با استفاده از آزمون شاپیروویلک مشخص شد. برای بررسی معناداری اختلاف سطوح nAchR، بلافاصله وچهار ساعت پس از فعالیت و اماندهساز در چهار گروه از آزمون یکسویه آنووای مستقل استفاده شد. برایمشخص شدن تفاوت معنادار بین گروه ها در صورت معناداری از آزمون های تعقیبی بانفرونی و در غیر این صورت از گیمزهاول استفاده شد. سطوح معنا داری نیز (05/0 ≤P ) در نظر گرفته شد.

نتایج
نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکسویه نشان داد که میزان تغییرات پروتئین nAchR عضله بازکننده دراز انگشتان (EDL) در تمام گرو هها، بلافاصله و چهار ساعت بعد معنادار نبود (05/0P) (نمودار 1، جدول 1).

1
nAchR:
β
actin(A.U.)EDL

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

nAchR
β
اکتین

0
0
.5
1
.5
2
2
.5
3
Co

n
ه
CE
Axis Ti
ل
بلافاص
ساعت

EX-CE
t
le
4
EX

1

nAchR:

β

actin(A.U.)EDL

nAchR

β

اکتین


دیدگاهتان را بنویسید