بیـان شـد،فقط به فرایند ایده تا تولید محصول اطلاق نمی شود، بلکه شامل فرایند ایده تـا ارائـه خـدمات و فعالیت هایی که جنبه غیرتولیدی دارند نیز می شود. با ا یـن د یـدگاه بـا توجـه بـه متفـاوت بـودنارزش ها و خدمات عمومی که بخش دولتی و مدیریت دولتی در اخت یـار جامعـه قـرار مـی دهنـد، هدف، کسب منفعت مالی برای کارگزاران دولتـ ی نیسـت ، بلکـه رسـیدن بـه اهـداف عمـومی و اثربخشی آنها که به رفاه اجتماعی، بهره وری دولتی، کـاهش بیکـاری ، اعتمـاد و پاسـخگویی در دولت، بهبود عملکرد، ارتقای سطح بهره وری و… منجر می شود، از اولویت بالایی برخوردار اسـت.
به بیانی دیگر انجام یک پژوهش در دانشگاه با بهره گیری از دانـش مـدیریت دولتـی کـه نتـایجحاصل از آن مورد نیاز دولت و دولتمردان جامعه است از یـکسـو بـه نـوآوری اجتمـاعی2 منجـرمی شود و از سوی دیگر با توجه به گستردگی فعالیت رشته مـدیریت دولتـ ی در عرصـه مـدیریتمنابع انسانی، برنامه ریزی، مدیریت دانش، سازمان دهی، خط مشی گذاری، نظـام هـا ی ارزیـابی و … این امکان را فراهم می کند که دانشگاه و پژوهشگران این حوزه، نتایج پژوهشی خـود را کـه بـه یک نوآوری جدید منجر می شود، همانند سایر علوم فنی و مهندسی به ثبت برسانند و با اسـتفادهاز سازوکارهای تجاری سازی از جمله تأسیس شرکت های دانش بنیـان، پـروژه تحقیقـاتی و ثبـتمالکیت فکری، فعالیتی را آغاز کنند که منفعت اقتصادی نیز داشته باشد.
با توجه به موارد بالا می توان گفت که تجاری سازی در دانـش مـدیریت دولتـی، دو دسـته را دربرمیگیرد:
1. بهره بردار: بهره برداری از نتایج پژوهش، به دو بخش دولتـی و غیردولتـی دسـتهبنـدیمی شود. در بخش دولتی، به فرایندی اشاره می کند که از طریـق آن، نتـایج حاصـل ازتحقیق، به دستیابی اهداف دولت و جامعه از جملـه رفـاه اجتمـاعی، افـزایش کـارایی ، رضایت مردم و… منجر شود، که لزومی نـدارد ایـن اهـداف صـرفاً اقتصـادی و کسـب منفعت باشد. در ادبیات تحقیق به این نوع فعالیت، نوآوری اجتماعی نیز میگوینـد . دوم فرایندی است که نتایج حاصل از تحقیق در بخش غیردولتی یا صنایع به کسب منفعت و افزایش کارایی می انجامد.

1. Traceability
نوآوری اجتماعی، خدمات و فعالیت های نوآورانه با هدف و انگیزه پاسخ بـه نیـاز اجتمـاع ی اسـت و بـه طـور عمـده توسـطسازمان هایی که اهداف آنها در اولویت نخست، اجتماعی بوده اند، گسترش و توسعه مییابد.
نوآور: فرایندی است که از طریق آن نتایج حاصـل از تحقیـق، بـه نـوآوری و خـدماتجدیدی به همراه کسب منفعت مالی برای دانشگاه و پژوهشگر منجر می شود.
