0/58
0/53 7/5±1/16
8/33±1/1
7/67±1/3
0/2
59/1 شنا در آب سردشنا در آب گرم

شنا در آب طبیعیP بین سه گروه
F بین گروهی سؤال 1:
تمایل به غذا خوردن
(میلی متر)
8/92±1/08 11/17±2/12 9/92±1/37 8/8±1/08 شنا در آب سرد سؤال2:
8/92±1/5
9/08±1/3
0/93 10/83±1/5
10/08±1/3
0/29 9/83±1/03
8/9±1/37
0/11 7/58±1/8
7/17±1/3
0/17 شنا در آب گرم
شنا در آب طبیعیP بین سه گروه احساس گرسنگی
(میلی متر)
0/06 1/26 2/27 1/83 F بین گروهی
7/33±1/6
5/92±1/2
#7/67±1/55
0/01
4/73 4/83±1/19 4/9±1/33
5/42±1/16
0/41
0/89 5/58±1/2
5/08±1/08
5/75±0/62
0/26
1/39 4/75±0/96
4/58±0/99
4/58±0/99
0/89
0/11 شنا در آب سرد شنا در آب گرم
شنا در آب طبیعی P بین سه گروه
F بین گروهی سؤال3 :
احساس سیری
(میلی متر)

ادامه جدول 1. تغییرات بین گروهی اشتها در آزمودنیهای سه گروه
9 ساعت پس
از اجرای پروتکل پژوهشی 3 ساعت پس ازاجرای پروتکل پژوهشی بلافاصله پس از
اجرای پروتکل پژوهشی پیش از اجرای
پروتکل پژوهشی نتایج اشتها
8/17±1/1 10/58±1/5 9/83±1/6 6/58±1/2 شنا در آب سرد 8/58±1/31
8/42±1/37
0/73 10/67±1/6
10/25±1/7
0/8 9/92±1/3
9±1/5
0/27 6/75±1/8
6/83±1/1
0/9 شنا در آب گرم
شنا در آب طبیعیP بین سه گروه سؤال 4:
توانایی خوردن
(میلی متر)
0/31 0/21 1/36 0/09 F بین گروهی # تغییر معنا دار در مقایسه بین گروهها (05/0P<)

علاقه مندی به غذا
تغییرات بین گروهی علاقه مندی به غذا مطابق جدول 2 نشان داد که بین شنا در سه دمای آب تفاوت معنا داری در هیچ زمانی وجود ندارد. فقط میل به غذای پرچرب و غیرشیرین بلافاصله و 3 ساعت پس از شنا در آب گرم به طور معناداری بیشتر از دو دمای دیگر بود.
جدول 2. تغییرات بین گروهی علاقه مندی به غذا در آزمودنیهای سه گروه
9 ساعت پس از اجرای پروتکل پژوهشی 3 ساعت پس از
اجرای پروتکل پژوهشی بلافاصله پس از
اجرای پروتکل پژوهشی پیش از اجرای
پروتکل پژوهشی نتایج
علاقه مندی به غذا
8/5±1/3
8/42±1/08
7/58±1/56
0/19 9/16±1/3
9±1/2
8/58±2/02
0/65 9/58±1/16
9/5±1/4
8/42±1/3
0/72 #6/58±1/16
6±1/4
4/9±1/16
0/009 شنا در آب سرد شنا در آب گرم
شنا در آب طبیعی P بین سه گروه سؤال 1: غذایپرچرب و شیرین
(میلی متر)
5/83±1/5 8/17±1/2 6/75±1/6 4/0±0/85 شنا در آب سرد سؤال2: غذای
5/17±1/4
4/17±1/1
0/80 8/42±1/16
8/58±1/37
0/72 8/08±1/6
8/33±1/6
0/054 4/67±1/37

4/17±1/19
0/35 شنا در آب گرم شنا در آب طبیعی P بین سه گروه کم چرب و غیرشیرین
(میلی متر)

ادامه جدول 2. تغییرات بین گروهی علاقه مندی به غذا در آزمودنیهای سه گروه
9 ساعت پس از اجرای پروتکل پژوهشی 3 ساعت پس از اجرای پروتکل پژوهشی بلافاصله پس از
اجرای پروتکل پژوهشی پیش از اجرای
پروتکل پژوهشی نتایج
علاقه مندی به غذا
8/17 9/17±1/5 9/0±1/47 6/08±1/08 شنا در آب سرد 8/25±1/71
7±1/47 #9/33±1/3
7/83±1/26 #9/17±1/46
7/5±1/24 5/58±1/3
6/0±1/2
شنا در آب گرمشنا در آب طبیعی سؤال3 : غذایپرچرب و
غیرشیرین

