ثشاثشإ تجضتجضِٗ ٍ تحل٘ل داددادُ ّب اثتذا تغ٘ ٘شات کلکلٖ حجن ّب ٍ ظشف٘٘ت بّبٕ سٗسَٕٗ کـتکـتٖ گ٘شاى ثثِ اصااصإ ّش ٍاحذ تغتغ٘٘ش٘ش دس ػغح ک ست٘ ضکَست٘ضٍلٍل، دس پبٗبى 12 فتّفتِ توشٗی ؿذٗذ کـتکـتٖ ثشسػثشسػٖ ؿذ. دس اٗی قؼوت، اص سٍؽ آهبسآهبسٕ Linear mixed model اػتفبدتفبدُ ؿذ. اص اٗی سٍؽ صهبصهبًٖ اػتفبداػتفبدُ ههٖ ؿَد ککِ داددادُ بّبٕ ع لعَلٖ هَسد اػتفبداػتفبدُ قشاس ههٖ گ٘ شًذ. دس هشحلهشحلٔ ثؼذ، تغتغ٘٘شات٘شات حجن ّب ٍ ظشف٘ت بّبٕ سسَٕٗ ثثِ کَست جضجضٖٗ تش ٍ ععٖ هشاحل هختلف تحق٘ق، ثب سٍؽ آهبسآهبسٕ سگشػسگشػَ٘ىَى ثشسػثشسػٖ ؿذ.
الف( ثشسػثشسػٖ تغتغ٘٘شات٘شات حجن ّب ٍ ظشف٘ت بّبٕ سسَٕٗ ثثِ اصااصإ تغغ٘٘شات٘شات ک ست ضکَست٘ضٍلٍل ػشم دس پبٗٗبى 12 فتِّفتِ توشتوشٌٗبتٌبت ؿذٗٗذ کـتٖ
1 FEV ٍ FVC )ل٘تش( ٍ ک ست٘ ضکَست٘ضٍلٍل: ّوبى گگًَِ ککِ داددادُ بّبٕ جذٍل 2 ًـبى ههٖ دّذ، تغتغ٘٘شات٘شات ک ست ضکَست٘ضٍلٍل عٖ 12 فتّفتِ توشتوشٌٗبتٌبت ؿذٗٗذ کـتٖ تأث٘ش هؼهؼٌٖ داسداسٕ ثش هقذاس P ; 0/001( FRVI( ٍ FVC )001/0 ; P( داؿت ثثِ گگًَِ اإ ککِ ثثِ اصاصإ ٗک ٍاحذ افضاٗٗؾ ک ست٘ ضٍلکَست٘ضٍل، افضا ـافضاٗـٖ هؼبدل 1/0 دس هقبدٗش
1FEV ٍ FVC )ل٘تش( ثِ جٍجَدَد آهذ.
%1FEV ٍ 75-fef25 )ل٘تش / ثبثبًِ٘( ٍ FET )ثبثبًِ٘( %1FIV ٍ MVV )ل٘تش / دق قدق٘قِ( ٍ ک ست ضکَست٘ضٍلٍل: تغ ٘شات ک ست٘ ضکَست٘ضٍلٍل دس پبٗٗبى 12 فتّفتِ توش ٌبت ؿذٗٗذ کـتٖ تأث٘ش هؼهؼٌٖ داسداسٕ ثش هقبدٗٗش %1FEV
MVV ٍ )P ; 0/569( FIV1% ٍ )P ; 0/911( FET ٍ )P ; 0/083( fef25-75 ٍ )p ; 0/745( .)2 ًذاؿت )جذٍل )P ; 0/194(
1FIV )ل٘تش ٍ ک ست ضکَست٘ضٍلٍل(: ّوبى گگًَِ ککِ دس جذٍل 2 هـب ذهـبّذُ ههٖ ؿَد، تغتغ٘٘شات٘شات ک ست٘ ضکَست٘ضٍلٍل دس 12 فتّفتِ توش ٌبت ؿذٗٗذ کـتکـتٖ، تأث٘ش هؼهؼٌٖ داسداسٕ ثش هقبدٗش 1FIV )ل٘تش( داؿت، چٌٌبى کِ ثثِ اصااصإ 1 ٍاحذ افضاٗٗؾ ک ست ضکَست٘ضٍلٍل، افضا ـافضاٗـٖ هؼبدل 12/0 دس هقبدٗش 1FIV )ل٘تش( ثثِ جٍجَدَد آهذ.
VC )ل٘تش( ٍ ک ست ضکَست٘ضٍلٍل: ثشاػبع تبٗجًتبٗج جذٍل 2، تغتغ٘٘شات٘شات ک ست٘ ضکَست٘ضٍلٍل ععٖ 12 فتّفتِ توشٗی ؿذٗذ، تأث٘ش هؼهؼٌٖ داسداسٕ ثش هقبدٗش VC داؿت ثثِ گگًَِ اإ ککِ ثثِ اصااصإ 1 ٍاحذ افضاٗؾ ک ست ضکَست٘ضٍلٍل، هؼبدل 11/0 دس هقبدٗش VC هـب ذهـبّذُ ؿذ.
فبغلٔ اطواطوٌ٘بىٌبى 95% سطح
هعهعٌٖ دارٕ خطبٕ
استبًًذارد ثرآٍٍرد پبراهتر حذ ثبلا حذ پبٗ ٘ی 3/017 1/358 0/001 0/405 2/19 تذاخل FEV1
)ل٘تر(
0/153 0/063 0/001 0/022 0/108 کَ رت سٍٍل 100/660 99/331 0/001 0/330 99/996 تذاخل FEV1
)درغذ(
0/030 0/042 0/745 0/018 0/005 کَ رت سٍٍل 3/388 0/351 0/001 0/515 2/351 تذاخل FVC
)ل٘تر(
0/158 0/045 0/001 0/028 0/102 کََرت سٍٍل 7/693 4/306 0/001 0/839 5/999 تذاخل FEF25-75
)ل٘تر/ثبثبًِ٘(
0/172 0/011 0/083 0/045 0/080 کَ رت سٍٍل 1/025 0/553 0/001 0/116 0/789 تذاخل FET
)ثبثبًِ٘(
0/013 0/012 0/911 0/006 0/001 کَ رت سٍٍل 2/409 0/854 0/001 0/387 1/631 تذاخل FIV1
)ل٘تر(
0/161 0/077 0/001 0/021 0/119 کَ رت سٍٍل 100/589 98/473 0/001 0/526 99/531 تذاخل FIV1
)درغذ(
0/074 0/041 0/569 0/028 0/016 کَ رت سٍٍل 5/053 1/263 0/002 0/941 3/158 تذاخل VC
)ل٘تر(
0/214 0/007 0/0037 0/051 0/110 کَ رت سٍٍل 208/136 138/35 0/001 17/44 173/136 تذاخل MVV
)ل٘تر/ دق٘ قِ (
3/156 0/659 0/194 0/949 1/250 کَ رت سٍٍل 29/954 14/062 0/001 3/925 22/008 تذاخل Tv/Ti
)ه له٘لٖ ل٘تر / ثبثبًِ٘(
0/338 1/172 0/001 0/204 0/755 کَ رت سٍٍل 9144815915

Tv/Ti )ه له٘لٖ ل٘تش( ٍ ک ست ضکَست٘ضٍلٍل: تبًتبٗجٗج جذٍل 2 ًـبى ههٖ دّذ ککِ تغتغ٘٘شات٘شات ک ست ضکَست٘ضٍلٍل ععٖ 12 فتِّفتِ توشتوشٌٗبتٌبت ؿذٗذ کـتکـتٖ، تأث٘ش هؼهؼٌٖ داسداسٕ ثش هقبدٗٗش Tv/Ti ًذاؿت، ثثِ گگًَِ اإ ککِ ثثِ اصااصإ ٗک ٍاحذ افضاٗؾ ککَست ضت٘ضٍلٍل، افضا ـافضاٗـٖ هؼبدل 75/0 دس هقبدٗش Tv/Ti )ه له٘لٖ ل٘تش / ثبثبًِ٘( هـب ذهـبّذُ ؿذ.
ه( ثررسٖ تغ ٘رات حجن ّب ٍ ظرف٘٘ت بٕ رٗرَٕٗ ثِ ازإ تغ ٘رات ّر ٍاحذ از سطح کَ رت سٍٍل در هراحل هختلف تورٗٗی
ثبت جثبتَجِ ثثِ ؿکل 1، ه٘ ب گه٘بًگ٘ی٘ی تغ ٘شات 1FEV )ل٘تش( دس اصااصإ تغتغ٘٘شات٘شات ّش ٍاحذ اص ػغح ک ست ضکَست٘ضٍلٍل، دس ؿذت بّبٕ توشتوشٌٖٗ 75 دسکذ حذاکثش ضشثبى قلت توشٗی )دس آصهَى1( ٍ دسهقب ؼدسهقبٗؼِ ثب ؿشاٗظ پبپبِٗ ٍ ٘ض دس آصهَى 2 )85 دسکذ حذاکثش ضشثبى قلت توشٗی( دس هقب ؼهقبٗؼِ ثب آصهَى 1 ٍ ؿشاٗظ پبپبِٗ، دس کـتکـتٖ گ٘شاى جَاى هؼهؼٌٖ داس ثَد )05/0 P<(.
ّوبى عَس ککِ دس ؿکل بّبٕ 2 ٍ 4 هـب ذهـبّذُ ههٖ ؿَد، ه بً گ٘یه٘بًگ٘ی تغتغ٘٘شات٘شات %1FEV، دس آصهَى 2 )دس ؿذت بّبٕ توشتوشٌٖٗ 85 دسکذ حذاکثش ضشثبى قلت توشٗٗی( ٍ دس هقب ؼهقبٗؼِ ثب ؿشاٗظ پبپبِٗ ٍ ثشگـت ثثِ حبلت ا ل٘اٍلِ٘ دس اصااصإ تغ ٘شاتتغ٘٘شات ّش ٍاحذ اص ػغح ک ست ضکَست٘ضٍلٍل، دس کـتکـتٖ گ٘شاى جَاى هؼهؼٌٖ داس ثَد )05/0 P<(.
دادُ بّبٕ ؿکل بّبٕ 1 ٍ 3 ًـبى ههٖ د ٌذ ککِ دس هقبثل تغ ٘شاتتغ٘٘شات ّش ٍاحذ اص ػغح ک ست ضکَست٘ضٍلٍل دس آصهَى
1 )ؿذت بّبٕ توشتوشٌٖٗ 75 دسکذ حذاکثش ضشثبى قلت توشٗی( ٍ آصهَى 2 )ؿذت بّبٕ توشتوشٌٖٗ 85 دسکذ حذاکثش ضشثبى قلت توشٗی( ه ب گ٘ه٘بًگ٘ی٘ی تغتغ٘٘شات٘شات FVC )ل٘تش( دس کـتکـتٖ گ٘٘شاى جَاى هؼهؼٌٖ داس ثَد )05/0 P<(.
ثب ت جتَجِ ثثِ ؿکل 2، ه٘ بً گ٘ی تغ٘ ٘شات 1FIV )ل٘تش( دس هقبثل تغ ٘شاتتغ٘٘شات ّش ٍاحذ اص ػغح ک ست ضکَست٘ضٍلٍل دس ؿذت بّبٕ توشتوشٌٖٗ 85 دسکذ حذاکثش ضشثبى قلت توشٗی ٍ دس هقب ؼِهقبٗؼِ ثب دٗگش هشاحل تحق٘٘ق هؼهؼٌٖ داس ثَد )05/0 P<(.
دادُ بّبٕ ؿکل بّبٕ 1 ٍ 2 ًـبى ههٖ د ٌذ ککِ دس هقبثل تغ ٘شاتتغ٘٘شات ّش ٍاحذ اص ػغح ک ست ضکَست٘ضٍلٍل دس آصهَى
1 )ؿذت بّبٕ توشتوشٌٖٗ 75 دسکذ حذاکثش ضشثبى قلت توشٗی( ٍ آصهَى 2 )ؿذت بّبٕ توشتوشٌٖٗ 85 دسکذ حذاکثش ضشثبى قلت توشٗی( هه٘ب گ٘٘یبًگ٘ی تغتغ٘٘شات٘شات VC )ل٘تش( دس کـتکـتٖ گ٘شاى جَاى هؼهؼٌٖ داس ثَد )05/0 P<(.
ّوبى گگًَِ ککِ دس ؿکل بّبٕ 1 ٍ 2 هـبّ ذهـبّذُ ههٖ ؿَد، ه٘ بً گ٘ی تغ تغ٘٘شات٘شات Tv/Ti )ه له٘لٖ ل٘تش( دس آصهَى 2
ٍ دس ؿذت بّبٕ توشتوشٌٖٗ 85 دسکذ حذاکثش ضشثبى قلت توشٗٗی ٍ دس هقب ؼهقبٗؼٔ دٗگش هشاحل تحق٘ق، دس اصااصإ تغ ٘شاتغ٘٘شات ّش ٍاحذ اص ػغح ک ست ضکَست٘ضٍلٍل، دس کـتکـتٖ گ٘شاى جَاى هؼهؼٌٖ داس ثَد )05/0P<(.
دٗگش هتغ٘ ش بهتغ٘شّبٕ ػولکشدػولکشدٕ سسَٕٗ )هبٌذ %1fef25-75 ،FET ،FIV1% ،FEV ٍ MVV( دس هشاحل صهبصهبًٖ هختلف تحق٘ق ٍ ٘ض دس هقبٗ ؼهقبٗؼٔ هشاحل صهبصهبًٖ ثب کذٗگشٗکذٗگش تغ ٘شاتتغ٘٘شات هؼهؼٌٖ داسداسٕ ذاؿتٌٌذًذاؿتٌذ )05/0 P<(.
Time : pre