روش شناسی پژوهش
با توجه به هدف اصلی این پژوهش مبنی بر شناسایی عوامل تسهیلگر تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی و جدید بودن این موضوع در ادبیات تجاری سازی، از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده می شود که برای تحلیل و بیان الگوهای موجود درون دادهها بهکار میرود. این روش، دادهها را سازماندهی کرده و در قالب جزئیات توصیف می کند، اما میتواند از این نیز فراتر رفته و جنبههای مختلف موضوع را تفسیر کند (بران و کلارک، 2006). جامعه آماری در این پژوهش دو نفر از مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه انتقال فناوری و تجاریسازی است که از سوابق اجرایی برخوردار بوده و همچنین تعدادی از اعضای هیئت علمی و فارغالتحصیلان دکتری مدیریت دولتی در دانشگاههای شهر تهران است که به اصطلاح خبرگان آگاه نام دارند. انتخاب مصاحبه نیمهساختاریافته بدین دلیل بود که در این روش علاوه بر امکان تبادل نظرها، میتوان بحث درباره موضوع را در دستیابی به اهداف پژوهش هدایت کرد. از آنجا که پایگاه داده مناسبی برای تعیین این گروه از خبرگان در دسترس نبود، برای انتخاب نمونه از ترکیب روشهای هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی که روشی غیراحتمالی است، استفاده شده است. در این روش با استفاده از ابزار مصاحبه، کار از افرادی که خبرگان این حوزهاند و معیارهای لازم را دارند، آغاز شده و پس از مصاحبه، از آنها درخواست می شود سایر افراد صاحب نظر در این زمینه را معرفی کنند. بدین ترتیب به جز چند نفر نخست که به صورت مستقیم توسط محقق بر اساس معیارهای مدنظر انتخاب میشوند، خبرگان دیگر را مصاحبهشوندگان معرفی میکنند که در پژوهش حاضر تعداد این افراد با 14 نمون ه تکمیل شد. اگرچه داده های حاصل از مصاحبه، از نفر دوازدهم به بعد تکراری بود و به اصطلاح به اشباع نظری رسید، اما برای اطمینان بیشتر این مصاحبهها تا نفر چهاردهم ادامه پیدا کرد.
تحلیل مضمون، مجموعه گسترده ای از روش ها و فنون را دربرم یگیرد؛ در این مطالعـه روششبکه مضامین که استرلینگ در سال 2001 آن را توسعه داد، روش مناسبی برای تحلیل مضمون تشخیص داده شد. آنچه شبکه مضامین عرضه مـی کنـد، نقشـه ای شـبیه تارنمـا بـه مثابـه اصـلسازمان دهنده و روش نمایش است. شبکه مضامین، بر اساس روند مشخص، مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن)، مضامین سازمان دهنده (مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن بهمثابه کـل ) را نظـام منـدمی کند، سپس این مضامین به صورت نقشه های شبکه تارنما، رسم و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده می شود. این شبکه هـای مضـامین بـه صـورتگرافیکی و شبیه تارنما نشان داده می شوند تا تصور وجود هرگونه سلسله مراتب میان آنهـا از بـینبرود و باعث شناوری مضامین شود تا بر وابستگی و ارتباط متقابل میان شبکه تأکید شود (عابدی جعفری، تسلیمی، فقیهی و شیخ زاده، 1390).
برای پایایی تحقیق از پایایی باز آزمون مصاحبهها و برای روایی تحقیق با استفاده از »راهبرد تکثرگرایی داده« با بهره گیری از منابع مختلف برای درک بهتر پدیـده، اسـتفاده شـده اسـت کـهنظرهای 14 نفر از مدیران و کارشناسان خبره تجاری سازی و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بـرمیزان اعتبار این تحقیق افزوده است.
یافته های پژوهش
در نخستین گام، پژوهشگر با رعایت همه اصول اخلاقی پـژوهش هـای کیفـی و رضـایت کامـلمصاحبه شوندگان، مصاحبه ها را ضبط کرد. ابتدا نخستین مصاحبه به طور دقیق به متن برگردانـدهشد و کدگذاری به صورت پاراگراف به پاراگراف انجام گرفت. نکات کلیدی در مصاحبه نخست در رابطه با عوامل مؤثر در تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی شناسایی و پـس از کدگـذاریاولیه تا سطح تعیین مضامین پایه ادامه یافت. این روند تا مصاحبه چهاردهم و اشباع نظری به کار گرفته شد. در این مرحله از متن مصاحبهها، 113 کد اولیه که قدرت مفهـوم ی ب یشـتری داشـتند،استخراج شد.
