105 M-1cm محاسبه شده و سطح MDA براساس نانومول مالون دی آلدهید بر میلیلیتر (nmole MDA /ml) گزارش شد (16). فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) در نمونه های سرم مورد مطالعه بر مبنای روش کونو و استفاده از نیتروبلو تترازولیوم به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج nm560 ارزیابی شد و سطح فعالیت آنزیم SOD بر مبنای واحد فعالیت آنزیم بر میلی لیتر (Unit SOD /ml) گزارش شد (22).
دادهها بهصورت میانگین و انحراف معیار ارائه شدهاند. با توجه به طبیعی بودن توزیع دادهها براساس آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، برای مقایسه میانگین اختلاف بین گروهها از آزمون واریانس یکطرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. همچنین برای بررسی ارتباط بین MDA ،BDNF و SOD از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. محاسبهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS نسخه 19 انجام گرفت و سطح معناداری 05/0 <P در نظر گرفته شد.

یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن، قد، وزن و همچنین BMI گروههای گوناگون تحقیق در جدول 1 ارائه شده است. همان طورکه مشاهده می شود، مقادیر وزن و BMI چهار گروه قبل و پس از دوره تمرینات تغییر معناداری نکرد.
جدول 1. میانگین و انحراف معیار سن، قد، وزن و BMI گروههای مختلف تحقیق

گروه

سن
)
سال
(

قد
)
متر
(

زن
و
)
کیلوگرم
(

BMI

)
زن
و
/
قد

مجذور
(

قبل

بعد

قبل

بعد

گروه

سن

)

سال

(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید