در این بخش فرضیه های تحقیق و نتایج مربوط به هر فرضیه، ارائه می شود. ابتدا نرمال بودن دادهها که نتایج آن در جدول
2 ارائه شده و سپس، فرضیه ها بررسی می شود.
جدول 2_ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
استراحتی

قلب

ضربان

)
دقیقه

در

ضربه
(

استراحتی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

قلب

ضربان

)


دیدگاهتان را بنویسید