پرش اسکات با وزنه 3*5 3*5 3*5 2*5 2*5
استپ آپ (ضربه تکپا و جهش به سمت بالا) 3*10 3*10 3*10 3*10
پرش عمقی 3*5 3*5 3*5 3*5
پرش لانژ 3*5 3*5 2*5 3*5
10پرش تکپا در مسیر 10 متری با مکث 3*5 3*5 3*5
پرش طولی جانبی 3*5 3*5 3*5
پرش با خم شدن بدن به سمت پاها (پایک جامپ) 5*1 5*1
پرش با زانوی خم داخل شکم (تاک جامپ) 5*3 5*3
* جدول برنامه تمرینات پلایومتریک شش هفته ای برگرفته از دو برنامه تمرینی متفاوت (18،54)

برنامه تمرین قدرتی -توانی
برنامه تمرینی برای این گروه تجربی دربرگیرنده شش هفته تمرین، هر هفته 2 جلسه، هر جلسه 45 تا 60 دقیقه بود. در ابتدای هر جلسه 10 دقیقه گرم کردن، شامل دویدن نرم و حرکتهای کششی انجام گرفت. سپس تمرینات منتخب قدرتی به مدت 30 تا 40 دقیقه انجام گرفت. استراحت بین هر ست 2-1 دقیقه و استراحت بین هر ایستگاه، 6 -2 دقیقه بود (11). در پایان هر جلسه سرد کردن به مدت 5 تا 10 دقیقه انجام گرفت. تمرینات براساس جدول 2 برای شش هفته طراحی شد. شدت و اضافه بار تمرین قدرتی با افزایش درصدهای مشتق از 1RM کنترل شد. هر دو هفته 1RM جدید محاسبه میشد و شدت مورد نظر در برنامه تمرینی آن هفته با 1RM جدید اجرا شد.

جدول 2. تمرینات قدرتی_ توانی شش هفته ای
هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم
%1RM %50 %50 %60 %60 %70 %70
استراحت بین هر ست 2 -1 دقیقه 2 -1 دقیقه 2 -1 دقیقه 2 -1 دقیقه 2 -1 دقیقه 2 -1 دقیقه
استراحت بین هر ایستگاه 6 -2 دقیقه 6 -2 دقیقه 6 -2 دقیقه 6 -2 دقیقه 6 -2 دقیقه 6 -2 دقیقه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سرعت اجرا پویا/ سریع پویا/ سریع پویا/ سریع پویا/ سریع پویا/ سریع پویا/ سریع
تعداد جلسات در هفته 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه
چهارسر (روی پا) 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
همسترینگ (پشت پا) 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
دوقلو 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
اسکات 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
پرس پا 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
سیمکش داخلی پا (نزدیک کردن پا) 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
سیمکش خارجی پا (دور کردن پا) 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10

پسآزمون
پس از شش هفته تمرین و کامل کردن تعداد جلسات توسط تمام آزمودنیها، از تمام آزمودنیها پسآزمون شامل تمام آزمونهای پیشآزمون در شرایط مشابه بهعمل آمد.

تجزیه وتحلیل آماری
برای بررسی اثر تمرین بر متغیرهای وابسته و مقایسه پیشآزمون و پسآزمون بین سه گروه از آنالیز واریانس یکطرفه بر تفاضل نمره ها استفاده شد. از آزمون تعقیبی LSD برای بررسی اختلافات بین گروهی استفاده شد. کلیه عملیات آماری از طریق نرمافزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت و سطح معناداری 05/0<P در نظر گرفته شد.

نتایج تحقیق
جدول 3 خصوصیات آنتروپومتری و فیزیولوژی آزمودنیها را در حالت پایه نشان میدهد.

جدول 3. خصوصیات آنتروپومتری و فیزیولوژی آزمودنیها در حالت پایه
گروه قدرتی – توانی
(n = 10) گروه پلایومتریک بدونانسداد (10 = n) گروه پلایومتریک باانسداد (10 = n) گروهها ویژگیها
162/1±5/4 160/2±5/8 5/3±165/8 قد (سانتی متر)
55/94±6/11 57/83±7/85 61/32±9/34 وزن (کیلوگرم)
20/3±2/7 22/3±2/11 21/4±2/5 سن (سال)
21/11±1/84 22/49±2/65 22/13±2/78 BMI (وزن/مجذور قد(متر)
33/6±3/8 34/7±6/9 38/3±9/42 قدرت پایین تنه در حرکت اسکات (کیلوگرم)

در جداول 4 تا 6 نتایج آزمونهای مختلف به تفکیک گروههای تمرینی قدرتی -توانی و پلایومتریک با و بدون انسداد عروق در مرحله قبل و بعد از تمرینات آمده است.
جدول 4 نتایج آزمونهای چابکی، سرعت و توان انفجاری پاها را در هر یک از گروهها نشان میدهد.
نتایج تجزیهوتحلیل آماری نشان داد که هر سه نوع تمرین موجب افزایش معنادار سرعت، توان انفجاری و چابکی شدند و بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0<P). نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد که سرعت در گروه تمرین پلایومتریک با انسداد عروق نسبت به دو گروه دیگر افزایش بیشتری داشت، اما بین دو گروه دیگر تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین توان انفجاری دو گروه تمرینی پلایومتریک نسبت به گروه تمرین قدرتی -توانی تفاوت معناداری داشت، اما بین دو گروه تمرینات پلایومتریک تفاوت معناداری مشاهده نشد. در آزمون چابکی در دو گروه تمرینات پلایومتریک نسبت به گروه قدرتی-توانی تفاوت معناداری مشاهده شد، اما بین دو گروه تمرینات پلایومتریک تفاوت معناداری مشاهده نشد.
جدول 4. تغییرات چابکی، سرعت و توان انفجاری در گروههای مختلف

متغیرها گروهها پیش آزمون پسآزمون درصد تغییرات P قبل P بعد Pنمره هااختلاف

3 17/40±1/04 17/93±1/39 قدرتی- توانی
6/5 17/07±0/68 18/18±1/03
پلایومتریک
بدون انسداد
چابکی 33/0 01/0 048/0* (ثانیه) پلایومتریک
51/0±48/17 36/0±37/16 7/6 با انسداد

7/3 4/10±0/22 4/40±0/29 قدرتی- توانی
9/6 3/92±0/17 4/30±0/36 پلایومتریک
بدون انسداد

16/8 با انسدادپلایومتریک 35/0±22/4 21/0±61/3 (ثانیه)
*0/006 0/13 0/27 4/6
18/7
18 قدرتی- توانی 60/5±90/34 11/4±60/36
بدون پلایومتریکانسداد 68/5±40/31 45/5±30/37

پلایومتریک 80/3±30/34 53/3±50/40
با انسداد پرش سارجنت
(سانتی-متر)

*0/004 0/04 0/33 5/5
18/65
16/55 قدرتی- توانی 87/459±3/2285 24/300±0/2419
بدون پلایومتریکانسداد 39/598±6/2120 19/546±8/2606

پلایومتریک 48/404±8/2456 87/453±1/2944 با انسداد اوج توان در پرش
سارجنت در فرمول Johnson
& Bahamo
(وات) nde
175150612433

1751501524547

سرعت
*0/0001 0/01 0/52
175150-68841

توان درمیانگین قدرتیتوانی -07/267±6/1040 91/160±1/1115 68/6
پرش پلایومتریک73/284±23/977 43/273±6/1235 91/20
سارجنتفرمول در بدون انسداد 62/0 05/0 004/0*
& Johnson Bahamoبا انسدادپلایومتریک 42/226±6/1090 05/238±2/1372 52/20
(وات) nde

* معناداری در سطح 05/0<P
جدول 5. تغییرات تعادل پویا در گروههای تمرین P
اختلاف
نمره ها P بعد پیش آزمون پس آزموندرصد P
تغییراتقبل گروهها متغیرها
تعادل قدرتی- توانی 68/3±98/86 58/4±94/88 2/2

0/20 0/84 0/20 4/3

87/62±5/57 83/84±4/86 بدون انسدادپلایومتریک با انسداد سانتی-
متر)

0/53 0/56 0/21 5/5
3
4/8

122/07±4/81
123/57±6/14

120/36±8/37 115/27±7/08
119/79±6/00
114/58±7/93 قدرتی- توانی پلایومتریک بدون انسدادپلایومتریک با انسداد تعادل پویا
(خلفی خارجی/ سانتی- متر)
( پویا قدامی/ پلایومتریک 36/5±30/87 95/5±85/87 6/0
-22859-51955

تعادل قدرتی- توانی 31/12±78/106 92/6±32/113 7/5
پویا
پلایومتریک
(داخلیخلفی / بدون انسداد 72/10±32/108 31/6±76/116 9/7 95/0 54/0 85/0

متر)سانتی- انسدادپلایومتریک با 79/8±48/107 28/9±66/113 4/5

جدول 5 نتایج آزمون تعادل پویا را در هر یک از گروهها نشان میدهد. همانطورکه نتایج تجزیه وتحلیل آماری نشان میدهد، در مورد تعادل پویا بین گروههای تمرینی تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0>P).
جدول 6 نتایج آزمون توان بیهوازی (اوج توان، میانگین توان و حداقل توان مطلق و نسبی در
آزمون وینگیت) را در هر یک از گروهها نشان میدهد. همانطورکه نتایج تجزیه وتحلیل آماری نشان میدهد، بین گروههای تمرینی تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0>P)، اما در توان میانگین نسبی افزایش غیرمعناداری در دو گروه تمرینی پلایومتریک نسبت به گروه تمرین قدرتی – توانی مشاهده میشود.
جدول 6. تغییرات توان بیهوازی (آزمون وینگیت) در گروههای تمرین

متغیرها گروهها پیش آزمون پس آزمون درصد تغییرات Pقبل Pبعد P نمره هااختلاف

9/7 314/70±62/25 284/03±61/41 قدرتی- توانی
11/62 328/63±78/22 290/44±64/94 پلایومتریک بدونانسداد
توان اوج
مطلق آزمون در 30/0 08/0 15/0
12/3 5/69±1/10 4/99±1/13 قدرتی- توانی
11/2 5/78±1/02 5/13±0/93 پلایومتریک بدونانسداد
وینگیت (وات)انسدادپلایومتریک با 14/55±59/323 77/56±80/380 15

09/0 24/0 وینگیت (وات) انسداد پلایومتریک با 10/1±49/5 94/0±61/6 9/16
قدرتی- توانی 93/42±20/20784/38±91/224 8/7
توان میانگین پلایومتریک بدون 89/42±36/206 21/51±29/238 4/13
مطلق آزمون در انسداد 57/0 18/0 17/0
وینگیت (وات)انسدادپلایومتریک با 81/36±60/223 24/45±05/263 9/14قدرتی- توانی 79/0±79/3 65/0±07/4 8/6توان میانگین
-122667-1059718

نسبی آزمون در پلایومتریکانسداد بدون 68/0±66/3 72/0±20/4 8/12 86/0 29/0 18/0 وینگیت (وات) انسداد پلایومتریک با 80/0±84/3 77/0±57/4 9/15توان حداقل قدرتی- توانی 30/25±15/119 19/25±95/129 3/8
6/8 2/34±0/34 2/18±0/48 قدرتی- توانی
14/1 2/55±0/53 2/19±0/52 پلایومتریک بدون انسداد
مطلق آزمون در پلایومتریکانسداد بدون 07/29±58/123 96/40±86/145 2/15 63/0 26/0 55/0 وینگیت (وات)انسدادپلایومتریک با 15/29±10/131 95/31±43/154 1/15
توان حداقل
نسبی آزمون در 96/0 32/0 51/0
وینگیت (وات)انسدادپلایومتریک با 65/0±24/2 63/0±70/2 17
توان اوج
نسبی آزمون در 56/0

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید