برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری

منابع کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد  اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، -، بـه، بیماران، بیمـاران، کنترل

مندسـازی بیمـاران، افـزایشمشارکت پذیری بیمار و تعامل آن ها ضـروری اسـت (23). بـراین اساس شواهد علمی نشـان داده اسـت زمـانی کـه بیمـاردرگیر فرآیند درمان بیماری خود می گردد به نسبت زمانی کـهدر امر درمان خود ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره ، بـه، درک، شـده، بیمار، پرسشنامه

هیم بررسی شده در مطالعات مقطعی ارزیابی سلامتی به عمـلآمده است (44). تحلیلهای روان سنجی نشـان داده اسـتکه این پرسشنامه ابزاری پایا بوده و ضمن قابلیـت کـاربرددر فرهنگهای مختلف، توانایی تفکیـک بـین گـروههـای مختلــف براســاس ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق درباره ، مداخله، بـه، شاهد، معناداری، بعـد

پژوهش برای انجـام پـسآزمون تکمیل گردید. تکمیل پرسشنامه کیفیت زنـدگی درپایان دوره یک ماه و نیم بـه صـورت مراجعـه بـه منـازلبیماران بود. روند کار بدین صورت بود که پرسشنامهها بـهدست بیماران درب منزل رسانده میشد ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره ، بـه، ه، کـ، ن، شـده

ـوده بـود و براسـاس مشورت با فوق تخصص بیماریهای قلبی مشـکلی بـرایشرکت در مداخله نداشت و به طور نسبی از توانایی حضور فعال در مراحل مختلف اجرای مداخلـه منجملـه مشـارکتآموزشی برخوردار بود. شرکت در جلسات ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد ، معیار، Documentation، بـه، (میـانگین، پرستاران

ـرمایه اجتمـاعییعنی بعد شناختی که به درک و معانی مشترکی بین افـرادو گروه ها اشاره مـیکنـد در حـد متوسـط (میـانگین 34/9 انحراف معیار 86/1) ارزیـابی شـد. سـرمایه اجتمـاعی کـهحاصل جمع سه بعد بالا است و ادامه مطلب…