جدول 2. نمونه احصای کدهای اولیه از مصاحبه ها
کد اولیه توصیف کد کد تعداد
مراجع نمونه مصاحبه منبع کد
مطالعات بین رشته ای درک جامع به موضوع های مختلف T3 3 باید با دلسوزی و وفاداری، آرمـان مشـترکمحاسـبه گـر ی درک از موضـوعات مختلـفباشد. P11
ارتباط با سازمان ها برقراری ارتباط با افراد و سازمان های مختلف T22 3 ارتباطات فـردی بـا سـازمانهـای مختلـفنشان دهنـده توانـایی افـراد در کسـب یـکمزیت برتر بر سایر افراد است. P8
در گام دوم، مضامین پایه از کدهای اولیه استخراج می شوند که همزمان با اشباع نظری و بـاتعیین شباهت ها و تفاوت ها به شناسایی 26 مضمون پایه منجر شد.
در گام سوم، مضامین پایه دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده از آنهـا احصـا مـی شـود . بنابراین کدهای تکراری و مشابه بسیاری بین آنها مشاهده می شود و پژوهشگر برای اینکه بتواند با تعداد کدهای کمتری کار کند، پس از مرور مکرر و تعیـین شـباهت هـا
و تفـاوتهـا، مضـامین پایهای که محتوای مشترکی داشتند را در هم ادغام کرده و تحت مضامین سازمان دهنـده کـه ازمضامین پایه انتزاعی تر بودند، نام گذاری کرد.
جدول 3. احصای مضامین سازمان دهنده از مضامین پایه
مضامین سازمان دهنده مضامین پایه کد اولیه کد
حرفه ای تجربه و دانش تجربه کاری و شکست خورده، آشنایی به دانش تجاریسازی، دانش بازاریـابیو مذاکره، دانش حقوقی، کیفیت و درجه علمی اعضای هیئت علمی، آگـاهی از مباحث تخصصی رشته 1
اخلاق مداری تعهد و مسئول پذیر بودن، صداقت، به موقع انجام دادن کارها، اعتمـاد فـردی،وفاداری، امیدواری، سلامت رفتار و اخلاقی 2
خلاقیت ریسک پذیر بودن، خلاق و نوآور بودن، پرسشگری، کنجکـاوی، شـهامت در ابراز ایده های نو 3
مهارت اولیه مدیریت زمان برای پژوهش، برنامـه ریـزی و اولویـت بنـدی بـرای پـژوهش،هدف گذاری، استقلال عمل، آینده نگر بودن محققان، تسلط به انگلیسی 4
منابع انسانی حفظ افراد
شایسته داشتن انگیزه فعالیت، شوق به شکوفایی و پیشرفت، رضایت از کـار و شـغل،احساس نیاز به تجاری سازی، مورد احترام قرار گرفتن، آزادی عمل، اعتماد به نفس 5
جذب افراد

شایسته جذب هیئت علمی نخبه، جذب متخصصان و کارکنان خلاق 6
توسعه شایستگی پیشینه آموزشی مناسب، تمایل به یادگیری مستمر، فرصت مطالعاتی، شرکت در سمینار و همایش، شرکت در دوره های آموزشی 7
تعاملی شبکه ارتباطی افراد ارتباط با سازمان ها، داشتن روابط رسـمی و غیررسـمی درون سـازمان ی، درک انتظارات متقابل، شناخته شدن از سوی دیگـران (مشـهوریت )، عضـویت در شبکه های اجتماعی 8
مشارکت پذیری توانایی کار گروهی، میل به برقراری روابـط اجتمـاعی و تعـاملات گروهـی،مشارکت متخصصان در تصمیم گیری 9
نهادی راهبردی راهبردها، اهداف و مأموریت دانشگاه، آرمان مشترک دانشگاه و هیئت علمی، جهت گیری راهبردی دانشگاه در راستای تحقق تجاری سـازی، سیاسـت هـا ، قوانین و مقررات حمایتی از تجـاری سـازی، نظـام مشـوق هـا و نظـام ارتقـا،همسویی سیاست ها 10