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(میلی متر)
0/06 0/02 0/01 0/75 P بین سه گروه 8±1/4 9/83±1/8 8/83±1/4 #6/42±1/5 شنا در آب سرد 8±1/27
7/75±1/2
0/86 9/33±1/3
7/83±1/5
0/62 8/42±1/37
8/08±1/2
0/46 5/5±1/38
4±0/73
0/0001 شنا در آب گرم
شنا در آب طبیعیP بین سه گروه سؤال 4: غذایکم چرب و شیرین
(میلی متر)
# تغییر معنا دار در مقایسه بین گروهها (05/0P<)

کالری دریافتی و انرژی مصرفی
تغییرات بین گروهی کالری دریافتی و انرژی مصرفی مطابق جدول 3 نشان داد که تفاوت معناداری بین شنا در سه دمای مختلف آب در میزان کالری دریافتی و انرژی مصرفی وجود ندارد.

جدول3 . تغییرات بین گروهی کالری دریافتی و انرژی مصرفی در آزمودنیهای سه گروه
روز بعد از پروتکل پژوهشی روز پروتکل
پژوهشی یک روز قبل از
پروتکل پژوهشی نتایج کالری دریافتی و انرژی مصرفی
1874/6±111/32 2146±251/06 1854± 207 شنا در آب سرد 1976/25±213/27
1892/42±98/85 0/2 2113/8±178/09
2073/17±194/2 0/6 #1892/4±145/1
1690/50±145/46
0/01 شنا در آب گرم
شنا در آب طبیعیمیزان P بین سه گروه کالری
دریافتی
(کیلوکالری)

1/5 0/36 4/85 F بینگروهی 2036/62±192/685 2219/56±305/1 2048/98±150/6 شنا در آب سرد 2027/77±250/10 2060/26±170/28 2168/22±260/6 2016/12±166/72 1909/98±195/07 1810/88±214/0 شنا در آب گرم
شنا در آب طبیعی انرژی مصرفی (کیلوکالری)
0/92 0/13 0/1 میزان P بین سه گروه
0/07 1/2 4/8 F بینگروهی # تغییر معنا دار در مقایسه بین گروهها (05/0P<)
لاکتات
تغییرات بین گروهی لاکتات مطابق جدول 4 نشان داد که بلافاصله و 3 ساعت پس از اجرای پروتکل تحقیق غلظت لاکتات پلاسما در آب سرد نسبت به دو دمای دیگر به طور معنا داری بیشتر بود.

جدول4. تغییرات بین گروهی لاکتات در آزمودنیهای سه گروه
9 ساعت پس
از اجرای پروتکل پژوهشی 3 ساعت پس ازاجرای پروتکل پژوهشی بلافاصله پساز اجرای پروتکل پژوهشی پیش از
اجرای
پروتکل پژوهشی نتایج لاکتات
16/50±1/9
16/68±0/9
16/89±1/4
0/8 #23/29±4/3
20/44±1/6
20/81±2/4
0/048 #27/57±5/27
23/8±2/6
25/83±3/1
0/032 15/9±2/97
15/45±2/34
15/08±2/41
0/74 شنا در آب سرد
شنا در آب طبیعی شنا در آب گرم
میزانP بین سه گروه لاکتات
(میلی گرم بردسی لیتر)

0/2 3/1 2/8 0/3 F بینگروهی # تغییر معنا دار در مقایسه بین گروهها (05/0P<)

