یافته ها
میانگین و انحراف استاندارد مقادیر HIF1-α و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) بافت قلب آزمودنی ها در جدول 2 آورده شده است. بررسی داده ها نشان داد بیشترین مقدار HIF1-α به گروه کادمیوم و کمترین مقدار به گروه شنا تعلق داشت. در بررسی داده های فاکتور رشد اندوتلیالی، بیشترین میانگین به گروه کادمیوم و کمترین میانگین به گروه کنترل تعلق داشت (جدول2).
جدول 2. مقادیر HIF1-α و VEGF برحسب شاخص مرکزی و پراکندگی در گروههای پژوهش
انحراف استاندارد میانگین N گروه متغیر
25/6
151/13
7/34 158/5
411/75
86/25 8
8
8 کنترلکادمیومشنا (پیکوگرم بر HIF1-α میلی لیتر)
11/9 212/5 8 شنا + کادمیوم 12/04
50/70 131/87
421/37 8
8 کنترل
کادمیوم (پیکوگرم بر میلی لیتر)VEGF
11/94 189/75 8 شنا 32/38 308/5 8 شنا + کادمیوم مقایسه تغییرات متغیر HIF1-α و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) با آزمون کروسکال والیسنشان داد که بین گروه ها تفاوت معنا داری وجود دارد (001/0=P) (جدول3).

جدول 3. بررسی اختلافات بین گروه ها با آزمون کروسکال والیس HIF1-α و VEGF
P(sig) مربع کای( 2) میانگین رتبه گروه متغیر

0/000
* 26/991 12/62
26/88 کنترل
کادمیوم
HIF1-α
4/00 شنا 22/00 شنا + کادمیوم
0/000
* 28/739 4/50
28/25 کنترل
کادمیوم
VEGF
12/50 شنا 20/76 شنا + کادمیوم * معنا داری در سطح 05/0 ≤ α
در ادامه، نتایج آزمون منویتنی یو در متغیر HIF1-αنشان داد بین گروه های کنترل و کادمیوم (001/0=P)، کنترل و شنا (001/0=P)، کنترل و شنا + همراه کادمیوم (001/0=P)، کادمیوم و شنا
(001/0=P)، کادمیوم و شنا + کادمیوم (046/0=P)، شنا و شنا + کادمیوم (001/0=P) اختلاف معنا داری وجود داشت (شکل 1).
شکل 1. بررسی مقادیر HIF1-α در گروه های چهارگانه (* : نشانه تفاوت معنا دار

158.5
*
+ 411.75
*#

212.25
* # + 86.25
0
100
200
300
400
500
کنترل
کادمیوم

شنا
+
کادمیوم
شنا
HIF1-
α
(PG/ML)
75
/
41125
/
212


+
25
/
86

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

158.5

*

+

411.75

*#


دیدگاهتان را بنویسید