ادامه جدول 3
مضامین سازمان دهنده مضامین پایه کد اولیه کد
نهادی اعتباری سابقه فعالیت و قرارداد دانشگاه، اعتبار دانشگاه، برخورداری دانشگاه از جایگاه ملی و جهانی 11
فرهنگ
دانشگاه هنجارها و فرهنگ دانشگاه، همـاهنگی بـا تفکـر تجـاری سـازی، توجـه بـهنیازهای بازار، آموزش و تربیت افرادی باقابلیت ها و مهارت های تجاری سازی 12
زیرساخت ساختاری بوروکراسی، چابک سازی فرایند کار، ساختار دانشگاه، تضاد و شـفافیت نبـودن وظایف 13
اطلاعاتی شبکه اطلاع رسـانی درون سـازمانی، دسترسـی بـه منـابع علمـی مـورد نیـاز،برخورداری دانشگاه ها از امکانات سخت و نرم افزار، بانک اطلاعـات نیازهـایپژوهشی 14
حمایتی مالی تأمین منابع مالی موردنیاز در مراحل اولیه فراینـد تجـاری سـازی، مشـخصبودن سهم مالی و معنوی دانشگاه و پژوهشگر، وابستگی بـه بودجـه دولتـی،سرمایه دانشگاه 15
مدیریتی انعطاف در نظام مـدیریت دانشـگاه، شایسـتگی علمـی مـدیریت، شایسـتگیاخلاقی مدیریت، حمایت مدیریت دانشگاه، ریسک پذیری مدیریت 16
فرایندی فرایند
تجاری سازی مراحل تجاری سازی، فرایند تجاری سازی، ارتباطات دفـاتر تجـاری سـازی بـاواحدهای پژوهشی، ضعف ارتباط دانشگاه با بیرون سازمان 17
فرایند ایده
پردازی فرایند شناسایی و گردآوری ایده، برنامه های ایده تا نوآوری 18
دولتی قانونی قـوانین مرب وط ب ه تج اری س ازی، سیاس ت مالی اتی و تخص یص بودج ه، سیاست گذاری دولت 19
اسناد فرادستی نظرهای مقام معظم رهبری، سند دانشگاه اسـلامی، سـند، چشـم انـداز نظـامآموزش عالی در افق 1404، نقشه علمی کشور، برنامه های توسعه 20
ساختار دولتی سازمان های حمایتی و مسئول دولتی، فرایندهای برون سازمانی دولتی، شـبکهاطلاع رسان ی برون سازمانی، تقاضای بازار دولتی 21
غیردولتی حمایت غیردولتی تقاضای محیط حمایت مـالی صـنعت از محققـان و دانشـگاه، سـازمان هـای حمایتی غیردولتی 22
صنعتی ناآگاهی صنعت از فعالیت های دانشگاهی، بی اعتمادی به نتایج تحقیـق، نبـودرقابت در صنعت و حاکم بودن فضای سنتی، فرایندهای برون سازمانی 23
دانشی فرهنگی فرهنگ جامعه، فرهنگ خانواده، فرهنگ فعالان صنعت و دانشگاه 24
آموزشی آموزش فرهنگ تجاری سازی و کارآفرینی در سطح جامعه، ایجاد بسـترهای آموزشی، اولویت آموزش به پژوهش 25
ذاتی عوامل ذاتی پیچیدگی و مشکلات تحقیقات در مدیریت دولتی، تأمین رفاه جامعـه، فاصـلهبین تئوری و عمل 26
در گام چهارم، پژوهشگر با به کارگیری سازه های شعوری و اصـطلاحات فنـی کـه از پیشـینه نظری و تخصصی تحلیل به دست آورده است و زبانی که مصـاحبه شـوندگان بـه کـار گرفتـه انـد،یافته های مراحل قبل را در نظر گرفته، مضامین فراگیر را انتخاب کرده و آنها را به طور نظـام منـدبه مقوله های مربوط ارتباط داده است. هنگامی که کفایـت نظـری حاصـل شـد، هسـت ه مرکـزیتشکیل دهنده شاخص های تجاریسازی پژوهش های مدیریت دولتی شکل گرفت که دربرگیرنده مضامین فردی، سازمانی و محیطی است.
