مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع ، بـه، مشارکتکنندگان، مطالب، .، کـه

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

شـرحدهید«، پرسیده شد.
جهت انجام مصاحبه، پژوهشگر طـی یـک جلـسه کوتاه اولیه با هر یک مشارکت کنندگان ملاقات کرد. طی این جلسه پژوهشگر با معرفی خود و ارایه توضیحات لازم در ارتباط با هدف و روند پژوهش و جلب همکاری آنـان ، زمان و مکان مناسب برای آنان را جهت انجـام مـصاحبه تعیین نمود. در جلسات مصاحبه، پژوهشگر ضمن توضیح در مورد ضبط صدا، تأکید بر محرمانه ماندن اطلاعـات و اخذ رضایت نامه کتبی از مشارکت کنندگان، اقدام به انجام مصاحبه نمود. در مجموع 20 مصاحبه با 16 پرسـتار تـازهکار، 2 سرپرستار و 2 پرسـتار (جـدول شـماره 1) صـورت گرفت که هر مـصاحبه بـین40 تـا 60 دقیقـه بـه طـول انجامید. بعد از انجام هر مصاحبه، در کوتـاه تـرین زمـان ممکن، اطلاعات ضبط شده چند بار به طور دقیق بررسی و کلمه بـه کلمـه بـرروی کاغـذ منتقـل گرد یـد. سـپس اطلاعات منتقل شده برروی کاغذ، تایپ و دوباره با موارد ضبط شده مقایسه شد. تحلیل داده ها طی مراحـل اول یـه گردآوری آن ها آغاز گردید. ا یـن امـر بـه فرآینـد رفـت و برگشت بین ایجاد مفاهیم و جمع آوری داده ها کمک کرده و می تواند موجب جهت دادن به گردآوری داده های بعدی برای دستیابی به اطلاعات مناسب گردد (13).
جهت تحلیل داده ها از شیوه تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در ایـن روش پژوهـشگر مفـسری اسـت کـهدادهها را جهت یافتن قسمتهای معنادار می خواند و پـساز یافتن آنها؛ کدگذار ی، طبق هبندی و سازماندهی داد هها را انجام می دهد. این فرآیند تا زمانی که طبقات معنادار بـاهم ارتباط یافته و درونمایهها خود را نـشان دهنـد، ادامـهمی یابد (16). طی فرآیند تحلیل داده هـا، ابتـدا واحـدهای
تحل یـل (Analysis units) مـشخص شـدند کـه در پژوهش حاضر، کل متن هـر مـصاحبه بـه عنـوان واحـد تحلیل در نظر گرفته شـد . پـس از آن واحـدهای معنـایی (Meaning units) مـشخص گردیدنـد کـه عبـارات
برگرفته از بیانات مشارکتکنندگان در ارتباط با جنبههـ ای گوناگون مفهوم اصلی بودند. سپس کدگذاری انجـام شـد که طی آن واحدهای معنایی فشرده شده و به کد ت بـدیل شدند. کدها خلاصه و دسته ب نـدی شـده و طبقـات را بـه وجود آوردند. در نهایت طبقات با توجه بـه مـشابهت هـا و تفاوت ها درون مایه ها را تشکیل دادند (17).
در تعیین صحت (Trustworthiness) داده ها؛ اعتبــــــار (Credibility)، قابلیـــــ ت اعتمـــــ اد (Dependability)، قابلیـــــــــــت تأییـــــــــــد
(Confirmability) و قابلیـــــــــت انتقـــــــــال
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

