(6/3) 92/5 (0/5) وزن (کیلوگرم)
177/12
(5/3) 175/37
(3/8) 176/25
(5/1) 174/5
(5/4) قد (سانتی متر)
30/78
(0/6) 30/53
(0/5) 30/65
(0/5) 30/39
(0/5) شاخص توده بدن
(kg/m2)
0/99
(0/03) 0/99
(0/03) 0/98
(0/04) 0/99
(0/02) نسبت دور کمر به دورلگن (سانتی متر)
28/89 (1/4) 29/1
(1/6) 28/89 (1/3) 28/63
(1/4) درصد چربی بدن
یادآوری رژیم غذایی در پیشآزمون، میانآزمون و پس آزمون گروه های پژوهش در جدول 2 نشان داده شده است. در شروع تمرینات آزمودنیها از لحاظ میانگین انرژی دریافتی تفاوت معنا داری نداشتند.
اما میانگین انرژی دریافتی آزمودنی ها در میان آزمون و پسآزمون در مقایسه با پیش آزمون تفاوت معنا داری نشان داد (001/0=P). در مقایسه با گروه کنترل آزمودنی های گروه های تمرین در میان آزمون و پسآزمون انرژی دریافتی بیشتری را از طریق یادآوری رژیم غذایی گزارش کردند (001/0=P). اما مقایسه بین انرژی های دریافتی گروه های تمرین با همدیگر تفاوت معنا داری را در میانآزمون و پس آزمون نشان نداد (05/0P>). مقدار پروتئین، کربوهیدرات و چربی دریافتی آزمودنیها در میانآزمون و پس آزمون افزایش یافت. اما در گروههای تمرین با وجود افزایش مقادیر دریافتی کربوهیدرات، چربی و پروتئین در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنا داری (231/0=P و 247/0=P و 657/0=P) مشاهده نشد.

جدول 2. میانگین دریافتی انرژی گروه های مختلف در پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون

داده ها براساس میانگین(SD) هستند. پیش=پیش آزمون پس=پس آزمون میان= میان آزمون * نشان دهنده تفاوت معنا دار در بین گروه های تمرین با گروه کنترل در میانآزمون و پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون

در جدول 3 تغییرات ایجادشده در نشانگران آنزیمی و غیرآنزیمی عملکرد کبد پس از هشت هفته تمرینات مقاومتی با شدت های مختلف نشان داده شده است. پس از پایان هشت هفته تمرینات مقاومتی با شدت های مختلف تفاوت های معنا داری در میان آزمودنی ها در آنزیم های ALP،AST،ALT وGGT مشاهده شد (05/0P<).
مقایسه های دوبه دو کاهش معنا داری را در آنزیمهای AST،ALT وGGT در میان آزمون در مقایسه با پیش آزمون و در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون و در پس آزمون در مقایسه با میان آزمون نشان داد (05/0P<). تفاوت معناداری در ALP در میانآزمون در مقایسه با پیش آزمون مشاهده نشد (05/0P>). اما به طرز معناداری در پس آزمون در مقایسه با پیشآزمون و در پسآزمون در مقایسه با میان آزمون کاهش یافت (05/0P<).
تفاوتهای معناداری بین آزمودنی ها در میانآزمون و پسآزمون در مقایسه با شروع پژوهش در بیلی روبین توتال (TB) و آلبومین سرم (ALB) و نسبت AST به ALT مشاهده نشد (05/0P>). آنالیزهای بین گروهی نشان داد که تفاوت معنا داری در پایان پژوهش در آنزیم های AST،ALT و GGT وجود دارد.
در همه گروه های تمرین در مقایسه با گروه کنترل این آنزیم ها به طرز معنا داری کاهش یافتند. با وجود این کاهش در P=0/05) ALT) و P=0/044) GGT) فقط در گروه تمرین 1 معنا دار بود. AST در گروه تمرین 1 (007/0P=) و در گروه تمرین 2 (044/0P=) به طرز معنا داری کاهش یافت. اما بین گروه ها در مقایسه با پیش آزمون تغییرات معنا داری در ALB،AST/ALT ،ALP وTB در پس آزمون مشاهده نشد (05/0P>).

جدول 3. تغییرات مشاهده شده در نشانگران آنزیمی و غیرآنزیمی عملکرد کبد پس از 8 هفته

با

مقاومتی

تمرینات
شدت

ها
مختلف

ی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

با

مقاومتی

تمرینات

شدت


دیدگاهتان را بنویسید