ضکل 1 – ت٘غ٘٘٘رات حجنّ ّبٍ ظر٘ف٘٘تّ بٕ رَٗ کطٖتٖ گ٘٘راى جََاىِ ث ازٕإ ت٘غ٘٘٘راتّ ّرٍ ٍاحذ از سطح کَر٘ت٘سٍٍل در
هرحٔلٔ پٗبِٗ

Time: Test 1

ضکل 2 – ت٘غ٘٘٘رات حجنّ ّبٍ ظر٘ف٘٘تّ بٕ رَٗ کطٖتٖ گ٘٘راى جََاىِ ث ازٕإ ت٘غ٘٘٘راتّ ّرٍ ٍاحذ از سطح کَر٘ت٘سٍٍل طٖ ضصّ فٔتٔ اٍٍل توٗرٌٌٗبت )آزَهََى 1(
Time : Test 2

ضکل

3

٘رات
حجنّ

ت٘غ٘٘

٘تّ
ظر٘ف٘

ّبٍ

کطٖتٖ
رَٗ

بٕ

َاىِ
سٍ

٘راى
گ٘

طٖ
جَ

ٍل
ر٘ت٘
کَ

سطح

از

ٍاحذ

ّرٍ

٘راتّ
ت٘غ٘٘
ازٕإ

ث

ضکل

3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید