مقالات و پایان نامه ها

تحقیق با موضوع ، کـار، تازه، یاد، دانشجو، 11th

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

لان اکثر مربیهای ما کـار بـالینی بلـدنیستند. خودشون تازه کارند. یعنی خود مربـی اصـلاً تـویبالین کار نکرده… بعد این می خواد چی به دانشجو یاد بده. دانشجو می یاد کارآموزی . وقتش را هدر می ده، اما هیچ کار عملی یاد نمی گیره«.
2-2. چالش مربی در برقراری ارتباط
مشارکتکنندگان، به مواردی اشاره کردند که مربیانبالینی فاقد مهارتهای ارتباطی مناسب بودنـد. از نظـر آنـاناین موضوع موجب می شد تا دانشجویان پرسـتاری از نقطـهنظر حرف های، توانـایی ارتبـاطی لازم بـرای کـار در شـرایطسـخت بـالین را نیابنـد. یکـی از پرسـتاران باسـابقه دربـاره مهارتهای ارتباطی مربیان گفت : »بعضی وقـتهـ ا، مربـیمی یاد توی بخش، خودش بلد نیـست یـه ارتبـاط خـوب بـا پرسنل برقرار کنه. خیلی خجالتیه، کم حرف و ساکته. به نظرمن مربی باید خودش از نظر ارتباطی خیلـی قـوی باشـه تـادانشجوها ازش یاد بگیرند«. از سوی دیگر چـالش مربـی دربرقراری ارتباط با دانشجویان با دانشجویان نیـز مـورد توجـهمشارکتکنندگان بود . یکی از پرستاران تازه کار اشاره نمـودکه »… همیشه دلم مـی خواسـت مربـی بـه جـای ایـن کـههمه اش سرزنشم کنه، مثلا ً یک بار بگه امروز که خوب کـارنمی کنی مشکلت چیه؟ …«.
3. شرایط دانشجو : انگیـزه و علاقـه دانـشجو، تجارب کاری دوره دانشجویی و مسایل اقتصادی دانـشجو از موارد مورد بحث در این ارتباط بودند.
1-3. انگیزه و علاقه دانشجو
علاقه افراد به حرفه پرستاری و انگیزه آنـان جهـتفعالیت در این دیسیپلین از مهمترین عوامل موفقیت آنـاندر کار برشمرده شده است. مشارکتکنندگان معتقد بودنـدکــه برخــی مــسایل مثــل علاقــه، انگیــزه، اضــطراب و سـ ردرگمی؛ وضـ عیت دانـ شجوی پرسـ تاری پـ س از فارغالتحصیلی و در آغاز کـار بـالینی را تحـت تـأثیر قـرار می دهد. احساس نیاز دانشجویان به ورود به دانشگاه به هرشکل و فشار خانواده جهت ورود فرزندان به دانشگاه بدونتوجه به علایق آنان نیز مورد توجه مشارکتکنندگان بـود .
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یکی از سرپرستاران در مورد اهمیت انگیزه و علاقه اظهـارمی نمود: »اونی (پرستار تازه کاری ) که خودش دنبال کار ویادگیریه، خب زودتر هم راه می افته. اما اون پرستاری کـهعلاقه و انگیزهای نداره خب هی در جا می زنـه، پیـشرفتیهم نداره «. یکی از پرستاران تازه کـار در مـورد چگـونگیانتخاب رشته خود چنین می گفت: »من به خاطر ایـن کـه دو سال پشت سر هم قبول نـشدم بـالاخره مجبـور شـدمبرای دانشگاه اومدن اینو (پرستاری) انتخاب کـنم… همـه(خانواده) هم بهم فشار می آوردن… خب یه چندتایی قبولشده بودن … انگار من فقط جا مونده بـودم«. امـا دیگـرینقش علاقه خود در یادگیری را چنین شرح مـی داد: »مـنخیلی زود راه افتادم… چون من از زمان دانشجویی خیلـیعلاقه داشتم، دنبال کار بودم و سعی می کردم همه چیـز رایاد بگیرم به خاط همین هم تـوی بخـش از اون اول کـهآمدم مشکل زیادی نداشتم و کارها را تقریباً بلد بودم. فقط بعضی چیزها مثل روتین ها و هماهنگی ها را نمی دونستم«.
2-3. تجارب کاری دوره دانشجویی
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دادههای این مطالعه نشان داد که تجربه کار بیشتر درمحیط بالینی در دوره دانـشجویی مـی توانـد موجـب آمـادگیبیشتر برای کار در محیط بالینی بـه عنـوان پرسـتار شـود. از دیدگاه پرستاران تازه کار انجـام کـار بـالینی بـه شـکل کـاردانشجویی می توانست در این زمینه بسیار کمک کننده باشـد. پرستار تازه فارغالتحصیلی با اشاره به اهمیـت نقـش تجـارب کاری در دوره دانشجویی چنین گفت: »دوست من توی دورهدانشجویی رفت بخش آی سی یو، کـار دانـشجویی برداشـت.
خیلی خوب بود براش. مـوقعی کـه اومـد بـرای طـرح هـیچمشکلی توی کارها نداشت و خیلی زود توی کارها راه افتاد«.
3-3. مسایل اقتصادی دانشجو
شرایط اقتصادی بر همه جوانب زندگی انسان تـأثیر به سزایی دارد . تأثیر این امـر حتـی بـر چگـونگی آمـادگی

مشارکت

کنندگان

مشخصات

کار

تازه

پرستاران

باسابقه

پرستاران

تعداد

16

4

سن
)
سال
(

22

تا

25

39

تا

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

48

جنسیت

13

،
مونث

3
مذکر

3

،
مونث

1
مذکر

تحصیلات

لیسانس

لیسانس

خدمت

سنوات
)
سال
(

3

تا

ماه

11
ماه

14

تا

سال

23
سال