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معنا داری بین اثر یک جلسه ورزش شنا در دماهای مختلف آب بر میزان اشتها و کالری دریافتی وجود نداشت. فقط 9 ساعت بعد از شنا احساس سیری در آب طبیعی نسبت به دو دمای دیگر بیشتر بود که این افزایش بهعلت فاصله زمانی زیاد از ورزش قابل چشم پوشی است. شورتن و همکاران (2009) با مقایسه اثر تمرین در دماهای مختلف محیطی (محیط گرم 36، طبیعی 25 و گروه کنترل 25 درجه سانتی گراد) بر انرژی دریافتی و هورمونهای مرتبط به اشتها، افزایش در میزان کالری دریافتی در محیط طبیعی و عدم تغییر در میزان کالری دریافتی در محیط گرم را گزارش کردند (16). تفاوت در پروتکل فعالیت ورزشی، استفاده از یک بوفه غذایی آزاد و ثبت کالری دریافتی روزانه توسط خود آزمونگر (آزمودنی ها با ثبت کالری مصرفی خود ممکن است احساس کنند که کالری کمتری دریافت کرده اند، در نتیجه مصرف غذای خود را افزایش می دهند یا بر عکس) از دلایل عدم تشابه نتیجه این مطالعه با تحقیق حاضر در زمینه کالری دریافتی محیط طبیعی است.
محققان عدم تغییر کالری دریافتی در نتیجه ورزش در محیط گرم را به اختلاف دمای کم بین محیط طبیعی و گرم (11 درجه سانتی گراد) و افزایش غلظت PYY (هورمون سیری) در نتیجه افزایش دمای بدن حین ورزش در محیط گرم نسبت دادند. در تحقیق حاضر نیز بهنظر می رسد علت عدم تفاوت در مقدار کالری دریافتی بین سه دما، اختلاف دمایی کم (10 درجه سانتی گراد) بین سه دما باشد (21، 16،20).کینگ و همکاران (2010) علت عدم تغییر در اشتها و میل به غذا پس از 60 دقیقه شنا در آب با دمای طبیعی (5/28 -28 درجه سانتی گراد) را دوره کوتاه تمرین و عدم اندازه گیری دمای مرکزی بدن جهت کشف ارتباط این متغیر با انرژی مصرفی میدانند (11). نتایج تحقیقات مذکور با نتایج مطالعه حاضر همسوست. در مقابل شماری از مطالعات نتایج متفاوتی را گزارش کردند. وایت و همکاران (2005) تأثیر یک جلسه تمرین روی دوچرخه ارگومتر در دو دما (33 و 20 درجه سانتی گراد) را بر کالری دریافتی مقایسه کردند (20). کالری دریافتی در آب سرد (3653 کیلوکالری) حدود 40 درصد بیشتر از آب طبیعی (2544 کیلوکالری) بود. محققان معتقدند که شدت تمرین در اثرگذاری دمای آب بر بدن بسیار مهم است. مطالعات قبلی نشان داده اند در تمرینات با شدت پایین (زیر بیشینه) دمای آب بی تأثیر است و فقط در تمرینات بیشینه دمای آب اثرگذار خواهد بود (9،17). در مطالعه حاضر ممکن است وجود فاصله استراحت (3 دقیقه در هر 10 دقیقه) از فشار تمرین بر آزمودنی ها کاسته و مانع اثرگذاری دمای آب بر بدن آزمودنی ها شده باشد (11،15).
نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین یک جلسه ورزش شنا در دماهای مختلف آب بر میزان علاقه مندی غذایی وجود نداشت. فقط در آب گرم میل به خوردن غذای پرچرب و غیرشیرین به طور معنا داری افزایش یافت. بلیسکی و همکاران (2009) طی مطالعه مروری که بر اثر ورزش حاد و مزمن بر کالری دریافتی و انتخاب غذا داشتند، به این نتیجه رسیدند که یک جلسه ورزش تأثیری بر انتخاب غذا پس از ورزش نمی گذارد (2). ورزش تنها در درازمدت میتواند انتخاب غذاها را تحت تأثیر قرار دهد.
هاریو (2004) و کریستال (1995) طی مطالعاتی مشابه علت عدم تغییر در میل و انتخاب غذاها را به دوره کوتاه تمرین نسبت داده اند (4،1). در تحقیق حاضر نیز احتمالاً علت عدم مشاهده تفاوت شایان ملاحظه، یک جلسه ای بودن تمرین باشد. اما محققان یکی از محدودیتهای تحقیقشان را استفاده از تصاویر غذاها به جای خود غذا عنوان کردند. از آنجا که آزمودنی ها نمی توانستند غذاها را میل کنند و براساس تصاویر غذاها آنها را انتخاب می کردند، میل و علاقه واقعی شان را نشان ندادند. در واقع قرار نداشتن غذاها در معرض چشم و حس بویایی، انگیزه فرد را برای غذا خوردن کم می کند و عکس یک غذا نمی تواند مثل خود غذا فرد را تحریک کند، چراکه نشانه های حسی قوی تر پاداش غذایی را بیشتر می کند (6) و به همین دلیل عدم تغییر در علاقهمندی غذایی را مشاهده کردیم.
در مطالعه حاضر غلظت لاکتات پلاسما بلافاصله و 3 ساعت بعد از اجرای پروتکل پژوهشی در آب سرد نسبت به دو دمای دیگر بهطور معنا داری افزایش یافت. فوجی شیما و همکاران (2001) افزایش در غلظت لاکتات پلاسما در آب سرد را پس از یک جلسه شنا با شدت زیر بیشینه در سه دمای مختلف (23، 28 و 33 درجه سانتی گراد) گزارش کردند (7). گالبو و همکاران (1998) نیز در تحقیقی مشابه، افزایش چشمگیری را در غلظت لاکتات پلاسما در آب سرد گزارش کردند (8). هر دو محقق علت غلظت بالاتر لاکتات در آب سرد را سوخت وساز بالاتر برای تولید حرارت بیشتر، انقباض های عضلانی که به صورت غیرارادی است و تنگ شدن عروق محیطی جهت حفظ گرمای بدن می دانند (17، 8).
در نهایت نتایج نشان داد، بین اثر یک جلسه ورزش شنا در دماهای مختلف آب (23، 33 و 38 درجه سانتیگراد) بر اشتها، علاقه مندی به غذا، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در دختران دانشجو تفاوتی وجود نداشت و دمای آب به تنهایی روی کاهش یا افزایش وزن در این شرکت کنندگان تأثیری نداشته است.
منابع و مĤخذ
.1 Arora S, and Anubhuti B.” Role of neuropeptides in appetite regulation and obesity a review”. Neuropeptite 2006; 40: 375-401.
.2 Bilski J, Teleglow A, Zahradnik-Bilska J, Dembinski A, Warzecha Z. “Effects of exercise on appetite and food intake regulation”. Med sport 2009; 13(2): 82-94.
.3 Blundell E, King J, and Neil A.” Exercise, appetite control, and energy balance”. Nutrition 2000; 16: 7-10.
.4 Crystal S, Frye CA, Kanarek RB. “Taste preferences and sensory perceptions in female varsity swimmers”. Appetite. 1995; 24: 25-36.
.5 Doucet E, Imbeault P, St-Pierre S, Almeras N, Mauriege P, Richard D.” Appetite after weight loss by energy restriction and a low-fat diet
exercise follow-up”. International journal of obesity 2000; 24: 906-914
.6 Finlayson G, Caudwell P, Gibbons C, Hopkins M, King N and Blundell J.” Low fat loss response after medium-term supervised exercise in obese is associated with exerciseinduced increase in food reward”. Journal of obesity 2011; 20: 615-624.
.7 Fujishima K, Tomihiro S, Tetsuro O, Noboro H, syozo K, Tomokoshono V. “Thermoregulatory responses to low-intensity prolonged swimming in water at various temperature and treadmill walking on land”. J Physiol Anthropol 2001; 20(3): 199-206.
.8 Galbo H, Houston ME, Christensen NJ, Holst JJ, Nielsen B and Nygaard E.” The effect of water temperature on the hormonal response to prolonged swimming”. Scandinavian Phy siological Society 1998; 15: 326-337.
.9 Holmer I, and Bergh U.” Metabolic and thermal response to swimming in water at varying temperature”. Journal of applied physiology 1994; 37(5): 702-705.
.01 Horio T. “Effect of physical exercise on human performance for solution of various sweet substances perceptual and motor skills”. US national library of medicine2004; 99(3): 1061-1070.
.11 king J, Miyashita M, Wasse L, and Stensel D. “Influence of prolonged treadmill running on appetite, energy intake and circulating concentrations of acylated ghrelin”. J Appetite 2010; 54(3): 492-8.
.21 Klok M, and Jakaobsottir M. “The role of leptin and ghrelin in the regulation of food intake and body weight in humans”. Obesity Reviews 2007; 8: 21-34.
.31 Marakim, Tsoflioua f, Pitsiladis y, Malkova D, Mutrie N, and Higgins S. “Acute effects of a single exercise class on appetite, energy intake and mood”. Is there a time of day effect: Appetite 2005; 45: 272-278.
.41 Pomerleau M, Imbeault P, Parker T, Doucet E. “Effects of exercise intensity on food intake and appetite in women”. Clinical Nutrion 2004; 80(5): 1230-1236.
.51 Sheldahl LM, Buskirk ER, Loomis JL, Hodgson JL, and Mendez J. “Effects of exercise in cold water on body weight loss”. J. Obes 1998; 6: 29-42.
.61 Shorten L,Wallman E, and Guelfi J. “Acute effect of environmental temperature during exercise on subsequent energy intake in active men”.The American Journal of Clinical Nutrition 2009; 90(5): 1215-1221.
.71 Therminarias A, flore P, Oddou-Chirpaz MF, pellerei E, and QuirionA. “Influence of cold exposure on blood lactate response during incremental exercise. European journal of applied physiology and occupational physiology”.1989; 58(4): 411-418.
.81 Werme M, Messer C, Olson L, Gilden L, Thoren P and Nestler EJ.” Delta FosB regulates wheel running”. Journal of neuroscience 2002; 22(18): 8133-8138.
.91 Winup G. “Weight loss without dietary restriction: efficacy of different forms of aerobic exercise”. American Journal of Sports Medicine 1989; 15(3): 275-279.
.02 White LJ, Dressendorfer RH, Holland E, McCoy SC, and Ferguson MA. “Increased caloric intake soon after exercise in cold water”. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2005; 15(1): 38-47.
.12 Zeyl A, Stock JM, Taylor NS, and Jenkins AB.” Interactions between temperature and human leptin physiology in vivo and in vitro”. J Appl Physiol 2004; 92: 571-8.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید