مقالات و پایان نامه ها

تحقیق با موضوع ، تحصیلی، دانشجویان، (ساعت، روز)، 10:38

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

ـماره شد. اما تفاوت گروه ها در این زمینه معنادار نبود. 3).

جدول 1- میانگین و انحراف معیار بعضی مشخصات فردی، خانوادگی و تحصیلی دانشجویان با و بدون افت تحصیلی
دانشجویان با افت تحصیلی بدون افت تحصیلی
متغیرهای فردی و دموگرافیک (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار) میانگین p-value t سن (2/1)3/21 (4/2)9/21 45/1- 15/0
معدل ترم قبل (77/1)12/14 (56/1)9/15 79/7- 001/0<* معدل دو ترم قبل (24/1)22/15 (84/1)31/15 37/0- 74/0 معدل دیپلم (50/1)27/17 (64/1)47/17 71/0- 48/0 معدل پیش دانشگاهی (32/1)73/17 (64/1)59/17 51/0 61/0
460757-1171679تعداد اعضای خانواده (40/2)5/7 (05/2)6/6 34/2 02/0* تعداد فرزندان (30/2)6/5 (80/1)84/4 04/2 04/0* رتبه تولد (40/2)02/4 (06/2)41/3 59/1 12/0 تماشای تلویزیون (ساعت در روز) (46/1)77/1 (59/1)68/1 35/0 73/0 استفاده از موبایل (ساعت در روز) (23/2)54/2 (48/3)34/2 38/0 7/0
حضور در کتابخانه (ساعت در روز) (91/1)02/1 (04/1)91/1 62/0- 53/0
حضور در واحد فناوری اطلاعات (ساعت در روز) (44/1)30/1 (78/0)85/0 44/2 02/0 * استفاده از کامپیوتر (ساعت در روز) (84/1)91/1 (14/1)17/1 97/2 01/0*
مطالعه در روز (ساعت در روز) (20/2)70/2 (3)44/3 58/1 09/0

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2- توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشخصات تحصیلی دانشجویان
متغیرهای تحصیلی دانشجویان با افت تحصیلی بدون افت تحصیلی 2p-value χ
تعداد درصد تعداد درصد پرستاری 46 50 46 50
رشته تحصیلی 16/19 000/0<*
مامایی 8 3/14 48 7/85
روزانه 52 3/96 82 2/87
دوره تحصیلی 29/3 07/0
شبانه 2 7/3 12 8/12 منطقه یک 5 3/9 5 3/5
منطقه دو 26 1/48 40 6/42
سهمیه قبولی 49/3 32/0
منطقه سه 20 37 47 50 ایثارگران 3 6/5 2 1/2
بله 38 4/70 64 8/68
علاقه به رشته 04/0 84/0
خیر 16 6/29 29 2/31 مثبت 11 4/20 21 6/22
نگرش نسبت به آینده شغلی منفی 29 7/53 51 8/54 24/0 85/0
خنثی 14 9/25 21 6/22
در طول ترم 5 3/9 19 4/20
زمان آمادگی جهت امتحان 81/3 15/0 نزدیک به زمان امتحانات 49 7/90 74 79/6 بله 24 4/44 67 72
یادداشت برداری حین تدریس 03/11 001/0<* خیر 30 6/55 26 28
بله 5 3/9 8 6/8
فعالیت پژوهشی در دانشگاه 02/0 56/0 خیر 49 7/90 85 4/91 بله 24 4/44 26 28
فعالیت فرهنگی در دانشگاه 14/41 03/0* خیر 30 6/55 67 72
٧۵
جدول 3- مقایسه دیدگاه دانشجویان با و بدون افت تحصیلی در مورد حیطه های مختلف عوامل مؤثر بر افت تحصیلی
p-value t ( انحراف معیار) میانگین عوامل مؤثر بر افت تحصیلی
0/71 0/37 14/59(13/55) دانشجویان با افت تحصیلی عوامل آموزشی قبل از ورود به دانشگاه
14/83(13/99) دانشجویان بدون افت تحصیلی 0/78 0/28 83/22(17/8) دانشجویان با افت تحصیلی عوامل آموزشی بعد از ورود به دانشگاه
84/18(21/18) دانشجویان بدون افت تحصیلی 0/97 0/04 48/7(22/4) دانشجویان با افت تحصیلی عوامل روحی و روانی
48/57(21/08) دانشجویان بدون افت تحصیلی 0/27 -1/1 10/94(4/37) دانشجویان با افت تحصیلی عوامل اقتصادی-اجتماعی
11/72 (3/94) دانشجویان بدون افت تحصیلی 1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017