1- Karageorghis and Terry
– Brand Music Rating Inventory
– Rhythm Response
– Musicality
3)رابطه فرهنگی ؛4)برقراری ارتباط (8). در تئوری توجه به این عوامل میتواند به انتخاب موسیقی منجر شودکه میتوان آن را در زمره موسیقی برانگیزاننده یا محرک قلمداد کرد (8). با نگاه دقیق به تحقیقاتی که از اینمقیاس استفاده کرده اند باز هم به تناقضاتی در نتایج به دست آمده بر میخوریم که نشان میدهد این مقیاس نیزنتوانسته به طور کامل شرایط مشابهی را به منظور انتخاب دقیق موسیقی فراهم کند (7،8،15،20).
در مورد تغییرات مشاهده شده در شاخص های سطح درک فشار و ضربان قلب طی اجرای آزمون وینگیت، نتایج این تحقیق گویای آن است که سطح این دو شاخص در گروه موسیقی با سرعت زیاد نسبت به دو گروه دیگر بالاتر بوده است. بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که این یافتهها با یافته های پیشین همسوست (11،12،13). آمی (2010) نیز در تحقیق خود نتیجه مشابهی را طی اجرای یک فعالیت با حداکثر شدت بر روی دوچرخه کارسنج به دست آورد (1). یافته های وی نشان میدهد موسیقی با سرعت زیاد، سطح میزان درک فشار و ضربان قلب آزمون دهند ها را طی اجرای فعالیت بدنی با حداکثر شدت افزایش میدهد (1). متاسفانه تحقیقات اندکی به بررسی این شاخصها در پی فعالیتهایی با حداکثر شدت پرداخته اند. با وجود این، با نگاهی اجمالی به بررسیهای صورت گرفته به نظر میرسد که موسیقی تند، ضربان قلب و سطح درک فشار آزمودنی ها را افزایش می دهد (نسبت به موسیقی کند) (2،8،9،20). همان طور که پیش از این اشاره شد، ضربان قلب و سطح درک فشار آزمون دهندهایی که موسیقی تند را گوش دادهاند در پایان 10 دقیقه گرم کردن بیشتر بوده است که خود نشان دهنده افزایش انگیختگی و بالاتر بودن سطح این دو شاخص در گروه با موسیقی با سرعت زیاد قبل از اجرای آزمون وینگیت است. لذا به نظر می رسد در گروه موسیقی با سرعت زیاد، افزایش انگیختگی و به دنبال آن افزایش ضربان قلب و سطح درک فشار (در پی گرم کردن و پیش از اجرای آزمون وینگیت) توانسته است زمینه افزایش معنادار این 2 شاخص طی اجرای آزمون وینگیت (در مقایسه با گروه کنترل و گروه موسیقی با سرعت کم) را فراهم کند. با وجود این پروتکل های در نظر گرفته شده در برخی تحقیقات مانع از آن میشود که بتوانیم مقایسه صحیحی بین نتایج به دست آمده داشته باشیم. در ضمن آنچه حین گزینش و پخش موسیقی لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد، شرایط روانی آزموندهنده هاست. یکی از شیوههای معمول برای دخالت دادن شرایط روانی انتخابی بودن موسیقی است. اما در این زمینه نیز در برخی از تحقیقات، شرایط یکسانی به چشمنمی خورد (2). در مجموع نتایج این تحقیق گویای آن است که طی گرم کردن و همچنین طی فعالیت هایی باحداکثر شدت، موسیقی بر ضربان قلب و سطح درک فشار تاثیر معناداری دارد و موسیقی تند می تواند سطح این دو شاخص را (در مقایسه با شرایط بدون موسیقی و گروه کنترل) افزایش دهد. در مورد نقش سرعت موسیقی، انجام تحقیقات بیشتر ضروری به نظر می رسد.
منابع و مĤخذ
.1 Amy, k.(2010). “The effects of music tempovs. Percussion vs. beat frequency on exercise intensity”. A manuscript style thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science in clinical exercise physiology.college of science and allied health master of science in clinical exercise physiology.
.2 Bateman. A, Bale, J.(2009). “Sporting sounds,relationships between sport and music”. USA and Canada, Taylor & Francis e-Library.PP:76-82
.3 Brown, j. R.(2005). “The effect of stressed tempo music on performance times of track athletes”. A Thesis submitted to the department of music in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of music.
.4 Bourdeaudhuij,De.,Crombez,G., Deforche,B., Vinaimont,F., Debode,P., Bouckaert, J.(2002). “Effect of distraction on treadmill running time in severely obese children and adolescents”. International journal of obesity 6:PP:1023-1029
.5 Crust, L.(2004). “Effect of familiar and unfamiliar asynchronous music on treadmill walking endurance”. Percept Mot Skills. 7:PP:361-368
.6 Christopher, B. Cooper and thomas W,Storer.(2004). “Exercise testing and interpretation”. Cambridge,united kingdom.PP:123-127
.7 Dave, E.(2007). “Music During Exercise: Does Tempo Influence Psychophysical Responses”? Published in psycho.philica.com
.8 Dave, E., Sam, C.,,, Duncan, O.(2005). “The effect of motivational music on sub-maximal exercise”. European Journal of Sport Science 9: PP:97-106
.9 Eliakim, M., Meckel,Y., Nemet, D., Eliakim,A.(2007). “The effect of music during warm-up on consecutive anaerobic performance in elite adolescent volleyball players”. Int j sports med 4:PP:321-325

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.01 Edward, M. Winter, Andrew, M. Jones, R.C., Richard Davison, Paul, D. Bromley and Thomas, H. Mercer.(2006). “Sport and exercise physiology testing guidelines”. USA and Canada.Taylor & Francis e-Library.PP:34-37
.11 Gordon, K.(2007). “Effect of music tempo on spontaneous exercise intensity”. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, 27, P:329.
.21 Karageorghis, Costas I., Jones, Leighton, Low, Daniel, C. (2006). “Relationship Between Exercise Heart Rate and Music Tempo Preference”. Research Quarterly for Exercise and Sport, Volume 77, Number 2, June 2006 , pp. PP:240-250(11)
.31 Karageorghis, C I; Mouzourides, D A; Priest, D; Sasso, T A; Morrish, D J; Walley, C L .(2009).”Psychophysical and ergogenic effects of synchronous music during treadmill walking”. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2009(31)PP: 18-36.
.41 Keisha, l. kemper.(2010). “The effects of music on percived exertion during resistance training”. A thesis submitted to the division of graduate and research of the university of cincinnati in partialfulfillment of the requirements for the degree of master of education.
.51 Karageorghis, Costas I; Terry, Peter C.(1997). “The psychophysical effects of music in sport and exercise: A review”. Journal of Sport Behavior.vol 20 .no1.PP: 54-68.
.61 Meis, j. K.(2003). “Modification of perceive enjoyment exertion and performance amony novice and experienced Exercisers: a cognitive – behavioral approach to perceptual change”. A dissertation submitted to the department of educational psychology and learning systems in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.

.71 Nodill, E., Bauldoff, Dr. G.(2006). “The effect of distraction during exercise on feeling states”. The ohio state university college of Nursing. http://hdl.handle.net/1811/552
.81 Plowman, Sharon, A. Smith, Denise L.(2003). “Exercise Physiology for Health, Fitness, and Performance: Pearson Education, Inc”. 2nd Edition, PP: 324-
325
.91 Rollin, M., Bob, B, C., Mike, A., Dana, T.(1998). “The effects of different types of music on mood, tention, and mental clarity.Alternative therapies”.9 :PP:75-84
.02 Simpson, S. D., Karageorghis, C. I. (2005).”Effect of synchronous music on 400-meter sprint performance”. Journal of Sports Sciences, Volume 24, Number 10, October 2006 , PP:1095-1102(8)
.12 Szmedra, L., Bacharach, D. W.(1998). “Effect of music o perceived exerton , plasmalactate, norepinephrine and cardiovascular hemodynamics during treadmill running”.Int j sports med 5:PP:32-37
.22 Tenenbaum, G., Lidor, R., Lavyan, N., Morrow, K., Tonnel, S., Gershgores, A., Meis, J., Johnson, M. (2004). “The effect of music type on running perseverance and coping with effort sensations”. psychology of sport and sport and exercise 23:PP:86-109
.32 Urakawa, K., Yokoyama, K.(2005). “Music can enhance exercise-induced sympathetic dominancy assessed by heart rate variability”. Tohoku j.exp 5:PP:213218
.42 Yamamoto, T., Ohkuwa, T., Itoh, H., Kitoh, M., Terasawa, J., Tsuda, T., Kitagawa , S., sato, Y. (2003). “Effect of pre-exercise listening to slow and fast Rhythm music on supramaximal cycle performance and selected metabolic variables”. archive of physiology and Biochemistry 3:PP:211-214


دیدگاهتان را بنویسید