در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 1. میانگین و انحراف معیار ویژگیهای افراد تحت بررسی
عیار گروه تجربی
میانگین ± انحراف م ل ف معیار گروه کنترمیانگین ± انحرا متغیر
73±5/46
63/75±4/65
159/41±4/67 70/33±5/59
63±5/16
159/66±4/49 سن (سال)
وزن (کیلوگرم) قد ( سانتیمتر)
25/21±1/94 2 4/91±1/96 جذور قد) BMI (کیلوگرم بر م

براساس نمودار 1 و جدول 2، نتایج آزمون نشان داد که در سالمندان گروه دمانس فعال، پس از انجام پروتکل تمرینی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت معناداری در سطوح BDNF مشاهده شد (001/0P=). از سوی دیگر، در وضعیت شناختی در گروه طبیعی بهبود معنا داری را نشان داد (015/0=P). اندازه گیری ها پس از 12 هفته نشان داد که مسافت طی شده در آزمون FRT افزایش معنا داری در گروه فعال داشت (005/0=P). گروه فعال در آزمون TUG به طور معنا داری سریع تر عمل کرد (001/0=P) و امتیاز بالاتری در BBS به دست آورد (001/0=P) (جدول2). بین دو گروه فعال و کنترل، در تمام متغیرها، تفا وت معنا داری مشاهده شد (05/0p<).

نمودار 1. مقایسه گروه های تحقیق پیش و پس از دوازده هفته در سطوح BDNF
سطح معنا داری 05/0P<
* معنا دار بودن تفاوت واریانس درون گروهی
¥ معنا دار بودن تفاوت واریانس بین گروهی (گروه تجربی با گروه کنترل)

جدول 2. نتایج مقایسه تغییرات واریانس درون گروهی و بین گروهی در عملکردهای شناختی و حرکتی در گروه های تجربی و کنترل
-67735-92181

متغیر گروه پیش آزمون پس آزمون تغییرات
-67735423564

میانگین± انحراف میانگین± انحراف درون گروه بین گروه استاندارد استاندارد ارزش p ارزش p BBS تجربی 35/3± 58/28 63/3± 92/35 001/0* ¥001/0 کنترل 20/3± 92/28 08/3± 42/28 336/0
تجربی 45/1± 35/17 38/1± 78/16 001/0* ¥001/0TUG
کنترل 34/1± 32/17 32/1± 27/17 739/0
-67735-9493FRT
تجربی

11
/
3
±
25
/
20

005
/
0
*

002
/
0
¥

862
/

0
MMSE
015
/

0

*
011
/
0
¥

530
/

0

FRT

تجربی

11


دیدگاهتان را بنویسید