(µg/mL) (µg/mL) گروه
(پیش از تمرین) 71/0±86/0 11/0±9/1
مقاومتی
(پس از تمرین) 84/0±8/0 32/0±1/0
1/82±0/1 0/72±0/20 کنترل (پیش از تمرین)
1/71±0/1 0/71±0/1 (پس از تمرین)
0/047 0/254 اثر تعامل زمان × گروه (p)

بحث
هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با شدت فزاینده بر تغییرات غلظت پروتئین واکنش پذیر c و سیستاتین c در مردان ورزشکار بود. به همین منظور در یک طرح تحقیق تجربی 10 مرد ورزشکار آماتور والیبالیست به تمرین مقاومتی با تکیه بر اندام تحتانی پرداختند. به سبب اینکه غلظت CRP با سن، میزان فعالیت و نیز درصد چربی بدن مرتبط است، لازم بود دو گروه مقاومتی و کنترل همگن باشند. بر همین اساس آزمودنیهای دو گروه قبل از شروع برنامه تمرینات از لحاظ درصد چربی بدن همگن شدند.
نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی با شدت فزاینده در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معناداری بر تغییرات غلظت CRP نداشت. پیشنهاد شده است که CRP به عنوان یک نشانگر برای تشخیص وسعت التهاب عمل می کند و شواهد فراوانی بیانگر این است که این پروتئین مستقیماً در پاتوژنز تصلب شرائین١ درگیر است (13). CRP جدا از نقشی که بهعنوان شاخص التهابی دارد، میتواند با سازوکار های مختلف از جمله کاهش تولید NO، افزایش چسبندگی مولکولها و تغییر جذب LDL موجب تخریب رگ میشود (5). اخیراً تحقیقات گسترده ای در مورد سازگاری CRP حاصل از انواع گوناگون پروتکلهای تمرینی ورزشی صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این مسئله بود که تمرینات مقاومتی از شدت متوسط تا بالا (دو هفته اول 70 درصد یک تکرار بیشینه بود و تا دو هفته آخر به 90 درصد یک تکرار بیشینه رسید) نمی تواند موجب کاهش غلظت CRP شود. برخلاف نتایج تحقیق حاضر دانگس2 و همکاران (2010) گزارش دادند که 10 هفته تمرینات مقاومتی به طور معناداری پروتئین واکنشگر –C را در افراد کمتحرک 1/16 درصد کاهش داد (7). از طرفی دیگر همسو با نتایج تحقیق حاضر بارنس٣ و همکاران (2008) گزارش کردند که تمرینات مقاومتی به مدت 13 هفته در 10 حرکت با شدت 70 درصد 1-RM آزمودنیها و سه روز در هفته نمیتواند به طور معناداری موجب تغییر CRP در بزرگسالان و میانسالان شود (1). همچنین لوینجر۴ و همکاران (2009) دریافتند که ده هفته تمرینات مقاومتی پیشرونده (3 روز در هفته، 7 حرکت ورزشی، 3 ست و با افزایش تدریجی شدت از 50 -40 درصد 1-RM به 85-75 درصد 1-RM) سبب ایجاد تغییرات معنادار در بیان ژنی

atherosclerosis
Donges
Barnes
Levinger
پروتئین واکنشگر-C و اینترلوکین -6 در زنان و مردان میانسال نمی شود (16). به نظر می رسد وجود برخی نتایج متناقض ناشی از تفاوت در ویژگیهای آزمودنیها و نوع عکسالعمل آنها به تمرین مقاومتی است. سابقه و سطح اولیه آمادگی جسمانی، سن آزمودنیها و حتی تفاوتهای جنسی و نژادی ممکن است بر نتایح این گونه تحقیقات تأثیر گذارد (16). به سبب تأثیر جنسیت بر پاسخ های هورمونی و نیز تأثیر سن بر سطوح CRPو TNF-α، می توان این تناقضات را توجیه کرد (21). بیان شده است که تمرینات مقاومتی سبب کاهش تعداد گلبول های سفید خون و کاهش غلظت پروتئین واکنشگر-C به عنوان شاخص های التهابی در مردان آفریقایی – آمریکاییتبار خواهد شد (11). در تحقیق حاضر تمرین مقاومتی تأثیر معناداری بر تغییرات درصد چربی بدن نداشت. از آنجا که یکی از منابع اصلی تولید سایتوکین های التهابی بافت آدیپوز و سلول های چربی اند (9) و با توجه به اینکه پژوهش حاضر بیانگر این بود که تمرینات مقاومتی موجب کاهش درصد چربی بدن نشد، بهنظر میرسد عدم تغییر معنیدار در غلظت CRP ناشی از عدم تغییر بافت آدیپوز باشد. از سویی دیگر، آزمودنی های تحقیق حاضر ورزشکاران آماتور رشته والیبال بودند که آمادگی جسمانی متوسطی داشتند و سطح مقادیر درصد چربی بدن و نیز غلظت CRP استراحتی در آنها در حد پایینی بود. با این حال، با توجه به اینکه ارتباط قوی و مثبتی بین مقادیر پایه شاخصهای التهابی و مقدار کاهش آن در نتیجه تمرین وجود دارد (20)، ممکن است عدم کاهش مقادیر پروتئین واکنشی به سطوح عادی و نرمال پایه CRP آزمودنیها ارتباط داشته باشد. شواهد نشان می دهد، هرچه مقادیر پایه شاخصهای التهابی بیشتر باشد، تأثیر تمرین بر این شاخصها بارزتر است (18، 8). از آنجا که در این پژوهش آزمودنیها ورزشکار، سالم و جوان بودند، احتمالاً مقادیر پایه این شاخصها کمتر از حدی بود که تمرین بتواند پس از هشت هفته تأثیرگذار باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری سیستاتین C را کاهش داد. تحقیقات اندکی روی سیستاتین C صورت گرفته و اندک تحقیقات صورتگرفته بیشتر روی بیماران قلبی و بیمارانی که نارسایی کلیه دارند، است. حسینی کاخک و همکاران (1388) تأثیر تمرینات مقاومتی را به مدت چهار جلسه در هفته و به مدت هشت هفته در هشت حرکت در سه ست با 15-12 تکرار و با شدت 70 -60 درصد بیشینه بر تغییرات غلظت سیستاتین C در زنان چاق بررسی کردند و مخالف با نتایج پژوهش حاضر گزارش کردند تمرینات مقاومتی با ویژگی مذکور تأثیر معناداری بر تغییرات سیستاتین C نداشته است (12). با وجود این پیچر و همکاران (2003) همسو با نتایج پژوهش حاضر گزارش کردند که دوازده هفته ورزش هوازی در آب در بیماران دچار نارسایی کلیوی می تواند موجب بهبود وضعیت غلظت سیستاتین C شود و آن را کاهش دهد (19). همچنین کتابی پور و همکاران (1392) در بررسی هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر تغییرات سیستاتین C و عوامل خطرزای قلبی – عروقی در زنان یائسه گزارش کردند که تمرینات منتخب هوازی در آب به طور معناداری موجب کاهش غلظت پلاسمایی سیستاتین C شد (14). به نظر تفاوتهای مشاهده شده در نتایج تحقیقات ناشی از پروتکل تمرینی و نیمرخ فیزیولوژیکی آزمودنیها باشد. در تحقیق حاضر از ورزشکاران آماتور و تمرینات مقاومتی فزاینده استفاده شد، درحالیکه در تحقیق حسینی کاخک و همکاران از تمرینات با شدت ثابت و نیز آزمودنیها چاق استفاده شده است که ممکن است بر پراکندگی نتایج تأثیرگذار باشد. به هر حال در مورد تأثیرات تمرین ورزشی بر تغییرات سیستاتین C به عنوان یک شاخص التهابی جدید و عوامل فیزیولوژیکی و نیز تأثیر متغیرهای تمرینی اطلاعات بسیار محدودی وجود دارد و نیازمند بررسی های بیشتری است.

نتیجه گیری
در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد هشت هفته تمرین مقاومتی با اینکه سیستاتین C را کاهش داد، تأثیر معناداری بر پروتئین واکنش پذیر C در ورزشکاران والیبالیست آماتور نداشت. به نظر می رسد تمرینات مقاومتی به طور انتخابی بر شاخصهای التهاب سیستمیک تأثیر خواهند گذاشت. این نتایج حاصل تمرینات مقاومتی با شدت فزاینده متوسط تا شدید در طول هشت هفته است و برای بررسی بیشتر به پروتکلهای تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف و نیز طول دوره تمرینی بیشتر بر آزمودنی هایی با ویژگی هایی متفاوت تر نیاز است.

تشکر و قدردانی
از تمامی شرکت کنندگان که به عنوان آزمودنی در تحقیق حاضر شرکت کردند، نهایت تشکر را داریم. همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که زمینه انجام آنالیزهای بیوشیمیایی را در آن دانشگاه فراهم ساختند، سپاسگزاریم.

منابع و مĤخذ
.1 BarnesJN, Cortez-Cooper MY, Anton MM, and Tanaka H. (2008). The effect of resistance training on systemic inflammatory markers in middle-aged and older adults.
The federation proceeding. 22: pp: 753.34.
.2 Braith RW, and Stewart KJ. (2006). Resistance Exercise Training Its Role in the Preventive of Cardiovascular Disease. Circulation. 113: pp: 2642-2650.
.3 Brzycki M. (1993). Strength testing: predicting a one – rep max from repetitions-tofatigue. JOPERD. 64: pp: 88-90.
.4 Clark JC. (2005). Exercise preconditioning ameliorates inflammatory injury in ischemicrats during reperfusion. Acta Neuropathlogica (Ber). 109(3): pp: 237-46.
.5 Culabro P, Willerson JT, Yeh ET. (2003). Inflammatory cytokines stimulated CRP production by human coronary artery smooth muscle cells. Circulation. 108:1930.
.6 Curhan G. (2005). Cystatin C: A Marker of Renal Function or Something More? Clinical chemistry. 51(2): pp: 293-294.
.7 Donges CE, Duffield R, Drinkwater EJ. (2010). Effects of resistance or aerobic exercise training on interleukin-6, C-reactive protein, and body composition. Medicine and science in sports and exercise. 42(2): pp: 304–13.
.8 Fried L, Solomon C, Shlipak M, Seliger S, Stehman-Breen C, Bleyer AJ, et al. (2004). Inflammatory and prothrombotic markers and the progression of renal disease in elderly individuals. Journal of the American Society of Nephrology . 15(12): pp: 3184-91.
.9 Haghighi M. (1385). Effect of endurance and resistance training on inflammatory factors in obese men [dissertation]. Tehran University.
.01 Hammett CJK, Prapavessis H, Baldi JC, Varo N, Schoenbeck U, Ameratunga R et al. (2006). Effects of exercise training on 5 inflammatory markers associated with cardiovascular risk. American heart journal. 151(2):367: pp: 7-367.
.11 Heffernan KS, Jae SE, Vieira VJ, Iwamoto GA, Wilund KR, Woods JA et al. (2009). C- reactive protein and cardiac vagal activity following resistance exercise Training in young African-American and white men. American journal of physiology- regulatory integration and comparative. 296: pp: 1098–1105.
.21 Hosaini Kakhak A, Amiri Parsa A, Haghighi T, Askari A, Chmari R, Hedaiati M. (1388). Effect of resistance training on C reactive protein and Cystatine C in obese women. Journal of daneshwar. in Persian. 17(85): pp: 9-18.
.31 Jialal I, Devaraj S, Venugopal SK. (2004). C-reactive protein: risk marker or mediator in atherothrombosis? Hypertension. 44: pp: 6–1.
.41 Ketabipoor SM, Koushkie-Jahromi M, Salesi M, Saboori A. (2014). Effect of eight weeks selected aquatic aerobic on cystatine C and some risk factors in menopausal women. A randomized clinical trial. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 15(6): pp: 109-116.
.51 Laura K. Stewart; Michael G. Flynn; Wayne W. Campbell et al. (2007). The Influence of Exercise Training on inflammatory Cytokines and C-reactive protein. Science. pp: 387398.
.61 Levinger I, Goodman C, Peake J, Garnham A, Hare DL, Jerums G, and et al. (2009). Inflammation, hepatic enzymes and resistance training in individuals with metabolic risk factors. Diabetic Medicine. 26: pp: 220-7.
.71 McManus D, Shlipak M, Joachim H, Ali S, and Whooley MA. (2007). Association of Cystatin C with Poor Exercise Capacity and Heart Rate Recovery: Data from the Heart and Soul Study. American journal of kidney diseases. 49(3): pp: 365-372.
.81 Muntner P, Winston J, Uribarri J, Mann D, Fox CS. (2008). Over Weight, Obesity, and Elevated Serum Cystatine C Levels in Adults in the United States. American journal of medicine. 121: pp: 341-348.
19.Pechter Ü, Maaroos J, Mesikepp S, Veraksits A, and Ots M. (2003). Regular low- intensity aquatic exercise improves cardio-respiratoryfunctional capacity and reduces proteinuria in chronic renal failure patients. Nephrology Dialysis Transplantation 18: pp: 624-625.
20.Rector RS, Smith BK, Sun GY Liu Y, Thomas TR. (2004). C-Reactive Protein and Secretary phospholipase A2 are Unaffected by Exercise or Omega-3 fatty
Acid Supplementation. Medicine and science in sports and exercise. pp: 36:326.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید