همان طور که در جدول 3 مشاهده میشود، همبستگی ضعیفی بین مقادیر پایه وزن، شاخص توده بدن ودرصد چربی بدن با سطوح استراحتی مولکول های چسبان وجود دارد. بر خلاف آن ارتباط بیشتری بین سطوح تغییرات شاخص های جسمانی با تغییرات مولکول های چسبان مشاهده شد. در نهایت رابطه معنی درای بین تغییرات درصد چربی بدن با تغییرات P=0/01 ، R=0/62) ICAM-1) مشاهده شد.
جدول 3 _ مقادیر ضریب همبستگی پیرسون بین سطوح ابتدایی و تغییرات ICAM-1 پلاسما و ترکیبات بدنی
∆VCAM-1 سطح اولیه
VCAM-1 ∆ICAM-1 سطح اولیه
ICAM-1 متغیرها
_ 0/27 _ 0/04 وزن بدن
0/36 _ 0/35 _ تغییرات وزن بدن
_ 0/17 _ 0/05 شاخص توده بدنی
0/36 _ 0/35 _ تغییرات شاخص توده بدنی
_ 0/26 _ 0/2 درصد چربی بدن
0/33 _ 0/62* _ تغییرات درصد چربی بدن
* معنی داری تغییرات پیش تا پس آزمون در سطح 05/0 P<
0
100
200
300
400
500
600
700
800
VCAM-1
ICAM-1
VCAM-1
ICAM-1
(
)
ng/mL

آزمون

پیش

آزمون

پس

تجربی

کنترل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0

100

200

300

400


دیدگاهتان را بنویسید