(Transferability) مـورد توجـه قـرار گرفـت . جهـت ایجاد اعتبار درگیری مداوم با موضوع و دادههای پـژوهشوجود داشت . از نظرات اصلاحی اساتید در ارتبـاط بـا رونـدانجام مصاحب هها، تحلیل آن ها و داده هـ ای اسـتخراج شـدهاستفاده گردید . متن مصاحب هها و کدهای استخراج شـده وهمچنین زیر طبقات با برخی مشارکتکنندگان و همچنـینسه دکترای پرستاری در میان گذارده شد و از نظرات آنـاناستفاده شد . از تلفیق در روش گردآوری دادههـ ا (مـصاحبهانفرادی، یادداشت عرصه) استفاده گردید . در انتخاب نمونهتنوع لازم درنظر گرفته شد، به طوری کـه پرسـتاران تـازهکار و پرستاران با تجربه هر دو به عنـوان مـشارکتکننـدهدرنظر گرفته شدند. برای مشخص نمودن قابلیـت اعتمـاد، همان گونه که در مقبولیت نیز آمده، در پـژوهش حاضـر ازتلفیق در روش گردآوری داد ه ها استفاده گردید. همچنین از یک ناظر خارجی نیز جهت بررسی داد هها اسـتفاده گردیـدکه در مورد فرآیند کار و یافتهها توافـق وجـود داشـت. درایجاد قابلیت تأیید، به این منظـور کـه سـایر پژوهـشگرانبتوانند به روشنی مسیر پژوهش و اقدامات صورت گرفته رادنبال کنند، کلیه فعالیتهای صورت گرفته شـامل فرآینـدانجام کار و چگونگی یافته های به دست آمده به دقت ثبتشدند و گزارش مبسوطی از فرآیند پـژوهش ارایـ ه گردیـد.
برای بررسـی قابلیـت انتقـال یافتـههـ ای کـسب شـده درپژوهش حاضر با 3 فرد (2 پرستار تازه کار و 1 پرسـتار بـا تجربــه) خــارج از پــژوهش کــه موقعیــت هــای مــشابه شرکتکنندگان در پژوهش را داشتند، درمیان گـذارده شـدکه مورد تأیید آنان قرار گرفت (15، 16و18).

یافتهها
تجزیه و تحلیل مصاحب ههای مشارک تکننـدگان درمطالعه منجر به اسـتخراج سـه درونمایـه در زمینـه علـلآمــادگی حرفــه ای ناکــافی پرســتاران تــازه کــار شــامل :
»چالشهای آموزش «، » ویژگـیهـ ای مربـی« و »شـرایطدانشجو« گردید (جدول شماره 2).
1. چالشهـ ای آمـوزش: در ایـن درونمایـه؛ چالشهای مربوط بـه آمـوزش نظـری، آمـوزش بـالینی وگسست موجود بین آموزش نظری و بالین مشخص گردید.
1-1. چالش های آموزش نظری
در ای ن زمین ه پوش ش ناک افی محت وای درس ی، تدریس نامناسب، تأکید بیشتر بر محتوای پزشـکی نـسبت به پرستاری و جـزوه محـوری مـورد بحـث قـرار گرفتنـد.
مشارکتکنندگان از عدم توجه لازم به مطالب مربـوط بـهمراقبتهای پرستاری، حجم زیاد مطالب درسی نسبت بـهساعات کلاس و در نتیجه سرعت زیـاد بیـان مطالـب کـهمنجر به اختلال در یادگیری آنان می شد، انتقاد می نمودند.
یکی از مشارکتکنندگان در این ارتباط می گفت: »مطالـبتئوری که به ما درس می دادند بیشتر آناتومی، فیزیولـوژیو پاتوفیزیولوژی بود، مراقبتها را زیاد به ما نمـی گفتنـد «.
مشارکتکننده دیگری تجربه خود از نحوه تدریس و حجم
مطالب را چنین بیان کرد: »… مثلاً داخل ی جراحـیهـ ا اون همه مطالب تئوری داره، خیلی خلاصه به ما می گفتند. تند تند درس ها را می گفتند …«.
2-1. چالش های آموزش بالینی
ماهیت و کیفیت تجربه آموزش بالینی همواره مـوردتوجه و نقد بوده است. مشارکتکنندگان مسا یلی همچـونعدم تناسب محتوای کـارآموزی بـا زمـان اختـصاص دادهشــده بــه آن، کوتــاه بــودن دوره کــارآموزی در برخــیبخشهای پرکار، کیفیت نامطلوب و عـدم کـارآیی برخـیکارآموزیها، عدم وضوح اهداف کارآموزی و تکراری بودنمراقبتها در بخشهای گوناگون، برنامـه ریـزی نامناسـببالینی و تأکید بیش از اندازه بر مطالب نظری در کارآموزیرا مورد بحث قرار دادنـد. مـشارکتک ننـدهای اظهـار کـرد:
»بعضی کارآموز یهامون مدتش خیلی کم بود. تـا اومـدیمشروع کنیم ببینیم تو بخـش چـه خبـره کـارآموزی تمـومشد«. دیگری می گفت: »مثلاً در کـارآموزی مـدیریت، مـاهیچ کار مد یریتی انجام ندادیم… حتی پیگیر یها را به مـانمی دادند، چه برسه به کـارای دیگـه«. نامـشخص بـودناهداف در کارآموزی بالینی در بیانـات ایـن شـرکتکننـدهنمایان است : »توی همه کارآموزیها ما فقط یـک سـریکارهای مشابه را انجام می دادیم. مـثلاً کـارآموزی بخـشداخلی با بخـش اورژانـس و بـا بخـش ویـژه هـیچ فرقـینمی کرد«.
3-1. گسست آموزش و بالین
یکی از انتقاداتی که همواره بر آموزش دانـشجویانپرستاری و آمـادگی آنـان جهـت کـار در بـالین وارد بـودهفاصله زیاد موجود بین آموزش و بالین بوده اسـت. در ایـنزمینه عدم هماهنگی مطالب آموزش داده شده در کـلاسبا ارا یه مراقب تها در بالین، کاربردی نبودن مطالب آموزشداده شده و عدم تطابق مطالب آموخته شده در کـلاس بـارفتارهای مراقبتی در بالین بیمار از مسایلی بودند که مـوردتوجه مشارک تکنندگان قرار گرفتند. یکی از پرستاران تـازهکار در این خصوص گفت: »مثلاً تو دوره دانشجویی کارهارو یه طوری به ما یاد می دادن کـه واقعـاً نمـی شـه وقتـیشروع به کار کردی، تو شرایط واقعی اونجوری کـار کنـی.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

حالا یا وقتش نیست یا کلاً روتین بخـش یـه چیـز دیگـهست. نمی شه هم خلاف اون عمل کنی، چارهای نیـست«.
پرستار تازه کار دیگری در مورد نقـص در تجـارب بـالینیخـود طـی دوره دانـشجویی چنـین گفـت: »تـو خیلـی از بخشها اون چیزی را که تو تئـوری بهمـون گفـتن واقعـاً نمی دیدیم، تو بخش اتفاق نمی افتاد. اونوقـت مـوقعی کـهمیایم سرکار انتظار دارن از کیسهایی که تا حـالا ندیـدیممراقبت کنیم. خب این اصلاً منطقی نیست«.
2. ویژگیهای مربی : از عوامـل مطـرح در ایـنبخش می توان به دانش و مهارت مربی و توانمندی مر بـیدر برقراری ارتباط اشاره نمود.
1-2. دانش و مهارت مربی
ضـرورت وجـود دانـش قابـل کـاربرد در بخـش، و مهارت و تجربه مربیان از مسایلی است که همـواره مـوردتأکید بود هاند. مربی باید اطلاعـات بـه روز و مهـارت هـ ای لازم را در ارتباط با بخش و کارآموزی مربوطه داشته باشدتا بت واند به عنـوان الگـویی مناسـب، مهـارتهـ ای بـالینیموردنظر را به دانشجو آموزش دهد. در این راستا یافتـههـ ا نشان داد که اکثر مشارکتکنندگان معتقد بودنـد مربیـانیکه تجربه کار بالینی نداشتند و حتی خود تـازه کـار بودنـد،نتوانسته بودند مدل نقـش مناسـبی را ارایـ ه دهنـد. تأکیـد چنین مربیانی فقط بر موارد نظری و عدم توجه بـه کـاربردآن در بخش، عدم تمایل آنها به مشارکت در کـار عملـیبخــش و عــدم انجــام کــار عملــی مفیــد، مــورد توجــه مشارکتکنندگان بود . پرستار تـازه کـاری در مـورد دانـش چنین مربیانی اینگونه بیان کرد: »… تا ازشون یه سؤالی درمورد یه بیماری یـا مراقبـت مـی پرسـیدم از جـواب طفـرهمی رفتند، یا بعضیهاشون فوری اون سؤال را به خودمـونبر می گردوندند …«. یکی از سرپرسـتاران دیـدگاه خـود راچنین بیان نمود: