جدول 2. میانگین و انحراف معیار حداکثر فعالیت عضله راست رانی، پهن خارجی و دوسر رانی پای برتر در آزمون MVIC و اندازهگیری تکراری
-4412413104

میانگین حداکثر فعالیت عضله (µV) درصد مقدار F مقدار
تغییرات♀ اندازه اثر
متغیرهای مستقل راست رانی و دوسر رانی پهن خارجی
276/2 ± 10/7 1474/3 ± 224/5 گرم کردن (کنترل)
راست رانی و پهن خارجی
0/97 راست رانی و پهن خارجی
331/89 * 9 300/6 ± 15/8 1606/4 ± 269/5 گرم کردن و نیمچمباتمهمنفی (120% 1RM)

دو سر رانی
دوسر رانی 3 284/3 ± 18/2
1517/7 ± 254/1 گرم کردن و نیم چمباتمه
توانی- سرعتی (40%
(1RM
0/99 331/46 * 7 295/3 ± 15/5
1577/7 ± 271/1 گرم کردن و نیم چمباتمه
توانی- قدرتی (80%
(1RM
♀ درصد تغییرات نسبت به گرم کردن معمول (کنترل).
* تفاوت معنادار آماری نسبت به گرم کردن معمول (کنترل)(05/0≤P).

جدول 3. میانگین و انحراف معیار نسبت RMS/MVC عضله راست رانی، پهن خارجی و دوسر رانی
پای برتر در آزمون پرش عمودی
میانگین نسبت RMS/MVIC

متغیرهای مستقل راست ورانی دوسر رانی تغییراتدرصد ♀ مقدار اندازه مقداراثر
F
راست رانی و پهن خارجی
0/99 راست رانی و پهن خارجی
347/07 * 9 47/5 ± 6/6 51/3 ± 7/9 گرم کردن و نیم چمباتمه
منفی (120% 1RM)
-66984346029

پهن خارجی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گتوانیرم- کردن سرعتیو (نیم 40% RMچمباتمه 1 ) 4/7 ± 7/43 2/7 ± 5/40 3 دوسر رانی
-66984-175449و

کردن

رم
گ
چمباتمه

6
/
7

±

2
/
49

4
/
6

±

5
/
45
کردن

معمول

)
کنترل
.(

و

کردن

رم


دیدگاهتان را بنویسید