در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

استقامتی 55/1 ± 5/22 2/8 ± 90/62 0/2 ± 90/62 72/2 ± 14/24 01/8 ± 96/32 مقاومتی 25/1 ± 8/21 7/7 ± 30/63 0/2 ± 55/162 60/2 ± 90/23 13/8 ± 71/32
کنترل 9/0 ± 4/21 0/5 ± 25/63 2/4 ± 10/162 77/2 ± 24/24 88/9 ± 78/32
* اطلاعات براساس میانگین و انحراف معیار ارائه شده است.
نحوه جمع آوری اطلاعات
پس از مطالعات مقدماتی در مورد رطوبت و دمای محیط، تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی، تعیین یک تکرار بیشینه آزمودنی ها در حرکات مورد نظر و تعیین ضربان قلب تمرین، خونگیری پایه در 24 ساعت قبل از اجرای برنامه تمرینی، به منظور تعیین مقادیر پایه هر یک از شاخص های مورد نظر در پژوهش (هورمون پاراتیروئید و آلکالین فسفات)، انجام گرفت. به منظور جلوگیری از هر گونه تغییرپذیری درون گروهی، به آزمودنی ها توصیه شد که رعایت شرایط اولیه شرکت در تحقیق از جمله پیروی از غذای دانشجویی، عدم مصرف مکمل ها و خودداری از انجام هر گونه فعالیت بدنی را مدنظر داشته باشند. برنامه تمرینی در روز آزمون در 24 ساعت بعد، شامل تمرین گروه استقامتی و گروه مقاومتی به شرح زیر بود، اما گروه کنترل در روز آزمون فعالیت خاصی انجام ندادند.

الف) برنامه تمرین گروه استقامتی
24 ساعت پس از ارزیابی اولیه، آزمودنی ها پس از 3 تا 5 دقیقه گرم کردن روی نوارگردان 100 Power Jeck با سرعت 3 کیلومتر در ساعت و شیب صفر، با افزایش تدریجی سرعت نوارگردان، سرعت خود را نیز افزایش می دادند تا به ضربان قلب از پیش تعیین شده خود در دامنه 45 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی برسند. سپس این شدت به مدت 45 دقیقه حفظ می شد، تا جایی که 5 تا 10 دقیقه آخر به تدریج کاهش می یافت تا سرانجام به صفر برسد (7).

ب) برنامه تمرینی گروه مقاومتی
برنامه تمرینی این گروه در 24 ساعت پس از ارزیابی اولیه، شامل سه حرکت جلو بازو روی دستگاه Biceps Curl Machin مدل SUN 1807، جلو ران با استفاده از دستگاه Leg Extension مدل SUN 1814 و اسکات روی دستگاه بدنسازی Scott Machine مدل SUN 1829 بود که مطابق جدول 2، هر کدام در سه نوبت، با 6 تکرار و با 45، 55و 65 درصد یک تکرار بیشینه در مدت 45 دقیقه برای افزایش قدرت عضلانی انجام گرفت.
بین انجام هر یک از حرکات 2 دقیقه استراحت در نظر گرفته شد (29).
جدول 2 – برنامه تمرینی گروه مقاومتی
نوبت
اول استراحت دوم استراحت سوم تمرین
-3031-386770


دیدگاهتان را بنویسید