د اردَٗارٓ صعَد
استفبع د۴ٛاس٠ داخداخُ ػبػبِٗ 6 ٔتش ٚ ؿ۵ت تٛػظ آآٖ 28 دسخدسخٝ ثشا٢ کؼٛد آص دآصٔٛد٘٣ ٞب ثٛد. ثش سسٚ٢ د۴ اسٜٛاسٜ
٘مبع٣ حبو٣ اص ٔؼ۵ش کؼٛد کخشکخشٜ سدا٘ٛسداٖ دس ا۴ٗ تحم۵ک ٚ ؿشٚع ٚ پب۴ببٖ ٔؼ۵ش ٔـخق ؿذؿذٜ ثٛد.

رٍش بّبٕ آهبرآهبرٕ
ثشا٢ تٛک۵ف ٘تب۴ح تحم۵ک، اص سٚؽ ٞب٢ آٔبس٢ تٛک۵ف٣ ٔ۵ببٍ٘۵ٗ، ا٘حشاف اػتب٘٘ذاسد ٚ ؿىؿىُ ٞب ٚ خذاخذاَٚ اػتفبداػتفبدٜ ؿذ. ثشا٢ تدض۴ٝ ٚ تحتحّ۵ُ اعلاػبت اص آٔبس اػتٙجبع٣ تحتحّ۵ُ ٚاس۴ب٘٘غ ثب ا٘ذاصا٘ذاصٜ ٌ۵ش٢ ٔىشس ٚ ثشا٢ ٔمب۴ؼ١ تفبٚت ٔ۵ببٍ٘۵ٗ ٞب اص آصآصٖٔٛ t ؼتمٔؼتمُ اػتفبداػتفبدٜ ؿذ )05/0P<(.
ووّ۵١ سٚؽ ٞب٢ آٔبس٢ ثب اػتفبداػتفبدٜ اص ش ٘شْافضاس SPSS ٘ؼخ١ 15 حبػجٔحبػجٝ ؿذ.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ثثٝ ظٔٙظٛسٛس تٛص۴غ داددادٜ ٞب٢ ش ب٘شٔبَ اص آصآصٖٔٛ وٌشافوٌّٕٛشاف اػاػٕ۵ش٘٘ف اػتفبدٜ ؿذ ووٝ تٛص۴غ داددادٜ ٞب ش ب٘شٔبَ ثٛد.
٘تب۴ح تٛک۵ف٣ چٟبس دٚس٠ ثشٌـت ثٝ حبِت ااِٚ۵١ لاوتبت ،CPK ،LDH ثثٝ تشت۵ت دس خذاخذاَٚ 1، 2 ٚ 3 ـب٘ـبٖ داددادٜ ؿذؿذٜ اػت.

±

±

±

±


دیدگاهتان را بنویسید