• پایان‌نامه رایگان JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 239-258-1

  در این روش هنگام بررسی پرونده ها، این پرونده با پرونده های متقلب شناخته شده قبلـی مقایسـهمی شود و در صورت تشخیص شباهت، این تراکنش تقلب شناخته می شود. روند کار رویکردهـایتشخیص سوء استفاده مشابه سازوکاری است که نرم افزار های آنتی ویروس رایانه ها به کار می برند. تشخیص ناهنجاری در روش تشخیص ناهنجاری، …

  ژانویه 27, 2018
 • پایان‌نامه رایگان JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 217-238-1

  مدیریت ارتباط با مشتری نوعی راهبرد کسب وکار است کـه وظـایف و فراینـدهای درونـی را بـاشبکه های بیرونی یکپارچه میکند و با ایجاد سود ارزشی آن را در اختیـار مشـتریان هـدف قـرارمی هد (باتل، 2008). چرخه حیات مشتری شامل سه مرحله جذب، حفظ یـا مانـدگاری و توسـعهاست. برای شرکت های تازه تأسیس مرحله جذب مشتری …

  ژانویه 27, 2018
 • دانلود تحقیق JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 1-4-1

  تبصرهتبصره 21:: مشخصات اصطلاحات خارجینویسنده با/ معادل نویسندگانهای بهجزدقیق ودر رسا درصفحه اولزبان، نباید فارسی درو نامهیچ کامل قسمت واژه و دیگری از عبارت مقالههای ذکر شود.اختصاری به کار رفته در مـتن، بـه زیرنویس ارجاع شوند. در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن …

  ژانویه 27, 2018
 • منابع و ماخذ مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 199-216-1

  5H: جو سازمانی بر تعامل اجتماعی اثر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. 6H: جو سازمانی بر مدیریت دانش اثر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. به اشتراکگذاری و تبادل دانش، مستلزم فرایند اجتماعی پیچیدهای است و مطالعات متعددی به برجسته سازی اهمیت تعامل اجتماعی داخل سازمان پرداختـه انـد (ناهاپیـت و گوشـال، 1998؛ تسای، 2002؛ هوگل، پاربوتیاه …

  ژانویه 27, 2018