گام پنجم، ترسیم شبکه مضامین است. یکی از ابزارهـای تحل یـل مضـمون ی، ترسـ یم شـبکه مضامین است که ساختاردهی و تصویرسازی از مضامین را تسهیل می کند و هـدف از آن، ادراک موضوع یا کشف معنای ایده است (آتراید و استرلینگ، 2001). پژوهشگر در ایـن مرحلـه، ضـمنبررسی همخوانی مضامین با کدهای مستخرج و مرتب کردن مضامین، به ترسیم مضـام ین پایـه ، سازمان دهنده و فراگیر می پردازد. بر این اساس در شکل 1، مدل نهایی پژوهش در قالـب شـبکه مضامین به نمایش درآمده است.
شکل 1. شبکه مضامین تجاری سازی مدیریت دولتی
برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه ها، 2 مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب می شـود و هر کدام از آنها در دو فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کدگذاری می شوند. در هـر کـدام از مصاحبه ها، کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه هسـتند بـا عنـوان »توافـق « و کـدهایغیرمشابه با عنوان »عدم توافق« مشخص می شوند. روش محاسبه پایـایی بـین کدگـذاری هـایانجام گرفته محقق در دو فاصله زمانی بدین ترتیب است:
تعدادتوافقات × 2
درصدپایاییبازآزمون =تعدادکل

× 001%کدها
بنابراین پس از انتخاب دو مصاحبه، هر یک دو بار در فاصله زمانی دو هفتـه کدگـذاری شـد.
نتایج این آزمایش در جدول 4 نشان دهنده پایایی روش تحقیق است.
جدول 4. پایایی تحقیق
پایایی بازآزمون تعداد عدم توافق ها تعداد توافقها تعداد کل کدها کد مصاحبه ردیف
%91 4 10 22 م 7 1
%84 4 8 19 م 14 2
%88 8 18 41 کل
همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود تعداد کل کدها در بازه زمانی دو هفتـه ای برابـر41، تعداد کل توافق های بین کدها در این دو زمان برابر 18 و تعداد کل عدم توافق ها در این دو زمان برابر 8 است. پایایی بازآزمون مصاحبه های انجام گرفته در این تحقیق با اسـتفاده از فرمـولذکرشده 88 درصد است. با توجه به اینکه این میـزان پایـایی بیشـتر از 60 درصـد اسـت (کالـه،1996)، قابلیت اعتماد کدگذاری ها تأیید می شود.
تجزیه و تحلیل یافته ها
برای تجاری سازی از سوی محققان، شاخص های بسیاری مطرح شـده کـه هـر یـک از زوایـایمختلفی به موضوع نگریسته اند. در ادامه نتایج به دست آمده با برخـی از نتـایج تحقیقـات پیشـینمقایسه شده است.
بعد حرفهای
بعد تخصصی یا حرفه ای به ویژگی های افراد شاغل در دانشگاه اعـم از اعضـای هیئـت علمـی وکارکنان اشاره دارد که شامل تجربه و دانش، مهارت اولیه، خلاقیت و اخلاق مداری است. صـرفوقت و تلاش خستگی ناپذیر برای پژوهش، برنامه ریزی پژوهش، هدف گذاری، استقلال در عمل، تسلط فرد بر روش های تحقیق، توانایی تجزیه و تحلیل، اولویت بنـدی کارهـا، تسـلط بـه زبـان انگلیسی و مدیریت زمان اسـت . نتـایج ایـن بخـش از تحقیـق بـا تحقیقـات اریکـا، سـندبرگ واستنروس (2012) همسویی دارد. آنها معتقد هسـتند کـه یکـی از مهـم تـرین عوامـل دخیـل درتجاری سازی موفق، توانمندی و مهارت های افراد درگیر در این فرایند است.
بعد مدیریت منابع انسانی
بعد مدیریت منابع انسانی، از یک سو به نیازهای منابع انسانی از جنبه های انگیزشی و توسعه ای و از سوی دیگر به فعالیت ها و برنامهریزیهای راهبردی مدیریت بـرای رفـع نیـازهای کارکنـان و حفظ و نگهداری آنها و همچنین جذب نیروهای مستعد و متعهد، برای آینده دانشگاه مـی پـردازد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنابراین با توجه به احصای اطلاعات از مصاحبه با صاحب نظران دانشگاهی، شـاخص هـا ی حفـظافراد شایسته، توسعه شایستگی و جذب افراد شایسته، بعد مدیریت منابع انسانی را در این بخـشاز پژوهش تشکیل می دهد. عسگری، حمیدی زاده و عابدی (1395)، معتقد هستند کـه افـزایشآگاهی پژوهشگران در خصوص مأموریت، اهداف و برنامه ها، مسئولیت ها، چشم انداز و ارزش های سازمان نیز در عملکـرد افـراد مـؤثر اسـت . بـاقری فـرد و همکـاران، یکـی از عوامـل مـؤثر بـرتجاری سازی را نظام منابع انسانی صحیح می دانند (باقری فرد، زالی و یداللهی فارسـی، 1390) و در تحقیقی دیگر به داشتن انگیزه فعالیت اشاره شده است (پورعزت، طاهری عطار و نجاتی آجـی بیشه، 1389).
بعد تعاملی
بعد تعاملی به ویژگی های کارکنان دانشگاه اعم از اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری، اشـاره
دارد که با مشارکت پذیری و شبکه ارتباطی مشخص شده اسـت و بـه مفـاهیمی اشـاره دارد کـهحاکی از همکاری، داشتن روحیه کار تیمی، توانایی تعامل و مشارکت افراد شاغل در سـازمان بـایکدیگر است. کاستا، پاسوس و بکر (2014) معتقد هستند که میزان انرژی و اشـتیاقی کـه افـراد یک گروه در محل کار بروز می دهند، به شیوه تعامـل آنهـا بسـتگی دارد. در تحقیـق ون وکتـور(2012) به ارتباط با سازمانها، داشتن روابط رسـمی و غیررسـمی، برقـراری روابـط اجتمـاعی و تعاملات بین افراد، درک انتظارات متقابـل، شـبکه ارتباطـات بـرون سـازمان ی، تعامـل اجتمـاعی،عضویت در شبکه های اجتماعی اشاره داشتند.

بعد نهادی
بعد نهادی به ویژگیهای کیفی دانشـگاه اشـاره دارد کـه در فراینـد کدگـذاری شـامل مضـامینراهبردی، اعتباری و فرهنگ دانشگاه، به عنوان عوامل نهادی شناخته می شود. در تحقیق چانگا و یانگ (2009)، به عدم وجود راهبردهای سازمانی تجاری سازی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگـذار در تجاری سازی اشاره شد. در این تحقیق صاحب نظران به عوامل هنجارها و فرهنـگ دانشـگاه، هماهنگی با تفکر تجاری سازی، توجه به نیازهای بازار، آموزش و تربیت افـرادی بـا قابل یـت هـا و مهارتهای تجاریسازی به عنوان عواملی بنیادین در فرهنگ سازمانی اشاره داشتند.
زیرساخت ها
بعد زیرساخت ها از یکسو به ساختارها و فرایندهای سازمانی می پردازد و از سوی دیگر به نظام هـا و منابع اطلاعاتی اشاره دارد. در این پژوهش با احصای اطلاعات از مصـاحبه بـا صـاحب نظـران دانشگاهی، شاخص های ساختاری و اطلاعاتی، در مجموع بعـد زیرسـاخت را تشـکیل مـی دهـد . عوامل ساختاری شامل بوروکراسی، چابکسازی فرایندهای کار، سـاختار و فراینـدهای دانشـگاه ، تضاد و عدم شفافیت در وظایف تجاری سازی از جمله مفاهیمی است که صاحب نظـران بـه آ نهـا اشاره داشتند. در تحقیقـی، عوامـل مختلـف سـازمانی از جملـه نظـام ارتقـا و امتیـازدهی، نحـوهتخصیص منابع، روابـط دانشـگاه و صـنعت، تعـداد مقالـه بـه عنـوان سیاسـت هـای تشـویقی در سیاست گذاری و ضعف نظام ارتباط را به عنوان عوامـل اصـلی در تجـاری سـازی مطالعـه کردنـد(محمودپور و همکاران، 1391).
بعد پشتیبانی
بر عواملی که حامی فعالیت های تجاری سازی پژوهش و محققان محسوب می شود، تأکید می کند و از دو بعد مادی و معنوی به آنها توجه می شـود. بـا احصـای اطلاعـات، شـاخص هـا ی مـالی ومدیریتی، در مجموع بعد پشتیبانی را تشکیل می دهند. در این پژوهش صاحب نظـران دانشـگاهیبه عوامل تأمین منابع مالی مورد نیاز در مراحل اولیه فرایند تجاریسازی، مشـخص بـودن سـهممالی و معنوی دانشگاه و پژوهشگر، وابستگی به بودجه دولتی و سرمایه دانشگاه اشاره داشتند. در تحقیق کاوسی خامنه، پورعزت و عباسی (1396)، دوراندیشی و تحول آفرینـی در نظـام آمـوزشعالی را شامل مدیریت راهبردی، خلاقیت، تفکر نظام مند، تحلیل گـری، توانـایی تصـمیم گیـری ، توانایی حل مسئله را برای مدیران آموزش عالی ضروری می دانستند.

بعد فرایندی
مجموعه عواملی است که از ایدهپردازی آغاز می شود و تـا تجـاری سـازی محصـول یـا خـدماتپژوهشی در دانشگاه ادامه می یابد. بنابراین دو عامل فرایند ایدهپـردازی و فراینـد تجـاری سـازی به عنوان ضروریات فعالیت تجاری در دانشگاه مطرح است. در جریان مصاحبه بـا صـاحب نظـران دانشگاهی به سه عامل اشاره شد: فرایند شناسایی و گردآوری ایده، فرایند پژوهش و برنامه هـای ایده تا نوآوری که بر خلاقیت افراد و نوآور بودن پژوهشگران در بروز ایده های نـو و پیگیـری دربه ثمر رساندن آنها تأکید دارد. طبق گفته کاستو (1994) تقریبـاً در هـر الگـوی تجـاری سـازی ، مرحله ایدهپردازی یا تعریف مفهوم و ایده اولیه محصول، جزء جدانشدنی هر فرایند تجاری سـازی است (گودرزی و همکاران، 1390).
بعد دولتی
ویژگی هایی که به نقش و تأثیر عوامل دولتی بر تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی اشـارهدارد، شامل مضامین قـانونی، اسـناد بالادسـتی و سـاختار دولتـی اسـت. در ایـن تحقیـق، همـهمصاحبه شوندگان به نقش عامل قوانین و مقررات در تسـهیل و حمایـت از تجـاریسـازی اشـارهکردند که نشان دهنده بیشترین نقش عوامل محیطی در تجاری سـازی اسـت. سـرلک و نوریـائی(1395)، معتقدند که شفاف سازی، بازبینی قوانین و اصلاح فرایندها می تواند در جلوگیری از ایجاد جریان های محیطی شکافنده سازمانی مؤثر باشد. در تحقیق اریکا و سندبرگ اشاره شد که یکـی از بخشهای ضروری در تجاری سازی، شبکه های همکاری کسب وکار است. شواهد موجود نشان می دهد که شبکهها و ارتباط آن با مـدیریت، ارتبـاط تنگـاتنگی بـا تجـاری سـازی دارد (اریکـا وسندبرگ، 2012)، در تحقیق دیگـری بـه آیـین نامـه هـا و قـوان ین و مقـررات حمـایتی شـفاف و برنامه های توسعه اشاره شده است (جاهد و آراسته، 1392) و دیبکـر و ووگلـر (2005)، بـه سـندراهبرد پژوهشی در تجاری سازی تأکید داشتند. اتزکویتز (2003)، نیز بـه سـازمان هـای حمـایتی دولتی در تجاری سازی تحقیقات اشاره کرده است. بدین ترتیب مـی تـوان گفـت نتـایج پـژوهشحاضر با یافته های سایر پژوهش ها هماهنگی دارد و یکدیگر را تأیید می کنند.
بعد غیردولتی
شاخص های صنعتی و حمایتی در مجموع عوامل غیردولتی یا سازمان ها و ترجمان هـای خـارج ازدانشگاه که به دولت وابستگی ندارند، را تشکیل می دهند. شاخص های به دست آمده نشان می دهد که بیشتر عوامل صنعتی از جنبه مانع بودن در مسیر تجاری سازی به موضوع پرداختند که شـاملناآگاهی صنعت از فعالیت های دانشگاهی، بی اعتمادی به نتایج تحقیـق، نبـود رقابـت در صـنعت، حاکم بودن فضای سنتی، سازمان هـای مسـئول غ یردولتـی و فراینـدهای بـرون سـازمانی اسـت . شاخص های به دست آمده در عامل حمایتی شامل تقاضای محیط (نیازهای جامعه)، سیاسـت هـای حمایت مالی صنعت از محققان و سازمان های حمایتی غیردولتی است. به بیانی دیگر نیاز بازار به پژوهش می تواند در رسیدن به هدف نقش مهمی داشـته باشـد. در پـژوهش عباسـی و فروزنـده(1393)، به وجود بازار مناسب، تمرکز بر بازار، استخراج نیازهای بازار تأکیـد داشـتند و اسـپلینگ
(2004)، به حمایت مالی صنعت از محققان و دانشگاه اشاره داشته است کـه نشـان از همسـویینتایج این تحقیق با مطالعات پ یشین تجاری سازی دارد.
بعد دانشی
ویژگی هایی هستند که به نقش و تأثیر عوامل فرهنگی بر تجاری سازی پـژوهش هـای مـدیریتدولتی در دانشگاه اشاره دارند. این ویژگی ها در فرایند کدگذاری با احصای اطلاعـات از مصـاحبهبا صاحب نظران دانشگاهی حاصل شد. محمدی، الـوانی، معمـارزارده و حمیـدی (1395)، معتقـدهستند که نقش فرهنگ بر اثربخشی نظام اداری کشورها حائز اهمیت است. برخی ویژگـی هـای فرهنگی، تسهیل کننده فرایند توسعه و بهبود عملکرد نظام اداری است و برخی می توانند همچون مانعی فراروی نظام اداری قرار گیرند. میگـون پـوری و احمـدی (1391)، در تحقیقـی بـر نقـشعوامل و ویژگی های صنعتی در تجاری سازی تأکید دارند. پورعزت و حیدری (1390)، به نامناسب بودن نظام تربیتی دانشگاه و نظام آموزش عالی کشور اشاره کردنـد . حجـازی و منصـور حسـینی (1393)، نیز به ایجاد بسترهای آموزشی در راستای توسعه تجاری سازی اشاره داشتند.
بعد ذاتی


پاسخی بگذارید